Amerikanın Eyaletleri

Eyaletler, önemli Şehirler Amerika Birleşik Devletleri, son yıllarda birliğe katılan Hawai ve Alaska ile birlikte, 50 eyaletten kurulmuştur. Bu eyaletlerin adları, harf sırasına göre, şöyledir:

 

Amerikanın Eyaletleri Haritası

1—Alabama 6—Colorado

2—Alaska 7—Connecticut

3—Arizona 8—Delaware

4—Arkansas 9—Florida

5—California 10—Georgia

(Kaliforniya) 11—Hawai
12—idaho 32—New York

13—Illinois 33—North Carolina

14—Indiana 34—North Dakota

15—iowa 35—Ohio

16—Kansas 36— Oklahoma

17—Kentucky 37—Oregon

18—Louisiana 38—Pennsylvania

19—Maine 39—Rhode Island

20—Maryland 40—South Carolina

21—Massachusetts 41—South Dakota

22—Michigan 42—Tennessee

23—Minnesota 43—Texas

24—Mississippi 44—Utah

25—Missouri 45—Vermont

26—Montana 46—Virginia

27—Nebraska 47—Washington

28— Nevada 48—West Virginia

29—N. Hampshire 49—Wisconsin

30—New Jersey 50—Wyoming

31— New Mexico

Bu eyaletlerin en büyüğü Alaska, en küçüğü ise Rhode Island’dır.

Alabama.— Appalachan Dağları’nın güney ucunda bir eyalettir.Yüzölçümü
105.145 km.2, nüfusu 3.517.000’dir. Başkenti Montgomery’dir. öbür önemli şehirleri Birmingham ile Mobile’dir.

Alabama ormanlık bir eyalettir. 508 km uzunluğundaki Alabama Irmağı eyaleti sular Tarım ürünlerinden bol pamuk, tütün yetiş tirilir. Ayrıca, kocabaş hayvan beslenir. Ala bama’da zengin kömür, demir, boksit ma denleri vardır. Bu madenlerin çoğu Appalachian Dağları’nın güney kesiminden çıkarılır.

Maden sanayii (demir, çelik, alüminyum, makine) ile pamuk dokumacılığı çok gelişmiş durumdadır.

Alabama 1819 yılında A.B.D.’ne katılmıştır. Kendi parlamentosu vardır. Bu parlamento 4 yıl içinde seçilmiş 35 üyeli bir senato ile 106 üyeli bir temsilciler meclisinden meydana gelmiştir. Alabama, Federal Kongre’ye 2 senatör ile 9 temsilci gönderir.

Alaska.— Kuzey Amerika’nın kuzeybatı ucunda bir eyalettir. Yüzölçümü 1.520.000 km.2, nüfusu 253.000’dir. Başkenti Juneau şehridir (Bk. Alaska).

Arizona.— Amerika’nın kuzeybatısında, Meksika ile komşu bir eyalettir. Yüzölçümü 295.022 km.2 nüfusu 1.950.000’dir. Başkenti Fhoenix şehridir.

Colorado Irmağı ile bu ırmağın kollarından G il la Irmağı Arizona’yı sular. Colorado Irmağı, burada dünyanın en ilgi çekici yerlerinden biri olan Büyük Kanyon’u meydana getirmiştir. Eyaletin bir başka özelliği de, buradaki Painted Desert (Boyalı Çöl) ile Petrified Forest (Taşlaşmış Orman)’dır. Eyalette birçok göl vardır; en önemlileri Mormon Gölü’dür. Ayrıca birkaç baraj gölü de vardır ki başlıcaları Roosevelt, Coolidge, Mead baraj gölleridir. Kurak Arizona’yı tarıma elverişli hale getirebilmek için, burada birçok baraj yapılmıştır. Dünyanın en büyük barajlarından biri olan Boulder (Hoo-ver) Barajı bunların en önemlisidir.

Arizona’da zengin ormanlar vardır. Yabani hayvanların başında dağ koyunu, puma, yabani manda gelir. Eyaletin başlıca ürünleri sığır, yumurta, bal, pamuk, tahıl, turunçgiller, hurmadır. Arizona’nın asıl zenginliği ise madenleridir, özellikle bakır çok boldur. Bundan ötürü, Arizona’ya “Bakır Devleti” bile denir. Ayrıca, altın, gümüş, çinko, kurşun madenleri de vardır. Arizona, çinko üretiminde A.B.D.’de ikinci, kurşun üretiminde de üçüncü gelir.

İ klim çok kurak olduğu için, nüfus yoğunluğu az, ekonomi hayli durgundur.

Arizona 1912 yılında birliğe katılmıştır. 19 üyeli bir senatosu, 58 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Seçimler 2 yılda bir yapılır. Arizona Federal Kongre’ye 2 senatör ile 2 temsilci gönderir.

Arkansas.— Amerika’nın güneydoğu kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 139.470 km.2., nüfusu 1.980.000’dir. Başkenti Little Rock şehridir, öbür önemli şehirleri Fort Smith ile North Little Rock’tur.

Arkansas çok zengin doğal kaynakları olan bir eyalettir. Akarsuları çok boldur. Bunların en önemlisi, eyaleti batıdan doğuya doğru ikiye bölen Arkansas Irmağı’dır. Irmakların çoğu üzerinde barajlar yapılmıştır. En önemlileri Bull Shoals ile Norfolk barajlarıdır. Ayrıca 7 baraj daha vardır. Arkansas maden suyundan yana da zengindir, özellikle Mammouth (Mamut.) maden suyu kaynakları pek ünlüdür. Amerika’nın en eski millî parkı olan Hot Springs de bu eyalettedir. Bu parkın içinde 50’ye yakın kaplıca vardır.

Arkansas’ın ticaretinde pamuk başta gelir. Ayrıca patates, meyva, kereste de önemli ticaret ürünleridir. Madencilik gelişmiştir. Zengin petrol kaynakları vardır. Arkansas’ in en büyük doğal zenginliği ise, Little Rock yakınlarında çıkan boksit madenidir. Ayrıca, civa, elmas da vardır.

De Soto, Arkansas bölgesini bir uçtan bir uca geçen ilk gezgindir (1541). Onu 1673′ te Marquette, 1682’de de Cavalier de La Salle izlediler. 1721’de Arkansas, Louisiana topraklarının yönetim merkezlerinden biri haline geldi. 1803’te A.B.D.’ne bırakılan bölge, önce Louisiana’ya (1805), sonra da Missouri’ye (1812) bağlandı; 1819’da bağımsız bölge, 1836’da da eyalet oldu.

Arkansas eyaletinin 4 yıl için seçilen, 35 kişilik bir senatosu, 2 yıl için seçilen 100 üyelik bir temsilciler meclisi vardır; Federal Kongre’ye 2 senatör, 6 da temsilci gönderir.

California (Kaliforniya).—Amerika’nın batı kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 419.973 km.^» nüfusu 20.650.000’dir. Başkenti Sacramento şehridir, öbür önemli şehirleri, Los Angeles, San Francisco, San Diego’dur.
Eyaletin başlıca dağları Kıyı Dağları ile Sierra Nevadalar’dır. Bu iki sıradağ arasındaki vadiyi Sacramento ile San Joaquín ırmakları sular. Ayrıca Colorado Irmağı da, Kaliforniya ile Arizona arasındaki sınırı çizer.

Kaliforniya’nın iklimi ılımandır, yerleşmeye çok elverişlidir. Doğal bitki örtüsü Akdeniz bitkileri ile güneyde çorak bozkırlar, çalılıklardır. Yer yer çöl bitkilerine, yüksek dağlarda da Alp bitkilerine rastlanır.

Kaliforniya çok zengin bir eyalettir. Akla gelebilecek her çeşit büyük sanayiden başka, önemli miktarda petrol, altın, bakır, linyit madenleri ile doğal gaz vardır. Toprak ürünlerinin başında çeşitli meyvalar, özellikle de turunçgiller gelir. Ayrıca, geniş ölçüde mısır ekilir, sebze, pamuk tarımı yapılır, ülkede uçak yapımı, kimya endüstrisi çok gelişmiştir. Ayrıca, güneyde, Hollywood’da dünya çapında bir sinema endüstrisi kurulmuştur. Kaliforniya 1964 yılından beri A.B.D.’nin en kalabalık eyaletidir.

Kaliforniya birliğe 1850 yılında katılmıştır. Yer yer İ spanyollar’ın yerleşmiş olduğu ülke, altının, sonra da petrolün bulunması üzerine, doğudan büyük ölçüde göçmen çekmiştir. Böylece, 1850’de ancak 93.000 olan nüfus, 1950’de 10 milyonu bulmuştur.

