Amik Ovası Nerededir

Amik Ovası Nerededir
Akdeniz Bölgesi’nde, Antakya şehrinin kuzeyine düşen bir ovadır. Amik Ovası çukur bir düzlük halinde uzanır, ortasında da Amik Gölü vardır. Doğuda Kurt Dağları, batıda Akdeniz, kuzeyde İslâhiye, güneyde Kuse-yir yaylasıyla çevrilmiştir. Ova, Antakya-Maraş çukurunun genişlemiş bir parçasını teşkil eder. Çevresindeki bu dalgalı arazi yüzünden, kuzeyden güneye doğru uzanan ovanın genişliği her yerde aynı değildir. Aşağı yukarı orta kesiminden itibaren, kuzeye doğru darlaşmaya, güneye doğru genişleyeme başlar. Kuzeyde ovanın en geniş yeri 18-20, güneyde ise 30-35 km.’dir. Ovanın uzunluğu 90 km. kadardır. Dolayısıyla, ova yaklaşık olarak 1.500 km. karelik bir alanı kaplar.

Amik Ovası’nın toprakları çok verimlidir, her yer tarıma elverişlidir. Amik Ovası’nın toprakları parçalara bölünerek büyük çiftliklere ayrılmıştır. Dolaylarda yaşayan topraksız köylüler, ortakçılık yoluyla, bu toprakları işletir.

Amik Ovası, ekime elverişli olduğu gibi, tarihi_ bakımdan da ayrı bir önem taşır. M.ö. 4000 yıllarından beri sayısız milletler, topluluklar buraya gelip yerleşmişlerdir. Ovanın en verimli yeri olan doğu ve güney doğu kesiminde, ilk yerleşme çağlarının izlerini taşıyan bir alay höyük vardır. Hemen hemen engebesiz denecek kadar dümdüz olan ovada bu kadar sık höyüğe rastlanması, bunların askerî savunmayı sağlamak için yapıldığım göstermektedir.

Çok eski çağlarda, Batı Akdeniz ve Doğu Mezopotamya yollarının Amik Ovası’ndan geçtiği anlaşılıyor. Güney Filistin’e inen tek yol da buradan geçmektedir. Bu yollar, eski çağların sayısız uygarlığının doğup geliştiği bir çevreyi dört yönden birbirine bağlamaktaydılar. İşte Amik Ovası, bu sayede, gerek kültür, gerek ticaret hayatında büyük gelişmeler gösterebilmiştir. Ovada tepeler halinde yükselen 178 höyük vardır. Son yıllarda bu höyüklerde kazılar, araştırmalar yapılmıştır. Reyhanlı ilçesi yakınlarında bulunan Teel Cüdeyde adındaki höyükte yapılan araştırmalar, M.ö. VII. yüzyıla kadar burada insanların oturduğunu göstermiştir. Höyükte, tabandan tepeye kadar, 14 kültür katı bulunmuştur. Gene Reyhanlı dolaylarındaki Ça-talhöyük’te de, M.ö. 2000 yıllarından başlayarak, M.S. 600 yıllarına kadar süren çağın izlerine rastlanmış, bu çağdan kalma sayısız eser çıkarılmıştır. Çevredeki öteki höyükler de, aşağı yukarı 6000 yıllık bir tarihe sahiptirler. Hemen hepsinde çeşitli çağlarda, o dolaylarda yaşamış çeşitli milletlerden kalma eserler, sayısız uygarlık örnekleri bulunmuştur,

Yorum yazın