Kaliforniya’nın 4 yıl için seçilen 40 üyeli bir senatosu, 2 yıl için seçilen 80 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör, 30 temsilci gönderir.

Colorado.— Amerika’nın batısında bir eyalettir. Yüzölçümü 269.214 km.2, nüfusu 2.360.000’dir. Başkenti Denver şehridir, öbür önemli şehirleri, Pueblo, Colorado Springs, Greeley’dir.

Kayalık Dağlar’ın en yüksek tepeleri Colorado eyaleti sınırları içinde kalır. Denizden ortalama yükseklik 2.000 m.’yi bulur. Bu dağlarda zengin kömür, değerli maden yatakları vardır. Buralardan bol miktarda altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, petrol, uranyum elde edilir.

İklim kuraktır. Bu yüzden, tarımdan çok hayvancılık gelişmiştir. En çok kocabaş hayvan beslenir. Tarım ise, biraz daha sulakça olan güney kesiminde yapılır. Burada, özellikle Arkansas vadisinde, şekerkamışı, mısır, buğday, arpa, yulaf, çavdar tarımı gelişmiştir. Sebzecilik, meyvacılık da ileridir. Sebzeleraen en çok patates, meyvalardan da en çok çilek yetiştirilir.

Endüstri daha çok Pueblo ile Denver şehirleri çevresinde toplanmıştır. Pueblo’da de^ mir, çelik, Denver’de makine, şeker fabrikaları vardır. Ayrıca, un, konserve, kereste, lastik, çimento endüstrileri de gelişmiştir.

Colorado’da ilk yaşayanlar Kızılderililer’ dir. Beyazlar ancak 1850’den sonra buraya gelmişlerdir. İlk gelenler de İspanyollar olmuştur. 1859’da. Kayalık Dağlar’daki altın madeninin bulunmasından sonra ise, sırayla İngllizler, Islavlar, İskandinavyalIlar, Ruslar, MeksikalIlar, İtalyanlar buraya göç ettiler.

Colorado 1876 yılında birliğe katılmıştır. Yerel parlamentosu 4 yılda bir seçilen 35 üyeli bir senato ile, 2 yılda bir seçilen 65 üyeli bir temsilciler meclisinden meydana gelmiştir. Federal Kongre’ye 2 senatör, 4 temsilci gönderir.

Connecticut.— A.B.D.’nin 50 eyaletınaen biridir. ^Yüzölçümü 12.850 km.2, nüfusu* 2.900.000’dir. Başkenti .Hartford şehridir.
ülke doğudan batıya doğru uzanan tepelerle vadilerden meydana gelmiştir. Bu vadilerin en önemlisi Connecticut Irmağı’nın vadisidir.

Connecticut’ta tarım ikinci planda kalmış, daha çok hayvancılık gelişmiştir. En çok kocabaş hayvanlar, bu arada sağmal süt İneği beslenir. New York’un tüketici bir pazar olması sayesinde, eyalette endüstri gelişmiştir. Hidrolik enerji üretimi ön planda gelir. Pamuk, yün dokumacılığı vardır. Ayrıca, ince aletler endüstrisi çok gelişmiş durumdadır.

Connecticut, birliğe 1788 yılında, 5’lnci eyalet olarak katılmıştır. Yerel parlamentosu, 2 yılda bir seçilen 36 kişMIk bir senato ile 272 üyeli bir temsilciler meclisinden meydana gelmiştir. Federal Kongre’ye 2 senatör, 6 temsilci gönderir.

Delaware.— Atlas Okyanusu kıyısında bir eyalettir. Yüzölçümü 6.138 km.2 nüfusu 570.000’dir. Başkenti Dover şehridir.

Delaware, Rhode Island’dan sonra, A.B.D.’ nin en küçük eyaletidir, ülkede sebzecilik, meyvacılık gelişmiştir. Balıkçılık, istiridye-cilik de çok ileridir. Limanlar, endüstrinin en çok geliştiği bölgelerdir. Başlıca endüstri demir, çelik tasfiyesi, gemi yapımcılığı üzerinedir. Ayrıca, kimya endüstrisi de çok gelişmiş durumdadır.

Delaware, A.B.D.’nin ilk eyaletidir. 17 eylül 1787 yılında birliğe girmiştir. 4 yılda bir seçilen 17 üyeli bir senatosu, 2 yılda bir seçilen 25 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör gönderir. Ancak, nüfusu pek az olduğu İçin, hiç temsilci yollamaz.

Florlda.— Atlas Okyanusu kıyısında,

A.B.D.’nin güney ucunda bir eyalettir. Yüzölçümü 151.939 tm.2 nüfusu 7.250.000′ d ir. Başkenti Tallahassee şehridir, öbür önemli şehirleri, Miami, Tampa, Jackson-ville. Orlando, Fort Lauderdale’dir.

Florlda toprakları alçak, bataklık bir ovadan meydana gelmiştir. Çevresindeki denizler sığdır. Eyalet, Küba’dan Florlda Boğazı İle ayrılmıştır. Doğal bitki örtüsü Akdeniz bitkileridir.

Florlda’nın önemli özelliklerinden biri iklimin ılıklığıdır. Florida Boğazı’ndan geçen sıcak su akıntıları, denizi kışın bile girilebilecek bir hale getirir. Bu sayede, ülkede olağanüstü bir turizm sanayii kurulmuştur. Florlda, turizm konusunda dünyanın başta gelen birkaç ülkesinden biridir.

Tarım ürünlerinden meyva, sebze, pirinç, mısır yetiştirilir.

Florida’yı 1512’de ispanyollar keşfetmişlerdir. ülke, 1845 yılında birliğe katılmıştır.
Georgla.— Atlas Okyanusu kıyısında bir eyalettir. Yüzölçümü 153.490 km.2, nüfusu 4.725.000’dir. Başkenti Atlanta’dır, öbür önemli şehirleri Columbus, Augusta, Savannah, Macon’dur.

Georgia, pamuk tarlalarının gözalabildiği-ne uzandığı büyük bir ovadır. Kuzeybatısında Appalachian Dağları vardır. Başlıca akarsuyu Savannah Irmağı’dır.

ülkenin doğal bitki örtüsü Akdeniz bitkileridir. En çok pamuk ekilir. Ondan sonra da pirinç, mısır gelir. Meyva bahçeleri, ormanlar da boldur. Hayvanlardan koyunla domuz beslenir, önemli bir maden yoktur. Pamuk, kâğıt endüstrileri gelişmiştir.

Georgia 1788 yılında birliğe katılmıştır; yani ilk devletlerdendir. 2 yılda bir seçilen 54 üyeli bir senatosu İle 205 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör, 10 temsilci gönderir.

Hawal.— Okyanusya’nın kuzeydoğusunda. Takımadalardan meydana gelmiş bir eyalettir. Yüzölçümü 16.731 km.2, nüfusu

770.000’dir. Başkenti Honolulu’dur (Bk. Hawal Adaları).

Hawavl birliğe 1959 yılında, yani çok yeni katılmıştır.

idaho.— A.B.D.’nin kuzeybatısında bir eyalettir. Yüzölçümü 217.261 km.2, nüfusu 760.000’dlr. Başkenti Boise şehridir.

İdjho Kuzey Kayalık Dağlar’dadır. Güneyde ülkeyi Snake Irmağı sular. Eyalet geniş ovalarla yarı kurak bölgelerden meydana gelmiştir. Çevresi çok dağlık olduğu için, ulaşımı zordur. Bundan dolayı, ekonomik hayatı hayli sınırlıdır. Bununla birlikte, sulama sayesinde burada tahıl tarımı oldukça gelişmiştir. Hayvancılık da yapılır.

İdaho’nun asıl zenginliği ise, kuzeydeki zengin maden yataklarıdır. Bu madenlerden özellikle bakır, civa, çinko, altın, kurşun, uranyum, kobalt, antimuvan çıkarılır.

Eyaletin nüfus yoğunluğu düşüktür. Km.2 başına ancak 3 kişi düşer. Şehirler de küçüktür.

Bu dağlık bölgeye XIX. yüzyılın başında yalnız kürklü hayvan avcıları geliyordu. 1805 yılında ise, Lewis ile Clark’ın yönettiği bilimsel bir heyet bölgeye sokuldu. İlk sürekli yerleşme yeri Franklin oldu; 1855te Mormonlar buraya gelip yerleştiler. Ne var ki, bölge ancak 1860’tan sonra, altınmaden-lerinin bulunmasıyla gelişti. İdaho 1890’da birliğe katılarak, A.B’D.’nin 43.eyaleti oldu.

İllinois.— A.B’D.’nin orta kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 146.756 km.2, nüfusu 11.250.000’dir. Başkenti Springfield şehridir. öbür önemli şehirleri Chicago, Peoria, Rockford, Jacksonville’dir. Bunlardan Chicago, yalnız A.B’D.’nin değil, dünyanın sayılı büyük şehirlerinden biridir (3.575.000).

İllinois eyaletinin batı sınırını Mississippi Irmağı çizer. Bu ırmağın kollarından olan İllinois Irmağı eyalete adını vermiştir. Eyalet bu ırmağın suladığı geniş bir ovadır. Hiçbir yerde yükseklik 500 m.Vi bulmaz. Doğal bitki örtüsü çayırlarla kışın yapraklarını döken ormanlardır.

Tarım ürünlerinden en çok patates, mısır, yulaf, arpa, çavdar, soya fasulyesi ekilir. Geniş çayırlarda da at, sığır, domuz beslenir. Et endüstrisi çok gelişmiştir. Ayrıca, ormanlarda kürklü hayvan avcılığı yapılır.

İllinois madence de zengindir; bakır, çinko, demir, kömür madenleri, petrol, doğal gaz yatakları vardır. Eyalet A.B.D.’nin büyük endüstri bölgelerinden biridir. Demir, makine (özellikle tarım makineleri), besin (et, konserve) endüstrisi çok gelişmiştir. Ulaşım durumu çok iyidir; demir ve hava yollarıyla A.B’D.’nin heryanma bağlanmıştır.

İllinois’i iki Fransız gezgini Marquette ile Joliet keşfetmişlerdir (1673). ülke, 1818 yılında birliğe katılarak, A.B.D.’nin 21. eyaleti olmuştur. 1870te, Illinois A.B.D.’nin birinci tarım eyaleti haline gelmiştir. 1880’den sonra ise, sanayileşme hızlanmış, Chicago dünyanın başlıca sanayi merkezlerinden biri olmuştur. Eyalette 10 üniversite ile birçok bilim kuruluşu vardır.

Indiana.— A.B.D.’nin orta kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 94.153 km.2, nüfusu 5.300.000’dir. Başkenti İndianapolis şehridir. öbür önemli şehirleri South Bend, Fo Ford Wayne, Evansville, Gary’dir.

İndiana’nın toprakları düzlüktür. Doğal bitki örtüsü yapraklarım kışın döken ormanlarla kuzeybatıda çayırlardır.

Tarım ürünlerinden buğday, yulaf, mısır, patates, çavdar ekilir. Sebzecilik (lahana, soğan, özellikle de domates), meyvacılık (elma, armut) da ileridir. At, sığır, domuz beslenir. Süt endüstrisi gelişmiştir. Ayrıca, kürklü hayvan avcılığı da yapılır.

İndiana madence de zengindir; kömür demir, bakır çıkarılır. Doğal gaz da vardır.

Ülkede büyük endüstri çok gelişmiştir.
Michigan Gölü kıyısında, Gary bölgesinde çelik, makine (özellikle otomobil), kereste (mobilya, kâğıt), maden, besin (konservecilik) endüstrileri kurulmuştur.

Başkent İ ndianapolis’te büyük dokuma ve otomobil sanayii gelişmiştir, üniversitesi, sanat enstitüsü vardır, ¡ndianapolis’te yapılan otomobil yarışları pek ünlüdür. İndianapolis, aynı zamanda önemli bir demiryolu kavşağıdır.

indiana 1816 yılında birliğe katılmıştır. 4 yıl için seçilen 50 üyeli bir senatosu, 2 yıl için seçilen 100 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Kongreye 2 senatör ile 10 temsilci gönderir.

İowa.— A.B.D.’nin merkezinde bir eyalettir. Yüzölçümü 145.415 km.2., nüfusu

2.900.000’dir. Başkenti Des Moines şehridir. ülkenin tam ortasında, önemli bir demiryolu kavşağıdır, öbür önemli şehirleri Davenport, Sioux City, Cedar Rapids, Waterloo, Dubuque,İowa City’tir.

lowa yüksekliği 500 m.’yi geçmeyen geniş bir ovadır. Doğuda Mississippi Irmağı, ülkenin ¡ llionis-Wisconsin ile sınırını çizer. Mis-sissippi’nin bir kolu olan Des Moines, ülkeyi güneyden geçip, Minnesota’ya girer. İowa-Nebraska sınırını ise, Missouri Irmağı çizer.

Doğal bitki örtüsü, uçsuz bucaksız çayırlardır. İowa geniş bir tarım ülkesidir. Yulaf, mısır, çavdar ekilir. Ayrıca, sığır, domuz, at beslenir. Zengin kömür yatakları işletilmekteyse de, tarım başta gelir. Un, tarım araçları, konserve sanayii gelişmiştir. Şehirlerin hepsi birer demiryolu kavşağı, aynı zamanda tarım merkezidir.

Bölgeye ilkin Fransızlar ayak basmıştır (1673). Daha sonra bölge İspanya’ya bağlanmıştır. İowa 28 aralık 1846’da birliğe katılarak eyalet olmuştur. Beyazlar ancak 1830’dan sonra burada yerleşmeye başladılar.

iowa’nm dört yıl için seçilen 50 üyeli bir senatosu, iki yıl için seçilen 108 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör, 8 temsilci gönderir.

Kansas.— A.B.D.’nin orta kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 212.780 km.2, nüfusu 2.250.000’dir. Başkenti Topeka şehridir, ülkenin en yüksek şehri ise, Kansas City’dir. öbür önemli şehirler, Wichita, Salina, Em-porria, Atchison, Hays, Ottawa’dir.

Kansas eyaleti 200-1.200 m. yükseklikte bir yayla üzerinde kurulmuştur. Mississippi’ nin iki kolu olan Missouri ile Arkansas ülkeyi sular. Mevsimler arasında büyük ısı farkları vardır. Doğal bitki örtüsü bozkırlarla çayırlardır. Ağaçlar seyrektir. Doğudan batıya doğru gidildikçe, iklim kuraklaşır, sulamaya başvurmak gerekir.

Kansas bir tarım ülkesidir. En çok, buğday, yulaf, pirinç, pamuk ekilir. Sığır, koyun, at beslenir. Dolayısıyla, et endüstrisi gelişmiştir. Ayrıca, kürklü hayvan da avlanır.

Yeraltı zenginliklerinden kömür, linyit, petrol, kurşun, çinko, doğal gaz çıkarılır.

Kansas’a ilk ayak basan, İspanyol Francisco Vázquez de Coronado’dur (1541). Kansas daha sonra Fransızlar’a geçti; 1803′ te de Louisiana ile birlikte A.B.D.’ne bırakıldı. 1861 ocağında birliğe katılarak, eyalet oldu.

Kansas’ın” 4 yıl için seçilen 4 üyeli bir senatosu, 2 yıl İçin seçilen 125 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör ile 6 temsilci gönderir.
Kentucky.— A.B.D.’nin orta-doğusunda bir eyalettir. Yüzölçümü 105.145 km.2, nüfusu 3.183.000’dir. Başkenti Frankfort şehridir. öbür önemli şehirleri Louisville ile Lexington’dur.

Kentucky toprakları düz, alçak, geniş bir ova halinde uzanır. Ovanın doğusunda Appalachian Dağları yükselir, ülkenin kuzey sınırını Mississippi Irmağı’nın Ohio kolu çizer. Ohio’dan ayrılan Cumberland Irmağı da, ülkenin güney sınırını meydana getirir.

Doğal bitki örtüsü yapraklarını kışın döken ormanlardır. Kentucky, özellikle tütün yetiştiren bir tarım ülkesidir. Tütünün yanı sıra buğday, çavdar, yulaf, patates, mısır, pamuk, hint darısı yetiştirilir. Meyvacılık da yapılır, özellikle doğu kesiminde, ormancılık önemli bir gelir kaynağıdır. Hayvanlardan koyun, sığır beslenir. Dolayısıyla, et sanayii gelişmiştir. Ayrıca, at yetiştirilir. Ken-tucky’de yetiştirilen yarış atları pek ünlüdür.

Ohio Irmağı’nın sol kıyısında büyük bir maden kömürü havzası vardır. Ayrıca, demir, petrol, doğal gaz da çıkarılır. Bu enerji kaynakları sayesinde, sanayi gelişmiştir. Çelik, makina fabrikaları vardır. Kimya sanayii, petrol tasfiyeciliği ileridir. Eyaletin başlıca şehirleri Ohio vadisindeki ticaret yolu üzerindedir.

Kentucky’ye ilk ayak basan, Thomas Walker’dir (1750). Ülke, 1792’de birliğe katılarak, eyalet olmuştur. 38 üyelik bir senatosu, 100 üyelik bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 9 temsilci gönderir.

Louisiana.— A.B.D.’nin güneyinde, Meksika Körfezi kıyısında bir eyalettir. Yüzölçümü 125.625 km.2, nüfusu 3.603.000’dir. Başkenti Baton Rouge şehridir, öbür önemli şehri New Orleans’tır.

Louisiana, Mississippi ile, bu ırmağın bir kolu olan Red River’in suladığı uçsuz bucaksız bir ovadır. Doğal bitki örtüsü çayırlardır. Mississippi’nin doğusunda kalan şeritte ise Akdeniz bitkileri görülür.

Louisiana ılıman-iklimli bir eyalettir. Tarım ürünlerinden en çok mısır, pirinç, pamuk, turunçgiller, yerfıstığı, şekerkamışı yetiştirilir. Bol meyva elde edilir. Hayvanlardan koyun, sığır beslenir.

Maden kaynakları zengindir. Petrol, kükürt, linyit, doğal gaz çıkarılır.

Zengin doğal kaynaklar sayesinde endüstri gelişmiştir. Sanayi daha çok eyaletin güneydoğu kesiminde, Baton Rouge ile New Orleans şehirleri çevresinde toplanmıştır. Buralarda, petrol tasfiyeciliği, petro-kimya, maden, makina, besin endüstrileri gelişmiştir.

Bölgeye ilk ayak basan De Soto’dur (1543). Buraya adını veren ise, ırmak boyunca aşağıya inen Cavalier de La Salle’dir, Eyalet toprakları önce Fransızlar’ın, sonra da İ ngilizler’in İ spanyollar’tn eline geçmiştir. Louisiana, 1812’de birliğe katılarak, eyalet olmuştur.

Maine.— Kanada’ya komşu bir eyalettir. Yüzölçümü 86.027 km.2, nüfusu 983.000′ dir. Başkenti Augusta şehridir, öbür önemli şehirleri, işlek bir liman olan Portland, ticaret ve gemicilik merkezi Bangor, Lewiston, Biddeford, Saco, Brunswick, Water-ville’dir.

Maine eyaletinin kuzeybatı kesimi dağlıktır. ülkeyi Saint John Irmağı sular. Kuzeybatıda üç küçük göl de vardır. Doğal bitki örtüsü karışık ormanlardır. Bu ormanlarda beyaz ayı, kunduz, su samuru gibi yırtıcı hayvanlar, kaz, ördek, sülün gibi av kuşlan yaşar.

Tarım pek gelişmemiştir. En çok patates ekilir. Bu eyaletteki Aroostook, A.B.D.’nin başlıca patates üretim bölgesidir. Patatesten başka, mısır, kabak, buğday, çavdar, yulaf, bezelye, ilâç yapılan bitkiler, ot, meyvalar-dan da elma, çilek, limon yetiştirilir. Hayvanlardan öküz, sığır, koyun, domuz beslenir. Bu hayvanların etinden, sütünden derisinden , yününden yararlanılır. Ayrıca, ormanlarda avcılık da yapılır.

Madenlerden mika taşı ile feldspat çıkarılır. Eskiden büyük granit, mermer, kireçtaşı ocakları vardı ama, bugün bunlar tükenmiş gibidir.

Maine, ormanlarla kaplı bir eyalet olduğu için, sanayi ürünlerinin üçte biri kâğıt, kereste, tahtadan yapılan eşyalardır. Kâğıt endüstrisinde A.B.D.’nin başta gelen eyaletlerinden biridir. A.B.D.’nin en büyük kürdan fabrikaları da bu eyalettedir. Bundan başka, dünyanın en büyük ağaç çivi, kar papucu fabrikaları da Maine’de toplanmıştır. Bunların yanı sıra, dokumacılık, ayakkabı yapımı, konservecilik, dericilik, balıkçılık gelişmiş-., tir. Ulaşım araçları yapımı da çok ileridir.

Maine 1820 yılında birliğe katılarak, eyalet olmuştur. Eyaleti seçimle iş başına gelen bir başbakan yönetir. Seçimler 4 yılda bir yapılır.

Maryland.— Atlas Okyanusu kıyısında bir eyalettir. Yüzölçümü 31.296 km.2, nüfus 3.613.000’dir. Başkenti Annapolis şehridir, öbür önemli şehirleri, Baltimore, Hagerstown, Cumberland, Rockville, Frederick’ tir.

Maryland bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Düz bir ovadır. Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ormanlardır. Güneyde Akdeniz bitkileri yetişir. Ormanlarda geyik, tilki, kanguru, tavşan gibi hayvanlar, çeşitli kuşlar, yılanlar yaşar. Dağlık bölgelerde de vaşak, ayı gibi hayvanlar vardır. Bundan dolayı avcılık çok yaygındır. Balıkçılık da yapılır.

Tarım ürünlerinden en çok meyva, yulaf, buğday, patates, tütün, mısır yetiştirilir.

Yeraltı zenginlikleri de çok değildir. Allegany ile Garrett’teki büyük kömür yatakları tükenmek üzeredir. Ayrıca, az miktarda doğal gaz, çimento, potasyum da çıkarılır.

Maryland’de çeşitli sanayiler gelişmiştir. Eyaletin ilk önemli sanayi gemi yapımcılığıydı. Bu sanayi 1700’de, Baltimore’de başladı. Daha sonra, sırasıyla demir, pamuk, dokuma, bira, savaş malzemesi, yün dokuma, kimyasal gübre endüstrileri gelişti. 1865’te de petrol rafinerileri kuruldu, çelik üretimine başlandı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da, uçak sanayi hızla gelişti.

Maryland’in en önemli şehri Baltimore’ dur. Annapolis devletin hükümet merkezidir. Baltimore ise yönetim merkezi. Baltimore, gerek tarihî önemi, gerekse bütün eyaletin fikir, ekonomi, spor merkezi olması sayesinde, turistik bir önem de kazanmıştır. Bunun gibi, başkent Annapolis de birçok turist çeker. Her iki şehirde de birer üniversite, birçok da yüksek okul vardır.

Maryland’e ilk ayak basan, Kaptan John Smrth’tir (1608). ülke 1788’de birliğe katılmıştır; yani, A.B.D.’ni meydana getiren ilk devletlerden biridir.

Eyaleti bir başkan yönetir. Bu başkan 4 yılda bir seçilir; ancak, artarda iki dönemden çok seçilemez.
Massachusetts.— Atlas Okyanusu kıyısında bir eyalettir. Yüzölçümü 21.408 km.2, nüfusu 5.383.000’dir. Başkenti Boston’dur, öbür önemli şehirleri, Cambridge, Springfield, Worchester, Lawrence-Harerhill, New Bedford, Fall River, Lowell, Northampton, Brockton, Brookline, Chicope, Lynn, Medford, Newton, Pittsfield, Somerville, Walt-ham’dir.

ülkenin batısı hafif dağlıktır. Connecticut Irmağı, kuzeyden güneye doğru, ülkeyi ikiye böler. İklim bölgelere göre değişir; iç kesimlerde kışlar uzun, baharlar kısa, yazlar oldukça sıcaktır. Kıyı bölgelerinde ise daha ılımlı bir iklim hüküm sürer yağışlar daha azdır, sıcaklar da bunaltıcı değildir. Doğal bitki örtüsü karışık ormanlardır. Güneyde kışın yapraklarını döken ormanlar vardır.

Tarım ürünlerinden mey va, patates, yulaf, soğan, tütüıî, elma yetiştirilir. Avcılık, hayvancılık da gelişmiştir. En çok sığır, koyun, kümes hayvanları beslenir.

Massachusetts’te önemli maden kaynakları yoksa da, yer yer altın, gümüş, bakır, manganez, demir, nikel, kalay, kurşun madenleri vardır. Ayrıca, ametaller de boldur. Bunların başında şap, aspest, barit, balçık, kaolin, linyit, antrasit, granit, siyanit, feldspat, mika gelir.

Ülkede orman bol olduğu için, gemi, makine, mobilya, kutu, oyuncak, süs eşyası yapımcılığı ileridir. Balıkçılık da önemli bir yer tutar. Ayrıca, pamuk ve dokumacılığı, çizme, ayakkabı sanayii, matbaacılık, elektrikli makine, taşıt aracı, kimya, askerî donatım, maden endüstrileri de çok gelişmiştir.
Massachusetts, birliğe 1788’de katılan ilk devletlerden biridir.

Michigan.— A.B.D.’nin kuzeydoğu kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 150.162 km.2, nüfusu 8.374.000’dir. Başkent Lan-sing şehridir, öbür önemli şehirleri, Detroit, Big, Papids, Flint, Saginaw-Bay City’dir.

Eyalet toprakları, Michigan Gölü’nün ayırdığı iki yarımada üzerinde uzanır, önemli dağlar, önemli akarsular yoktur. Doğal bitki örtüsü karışık ormanlardır. En güneyde kışın yapraklarını döken ormanlar vardır.

Ülke topraklarının yarısı tarıma elverişli durumdadır. Buralarda çavdar, patates, yulaf, özellikle de mısır ekilir. Hayvancılık da gelişmiştir, en ç^k at yetiştirilir.

Michigan yeraltı zenginlikleri bol bir eyalettir. Kömür, demir, kayatuzu, petrol, doğal gaz çıkarılır. Doğal kaynakların bol olması sanayii de geliştirmiştir. Detroit dünyanın başlıca otomobil yapım bölgelerinden biridir. Ayrıca .makineler, kimyasalmaddeler, ilâç, çeşitli sanayi madaeıerı de üretilir. Michigan, makine, madeni eşya, çelik üretimi bakımından, A.B.D.’nin başlıca eyaletidir. Demir, bakır üretimi bugün ikinci dereceye düşmüş bulunmaktadır. Eyalette 4.000’i aşkın petrol kuyusu vardır. Ayrıca, kireç, çimento, kereste endüstrisi de çok gelişmiştir.

Michigan’da 11 üniversite 21 özel okul vardır.

Michigan 1837 yılında birliğe katılarak A.B.D.’nin 26. eyaleti olmuştur. 2 yıl için seçilen 34 üyeli bir senatosu, 110 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör, 19 temsilci gönderir.

Minnesota.— A.B.D.’nin kuzey kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 217.736 km.2, nü-fusu 3.576.000’dir. Başkenti Saint Paul şehridir. öbür önemli şehirleri, Minneapolis Doiuth’tur.

Minnesota, A.B.D.’nin en kuzey bölgesidir. Mississippi Irmağı, Wisconsin-Minnesota sınırını çizer, ülkede mevsimler arasındaki ısı farkları çok büyüktür. Doğal bitki örtüsü karışık ormanlarla batıda çayırlardır.

Tarım ürünlerinden en çok arpa, yulaf, buğday, çavdar, patates, güneyde de mısır yetiştirilir. Sığır, domuz beslenir. Ayrıca avcılık yapılır. Madenlerden önemli miktarda demir çıkarılır.

Eyalette çeşitli endüstri gelişmiştir. Min-neapolis’te bir üniversite de kurulmuştur.

Bölgeye ilk ayak basanlar, İki Fransız gezginidir (1655-1659). Ülke önce İngilizler’e sonra da Amerikalılar’a geçti. 1858’de de birliğe katılarak, A.B.D.nin 32. eyaleti oldu. 4 yıl için seçilen 65 üyeli bir senatosu iki yıl için seçilen 131 üyeli bir temsilciler meclisi
vardır. Minnesota Federal Kongre’ye 2 senatör, 9 temsilci gönderir.

Mississippi.— A.B.D.’nin güney kesiminde

o

bir eyalettir. Yüzölçümü 123.584 km. nüfusu 2.327.000’dir. Başkenti Jackson şeh ridir. öbür önemli şehirleri Hattiesburg, Co-lumbus, Oxford’dur.

Mississippi eyaleti muazzam bir ovadır. Yükseklik hiçbir yerde 200 m.’yi bulmaz, ülkeye adını veren Mississippi İrmağı, batıda Louisiana ile Arkansas sınırını çizer. Doğal bitki örtüsü Akdeniz bitkileriyle çayırlardır. önemli orman yoktur.

Tarım ürünlerinden en çok pirinç, mısır, pamuk, şekerkamışı ekilir. Meyvacılık da ileridir. ülkede tropik bitkiler yetişir. Hayvanlardan en çok sığır, koyun beslenir.

Maden kömürü varsa da, azdır. Bir miktar petrol ile doğal gaz da çıkar, ülkenin başlıca endüstrisi pamuk dokumacılığı üzerinedir. Ayrıca, maden, kimya endüstrileri
de gelişmiştir.

ülkenin başlıca şehirlerinde (Jackson,Ûx-ford, Hattiesburg, Columbus) üniversiteler vardır.

Mississippi 1817’de Alabama’dan ayrılarak, eyalet olmuştur. 4 yıl için seçilen 49 üyeli bir senatosu, 140 üyeli bir temsilciler meclisi vardır.

Missouri.— A.B.D.’nin orta kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 180.456 km.2, nüfusu 4.508.000’dir. Başkenti Jefferson City’dir. öbür önemli şehri Saint Loujs’tir.

Missouri eyaleti doğuda geniş bir ova halinde uzanır, batıya doğru hafifçe yükselir, ülkeye adını veren Missouri Irmağı,St. Louis şehrinin kuzeyinde Mississippi’den ayrılır, eyaleti baştan başa geçerek, kuzeye yönelir, ülkenin doğal bitki örtüsü çayırlarla doğuda yapraklarını kışın döken ormanlardır.

Eyaletin başlıca gelir kaynağı tarımdır. Buğday, çavdar, mısır, yulaf ekilir. Güneyde tropikal bitkiler, pamuk yetiştirilir. Koyun, sığır, domuz, at gibi kocabaş hayvanlar beslenir.

Yeraltı zenginlikleri vardır. En çok demir, kurşun, kömür, alüminyum, çinko çıkarılır.

ülkede çeşitli sanayi gelişmiştir. Başlıca-ları, süt, tereyağ, dökümcülük, besin endüstrileridir.

Missouri’ye ilk ayak basan, P. Marquette’ tir (1673). ülke bundan sonra İspanyollar’a, Fransızlar’a, sonra da Amerikalılar’a geçti. 1812 yılında birliğe katılarak, eyalet oldu.

4 yıl için seçilen 34 üyeli bir senatosu, 2 yılda bir seçilen 154 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör 11 temsilci gönderir.

Montana.— A.B.D.’nin kuzeybatı kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 381.087 km.2 nüfusu 702.000’dir. Başkenti Helena şehridir. öbür önemli şehirleri Great Falls ile Billings’tir.

Montana dağlık bir bölgededir. Bütün batı kesimini Kayalık Dağlar kaplar. Missouri Irmağı, İdaho-Wyoming-Montana sınırlarının kesiştikleri bölgeden doğar, ülkeyi baştan başa geçerek, Kuzey Dakota’ya girer. Doğal bitki örtüsü yarı çorak bozkırlar, çalılıklar, dağ ormanları, çamlıklardır. Kuzeydoğuda çayırlar, Alp bitkileri vardır.

Başlıca gelir kaynağı tarımdır. Buğday, arpa, şeker pancarı, patates, hardal tanesi, keten tohumu, kuru fasulye, yulaf, elma, kiraz başlıca tarım ürünleridir. Sığır, koyun, av hayvanları yetiştirilir. Balıkçılık yapılır.

Montana madence çok zengin bir eyalettir. Zengin kömür, linyit, bakır, gümüş, manganez, fosfat, demir, altın madenleri Vardır. Buradaki Aider ve Chance ırmakları, dünyada altın çıkarılan en zengin ırmaklardır.

Montana’nın başlıca maden tasfiye bölgesi, aynı zamanda tarım merkezi Great Falls bölgesidir, ülkede tarım, süt, orman sanayii gelişmiştir.

Montana 1889 yılında birliğe katılarak, eyalet olmuştur.

Nebraska.— Kayalık Dağlar’ın doğusunda bir eyalettir. Yüzölçümü 200.769 km.2, nüfusu 1.456.000’dir. Başkenti Lincoln şehridir. En kalabalık şehri ise Omaha’dır.

Eyalet toprakları ovalıktır, çok verimlidir. Missouri Irmağı Nebraska’nın doğu sınırını çizer.

Madenlerden yalnız az miktarda petrol çıkar.

Nebraska’nın başlıca ticareti mısır, buğday, pirinç tarımı ile hayvancılığa dayanır. Et sanayii gelişmiştir.

Nebraska’da eğitime büyük önem verilir. Buradaki devlet kitaplığı, A.B.D.’nin en iyi

5 kitaplığından biridir. 3 üniversitesi, birçok yüksek okulu vardır. .

Nebraska, birliğe 1867 yılında katılarak, A.B.D.’nin 37. eyaleti olmuştur. 43 üyeli bir senatosu, temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör, 4 temsilci gönderir.

Nevada.— A.B.D.’nin batı kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 286.675 km.2, nüfusu 454.000’dir. Başkenti Carson City’dir. Öbür önemli şehirleri Las Vegas ile Reno’dur (Bk. Las Vegas). Las Vegas eğlence şehri, Reno da “kolay boşanma yeri” olarak ün salmışlardır.

Nevada eyaleti, doğuda da, batıda da sıradağlarla çevrilidir. Batısında Sierre Nevada Dağları vardır; eyaletin adı da buradan gelir. Doğusunda ise Snak, Mormon, Toane dağları bulunur. Bu dağlar arasında kalan topraklar, tarım bakımından pek verimli değildir. Tarım yapılabilen yerlerde patates, şeker kamışı yetiştirilir.
Nevada’nın asıl zenginliği ise madenleridir. En çok altın, gümüş, bakır, çinko madenleri çıkarılır. Ormancılık da gelişmiştir; bol kereste elde edilir. Ayrıca dağlık bölgelerde, ormanlarda bol av hayvanı vardır; dolayısıyla avcılık gelişmiştir, ülkenin yaylalık bölgelerinde hayvancılık yapılır.

-Nevada’nın başlıca endüstrisi konserveciliktir. Ayrıca, özellikle Las Vegas ile Reno şehirleri, birer turizm merkezidir.
Nevada’nın kimi bölgeleri uçsuz bucaksız çöllerle kaplıdır. Bu çöller,son yıllarda atom bombası denemeleri için kullanılmıştır.

Nevada 1864 yılında birliğe katılarak, A.B.D.’nin 36. eyaleti olmuştur. 4 yılda bir seçilen 17 üyeli bir senatosu, 47 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör ile 1 temsilci gönderir.

New Hampshire.— A.B.D.’nin kuzeydoğusunda bir eyalettir. Yüzölçümü 24.192 km.2 nüfusu 681.000’dir. Başkenti Concord şehridir.

New Hampshire toprakları kuzeybatıdan güneydoğuya doğru eğimli bir yayladan meydana gelmiştir. Bu yaylanın batısı ile kuzeyinde Appalachian Dağları yükselir. Connecticut Irmağı Vermont’ia New Hampshire arasında sınır çizer.

Toprak verimsizdir. İklim de serttir. Bundan dolayı, toprak tarıma elverişli değildir. Tarım yapılabilen yerlerde patates, yulaf ekilir. Tarımdan çok hayvancılık gelişmiştir. Çok yüksek olmayan yaylalarda geniş ölçüde sığır beslenir.

ülkenin kuzeybatı kesiminde demir, grafit madenleri çıkarılır. Dokuma endüstrisi (özellikle yünlü, pamuklu dokuma) gelişmiştir. Dericilik, maden endüstrisi de ileridir.

New Hampshire’ı Martin Pring bulmuştur. (1603). ülke, 1788 yılında birliğe katılarak, eyalet olmuştur. İlk eyaletlerden biridir. New Hampshire’in 24 üyeli bir senatosu, 400 üye kontenjanlı bir temsilciler meclisi vardır. Seçimler 2 yılda bir yapılır. Eyalet Federal Kongre’ye 2 senatör, 2 temsilci gönderilir.

New Jersey.— A.B.D.’nin doğu kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 20.299 km.2 nüfusu 6.898.000’dir. Başkenti Trenton’dur. öbür önemli şehri Newark’tir.

Kuzeydeki alçak tepeler sayılmazsa, New Jersey’in toprakları düzlüktür. Eyaletin kuzeydoğu sınırını Hudson, batı sınırını da Delaware ırmakları çizer. Eyaletin Atlas Ok-yanusu’na bakan kıyıları ise baştan başa adacıklarla, körfezlerle kaplıdır.

New Jersey büyük bir endüstri merkezidir. Kimya endüstrisinde A.B.D.’nin başta gelen eyaletidir. Ayrıca elektrik, çeşitli makine yapımcılığı, dokumacılık da New Jersey’in önemli endüstrileri arasındadır. Bunların yanı sıra, tarımla balıkçılık da gelişmiştir.

New Jersey’in yalnız endüstride değil, eğitim alanında da büyük önemi vardır, ünlü Princeton ile Rutgers üniversiteleri buradadır. Bunlardan başka, birçok yüksek öğretim kuruluşu, ayrıca müzeler, kütüphaneler vardır.

New Jersey birliğe 3. eyalet olarak, 1787 yılında katılmıştır. 4 yılda bir seçilen 21 üyeli bir senatosu, 2 yılda bir seçilen 60 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör ile 14 temsilci gönderir.

New Mexico.— A.B.D.’nin güneybatı kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 317.60C km.2, nüfusu 1.022.000’dir. Başkenti Santa Fe şehridir.

New Mexico çok dağlık bir ülkedir; yükseklik yer yer 4.000 m.’yi bulur. Kayalık Dağlar’da kurulmuştur, ülkenin doğu kesiminde yüksek bir plato uzanır. Bu plato, eyalet sınırları dışında da, Texas’a doğru devam eder.

iklim çöl iklimidir. Bu yüzden, nüfus yoğunluğu da hayli düşüktür. Tarım gelişmiştir. Tarım yapılabilen yerlerde patates, tahıl ekilir. Çayırların bol oluşu, hayvancılığın gelişmesine yol açmıştır.

New Mexico’nun asıl zenginliği madenleridir. ülkede zengin altın, gümüş, kurşun, bakır, kömür madenleri vardır.

New JVIexico’ya ilk ayak basan Beyazlar, İspanyollar’dır (1609). Ülke, 1912 yılında eyalet olarak, birliğe katılmıştır. Yerel parlamentosu 4 yılda bir seçilen 32 üyeli bir senato ile 2 yılda bir seçilen 66 üyeli bir temsilciler meclisinden meydana gelmiştir. Federal Kongre’ye 2 senatör, 2 temsilci gönderir.
New York.— Atlas Okyanusu kıyısında bir eyalettir. Yüzölçümü 127.433 km.2, nüfusu 18.258.000’dir. Başkenti Albany’dir. öbür önemli şehirleri New York (Bk. New York şehri), Buffalo, Rochester, Syracuse’dür.

New York, A.B.D.’nin en ilgi çekici eyaletlerinden biridir. Eyaletin kuzeybatı sınırını Ontario ile Erie gölleri meydana getirir. Bu iki göl arasında ise, ünlü Niagara Çavlanı vardır. New York, irili ufaklı birçok gölle kaplıdır. Yalnız eyaletin kuzeyindeki Adi-rodack Dağları’nda bile 2.000 kadar göl vardır. New York sınırları içindeki Long Island adasının kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. Adanın güney ucunda beyaz bir kumsal uzanır. Burası yazlık bir dinlenme yeri olarak kullanılır. Eyaletin önemli bir bölümü de Statten Adası üzerinde kurulmuştur. New York eyaleti, Göller Bölgesi ile Atlas Okyanusu arasında bir köprü gibidir. Bıindan ötürü de coğrafya bakımından büyük öner,.i vardır.

Eyalet büyük bir sanayi merkezidir. Giyim eşyası, rrîakine, kimya, baskı endüstrileri olağanüstü gelişmiştir. Tarımla hayvancılık da önemli bir yer tutar. Eyaletin ulaşım durumu mükemmeldir. Her yerinde kanallar, karayolları açılmıştır.

New York, kültür bakımından da çok gelişmiştir; birçok üniversite, öğretmen okulu, teknik okullar, kolejler, kitaplıklar, müzeler vardır.
New York eyaletine ilk ayak basan Beyaz’ ın, İtalyan gemicisi Giovanni da Verrozano olduğu sanılıyor. Beyazlar’ın buraya yerleşmesi ise, ancak 1609’da başlamıştır.

New York, 1788 yılında birliğe katılarak, A.B.D.’nin 11. eyaleti olmuştur. Nüfus bakımından bütün A.B.D.’de birinci gelir. İki yılda bir seçilen 58 üyeli bir senatosu, 150 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör, 43 temsilci gönderir.

North Carolina.— A.B.D.’nin batı kesiminde, Atlas Okyanusu kıyısında bir eyalettir. Yüzölçümü 135.560 km.2f nüfusu 5.000.000′ dur. Başkendi Raleigh şehridir. En büyük şehri ise, doğu kesimindeki Charlotte’tur. Bunların dışındaki önemli şehirler Winston-Salem, Greensbore, Durham’dır.

Eyaletin batı kesimi Blue Ridge ile Great Smoky sıradağlarıyla kaplıdır. Appalachian Dağları’nın en yüksek tepesi olan Mitchell tepesi (2.045 m.) de, bu eyaletin sınırları içinde kalır. Dağlık bölgenin doğusu ise, baştanbaşaovalıktır. North Carolina’nın kıyıları kutnularla, adacıklarla, körfezlerle kaplıdır. Ancak^ buraları denizciliğe pek elverişli olmtadığı içfn, önemli şehirlere rastlanmaz.

ülkenin başlıca tarım ürünü tütündür. Dünyanın en büyük sigara, sigara kağıdı fabrikaları, burada toplanmıştır. Tütünden başka, pamuk, sebze, meyva da yetiştirilir.

Eyalette birçok öğretmen okulu, kolej, üniversite vardır. En önemlileri Duke ile North Carolinadır. Nort Carolina, birliğe 1789 yılında katılarak, A.B.D.’nin 12. eyaleti olmuştur. İ ki yılda bir seçilen 50 üyeli bir senatosu, iki yılda bir seçilen 120 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör ile 12 temsilci gönderir.

North Dakota.— A.B.D.’nin orta-kuzeyin-de bir eyalettir. Yüzölçümü 183.460 km.2, nüfusu 652.000’dir. Başkenti Bismark şehridir. 1889 yılında birliğe katılmıştır.

North Dakota, Red River vadisi üzerinde uzanan bir yayladır. Doğuya doğru bu yaylanın yüksekliği biraz azalır, ülkede birçok göl vardır.

Tdprak genel olarak verimsizdir. Biraz daha verimli olan doğu kesiminde tarım yapılır; en çok tahıl, bu arada buğday ekilir. Ayrıca sığır da yetiştirilir. Batıdaki topraklar ise büsbütün çoraktır. Bu kesimin başlıca zenginliği madenlerdir. Burada zengin linyit yatakları vardır.

Endüstri tarım ürünleri üzerine kurulmuştur. Başlıca sanayi, süt, konserve, un sanayiidir.

Ohio.— A.B.D.’nin merkezine yakın yerde bir eyalettir. Yüzölçümü 106.289 km.2, nüfusu 10.305.000’dir. Başkenti Columbus şehridir, öbür önemli şehirleri Cleveland, Cincinnati, Toledo, Akron, Dayton, Youngs-town, Canton’dur.

Eyaleti Ohio Irmağı sular. Başka akarsular da vardır; Mahoning, Muskingru, Küçük Miami, Miami ırmakları gibi. Eyaletin güneydoğu sınırlarını Ohio Irmağı çizer. Bir çok göl de vardır. Başlıca St. Mary, İndian, Buckeye, Loramie ile Portage Göller topluluğudur.

Ohio coğrafya bakımından 3 bölgeye ayrılır: 1) Göller Bölgesi; 2) İç Düzlükler Bölgesi; 3) Yayla Bölgesi.

ülkede tarım gelişmiştir. Tarım ürünlerinin başında mısır, buğday, yumurta, tütün, şeker kamışı gelir.

Ohio endüstri bakımından hayli ileri bir eyalettir, özellikle demir, çelik endüstrisi, lastik, motor, otomobil, elektromanyetik, elektrik aletleri, çimento, kimyasal madde, dokuma, gemi yapımı, kereste, cam, besin endüstrileri gelişmiştir.

Ohio’da sanata, öğrenime de büyük önem verilir. 12 üniversitesi, birçok kolejleri, kitaplıkları, müzeleri vardır.

Ohio, 1803 yılında birliğe katılarak, A.B.D.’nin 17. eyaleti olmuştur. Federal kongreye 2 senatör ile 23 temsilci gönderir.

Oklahoma.— A.B.D.’nin orta-batısında bir eyalettir. Yüzölçümü 181.440 km.2, nüfusu 2.458.000’dir. Başkenti Oklahoma City’ dir. öbür önemli şehri Tulsa’dır.

Oklahoma’nın toprakları Mississippi havzasının bir kesimini kaplar. Bu ırmağın en önemli kollarından olan Arkansas, hemen hemen bütünüyle, eyaletten akar. Batıdaki yükseltiler hesaba katılmazsa, eyalet toprakları genellikle ovalıktır. Ortalama yükseklik 500 m.’yi bulmaz.

Oklahoma tarım bakımından çok gelişmiş bir eyalettir. Çok miktarda buğday, pamuk, mısır, yulaf yetişir. Ancak, eyaletin asıl zenginliği petroldür. Eyalette 5.000’i aşkın petrol kuyusu vardır. Dolayısıyla, petrol tasfi-yeciliği çok gelişmiştir.
Oklahoma 1889’a kadar tam anlamıyla bir Kızılderili ülkesiydi. Bu tarihten sonra, Beyazlar, akın akın buraya göç ederek, yerleşmeye başladılar. Oklahoma’nın düzenlenip bir devlet haline gelmesi ancak 1907’de tamamlanabildi, ülke, bu tarihte birliğe katılarak, A.B.D.’nin 46. eyaleti oldu.

Oklahoma Fedeml Kongre’ye 2 senatör, 6 temsilci gönderir.
Oregon.— A.B.D.’nin kuzeybatısında, Atlas Okyanusu kıyısında bir eyalettir. Yüzölçümü 251.181 km.2, nüfusu 1.955.000’dir. Başkenti Salem şehridir. Başlıca şehri Port-land’dır. Bu şehir başkent Salem’dan daha büyüktür.

Oregon A.B.D.’nin en sulak bölgelerinden birinde bulunur. Kayalık Dağlar’dan inerek Büyük Okyanus’a dökülen Columbia Irmağı,

Oregon topraklarını baştan başa sular. Bu sayede, tarım da, hayvancılık da çok gelişmiştir.

Tarım ürünlerinden en çok tahıl, batıda da meyva yetiştirilir. Hayvanlardan sığır beslenir. Ayrıca, balıkçılık da önemli bir yer tutar.

Oregon toprakları madence de çok zengindir. En çok kömür, altın, gümüş, kurşun madenleri çıkarılır.

ülkede kereste, alüminyum, hidroelektrik endüstrileri gelişmiştir. Portland’da demir, dokuma fabrikaları vardır.

Oregon 1859 yılında birliğe katılarak eyalet olmuştur. 30 üyeli bir senatosu, 60 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kong-re’ye 2 senatör ile 4 temsilci gönderir.

Pennsylvania.— A.B.D.’nin orta kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 116.872 km.2, nüfusu 11.582.000’dir. Başkenti Harrisburg şehridir, öbür önemli şehirleri Philadelphia, Pittsburg, Allentown, Wilkesbarre’dir.

Pennsylvania dağlık bir bölgedir, ülkeden birçok akarsu geçer. Bunların başlıca-ları Ohio, Delaware, Allegheny ırmaklarıdır.

Tarım gelişmiştir. Bol miktarda patates, tahıl, mısır, çavdar, yulaf yetiştirilir. Kerestecilik de çok İleridir. Hayvancılık gelişmiştir. Bu arada kümes hayvanları da yetiştirilir.

Pennsylvania’da yeraltı zenginlikleri de boldur. Maden kömürü, antrasit bol miktarda çıkarılır. Dünyanın en çok antrasit elde edilen bölgesi Pennsylvania’dır. Bunlardan başka, petrol, doğal gaz, demir, çimento, kalay gibi madenler de vardır.

Pennsylvania, New York ile Kaliforniya’ dan sonra, A.B.D.’nin üçüncü büyük eyaletidir. ülkede sanayi çok gelişmiştir, özellikle makine, çelik, otomobil, cam, elbise, fayans, çeşitli kumaş, dokuma endüstrileri İleridir. Ulaşım mükemmeldir, sayısız demiryolu, su yolu açılmıştır.

A.B.D.’nin Kurtuluş Savaşı’nda Pennsylvania önemli bir rol oynamıştır. Bağımsızlık da, A.B.D.’nin kuruluşu ile anayasası da burada ilân edilmiştir (1787). Bu arada, Philadelphia, A.B.D.’nin ilk hükümet merkezi olmuştur.

Eyalette birçok üniversite, yüksek okul vardır. En ünlüleri Philadelphia üniversitesi’ dir.

■ Pennsylvania^ birliği 1787 yılında katılan ilk 3 eyaletten biridir. Eyaletin 50 üyeli bir senatosu, 210 üyeli bir temsilciler meclisi vardır.

Rhode Island.— A.B.D.’nin en küçük eyaletidir. ülkenin kuzeydoğusuna düşer. Atlas Okyanusu kıyısındadır. Yüzölçümü 3.232 km.2, nüfusu 898.000’dir. Başkenti Providence şehridir.

Rhode Island önemli bir endüstri bölgesidir. Başta dokuma endüstrisi gelir. Makina sanayii de gelişmiştir. Bir üniversitesi vardır. Rhode Island, aynı zamanda A.B.D.’nin başlıca yazlık dinlenme yerlerinden biridir. Kıyı boyunca uzanan plajlara her yıl tatillerini geçirmek için akın akın ahali gelir. Dolayısıyla, turizm sanayii gelişmiştir. Eyalet topraklarının % 66’sı ormanlarla kaplıdır.

Rhode Island, 1790 yılında birliğe katılarak, eyalet olmuştur. A.B.D.’nin 13. eyaletidir. 2 yılda bir seçilen 44 üyeli bir senatosu, 100 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör, 2 temsilci gönderir.
South Carolina.— Atlas Okyanusu kıyısında bir eyalettir. Yüzölçümü 79.176 km.2, nüfusu 2.586.000’dir. Başkenti Columbia şehridir.

Eyaletin kuzeybatısında dağlık bir şerit uzanır. Başlıca gelir kaynağı tarımdır. En çok mısır, tahıl, yerfıstığı, pamuk, tütün ekilir. Hayvancılık da ileridir. Ayrıca, balıkçılık yapılır.

Eyaletin başlıca endüstrisi tarım ürünleri üzerindedir; pamuk, tütün işleme endüstrileri gibi.

South Carolina 1788 yıhnda birliğe katılarak, A.B.D.’nin 8. eyaleti olmuştur. 4 yılda bir seçilen 46 üyeli bir senatosu, 2 yılda bir seçilen 124 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör ile 6 temsilci gönderir.

South Dakota.— A.B.D.’nin orta-kuzeyinde bir eyalettir. Yüzölçümü 201.000 km.2, nüfusu 707.000’dir. Başkenti Pierre şehridir.

South Dakota toprakları, batıya doğru eğimli düzlüklerden meydana gelmiştir. Bu düzlükleri Missouri, Dakota, Big Sioux River ırmaklarının vadileri keser, ülkenin en yüksek yeri, Black Hills Dağları üzerindeki Heamey Peak Tepesi’dir (2.207 m.)
Tarım ürünlerinden tahıllar, bu arada mısır yetiştirilir. Çok miktarda koyun beslenir.

Madenlerden altın, gümüş, kalay çık.-vrılır. Endüstri sınırlıdır. Çıkarılan madenlerle tarım ürünlerinin işlenmesine dayanır. Bu arada, un, süt endüstrileri gelişmiştir.

South Dakota, birliğe 1889 yılında katılarak, A.B.D.’nin 40. eyaleti olmuştur.

Tennessee.— A.B.D.’nin orta-doğusunda bir eyalettir. Yüzölçümü 109.412 km.2, nüfusu 3.883.000’dir. Başkenti Nashville şehridir. i kinci önemli şehri Memphis’tir.

Eyalet., Appalachian Dağları bölgesi içindedir. Batı kesiminde, Mississippi Irmağı’nın alüvyonlu vadisi uzanır.

ülkede çeşitli tarım gelişmiştir Çayırlık bölgelerde büyük çapta kocabaş hayvan (sığır, at) beslenir. Çok miktarda mısır, tütün, pamuk yetiştirilir.

ülke rnaden bakımından da çok zengindir. En çok kömür, demir, kurşun çıkarılır.

Bu zengin doğal kaynaklar sayesinde, endüstri çok gelişmiştir, özellikle maden, kimya endüstrileri ileridir.

ülkeye ilk ayak basan, Hernande de Soto olmuştur (1541). Tennessee, 1796’da birliğe katılarak, A.B.D.’nin 16. eyaleti oldu. İ ki yıl için Seçilen 99 üyeli bir temsilciler meclisi,

33 üyeli bir senatosu vardır. Federal Kongre’

ye 2 senatör, 9 temsilci gönderir.

Texas.— A.B.D.’nin güney kesiminde blr eyalettir. Yüzölçümü 692.407 km.2, nüfusu 10.782.000’dlr. Başkenti Austin şehridir, öbür önemli şehirleri Houston, Dallas, San Antonlo’dur. Texas, yüzölçümü bakımından, Alaska’dan sonra A.B.D.’nde Iklnöl gelir.

Texas dünyanın en zengin bölgelerinden biridir. Yalnız A.B.D.’de değil, bütün dünya da gerek yeraltı, gerekse yerüstü zenginlikleriyle önemli bir yer tutar. İklimi ılımlıdır. Geniş topraklarında akla gelebilecek her türlü tarım yapılır. Tarımın yanı sıra hayvancılık da çok gelişmiştir. Gerek tarım, gerek hayvancılıkta, Texas A.B.D.’nin başta gelen eyaletidir. Tarım ürünlerinin başında pamuk, mısır, pirinç, buğday gelir. Geniş çapta meyvacılık, sebzecilik de yapılır.

Texas’in en önemli zenginliği İse, madenleridir. Dünyanın en zengin petrol kaynakları Texas’tadir.

Endüstri çok gelişmiştir. Petrol tasfiyecili-ği, madencilik, kimya, tarım, dokuma endüstrileri başta gelir. Son yıllarda, Dallas’ta elektronik sanayii de çok gelişmiştir.

Ülkenin önemli İhraç limanları Houston, Beaumont, Port Arthur’dur.

Texas’a Ilk ayak basanlar, Ispanyol gemicisi Cabeza Da Vaca İle arkadaşlarıdır (1528). Ondan sonra, ülke sırayla Fransa’ nın, Ispanya’nın, Meksika’nın eline geçti.
1836’da bağımsız blr cumhuriyet oldu; 1845’te de birliğe katılarak eyalet haline geldi. Dört yılda blr seçilen 31 üyeli bir senatosu, İki yılda blr seçilen 150 üyeli blr temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör İle 22 temsilci gönderir.

Utah.— A.B.D.’nin batı kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 220.115 km.2, nüfusu

1.008.000’dlr. Başkenti Salt Lake Clty’dlr.

Eyalet adını bu bölgede yaşayan Kızılderililerden almıştır, ülke toprakları geniş düzlüklerden meydana gelmiştir. Green Rlver İle Colorado ırmakları bu toprakları sular, iklim step iklimidir. Batıda, yer yer çöllere rastlanır. Doğal koşulların elverişsizliğinden dolayı nüfus yoğunluğu oldukça azdır.

Tarım ürünlerinden patates, tahıl, yonca yetiştirilir. Çok sayıda hayvan beslenir. Koyun sayısı kocabaş hayvan sayısını geçer.

VVasatch Dağları, madence çok zengindir. En çok bakır, demir, petrol, kömür çıkarılır.

ülkede demir, çelik sanayii, madencilik, kimya endüstrisi gelişmiştir.

Utah, 1896 yılında birliğe katılarak, A.B.D.’nin 45. eyaleti olmuştur. Dört yılda bir seçilen 25 üyeli blr senatosu, İki yılda blr seçilen 64 üyeli blr temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör, 2 temsilci gönderir.
Vermont.— A.B.D.’nln kuzeydoğusunda blr eyalettir. Yüzölçümü 24.887 km.2, nüfusu 405,000’dir. Başkenti Montpelier şehridir.

Vermont Champlain Gölü ile Connecticut vadisi arasında kurulmuştur. Eyaletin en önemli dağları Green Mountains’dlr. İklim ılımandır.

En çok tahıl tarımı yapılır; buğday mısır, çavdar, kara buğday ekilir. Dağlık bölgelerde ormancılık gelişmiştir. Sığır beslenir.

ülkeye ilk ayak basan, Champlain’dlr. (1609). Vermont 1777’de bağımsz blr cumhuriyet oldu; 1791’de de birliğe katıldı. İki yılda bir seçilen 30 üyeli blr senatosu, 246 üyeli blr temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör ile 1 temsilci gönderir.

Virginia.— Atlas Okyanusu kıyısında blr eyalettir. Yüzölçümü 130.560 km.2 nüfusu 4.507.000’dlr. Başkenti Richmond şehridir, öber önemli şehirleri Norfolk, Roanoke, Portsmouth, Newport News’dur.

Eyaletin batı kesimini Appalachian İle Blue Ridge dağları kaplar. Orta ve doöu kesimleri ise, gitgide alçalan yaylalardan meydana gelmiştir. Bu dağlar büyük ormanlarla, akarsuların açtığı vadilerle doludur. Virginia ‘nın.başlıca akarsuları Potomac, York, James, Blackwater ile Shenandoah tır. Kıyılar girintili çıkıntılıdır. Bu kıyılar-ünlü Chesa-peake Körfezi’ni kaplar. Virginia kıyılarında gelgit olayı çok duyulur.

İklim ılık, yağış bol, akarsular çoktur. Toprak da verimli olduğu için, tarım çok gelişmiştir. Başlıca tarım ürünleri tütün, mısır, meyva, pamuktur. Virginia tütünleri dünyaca ünlüdür.

Endüstri çok ileridir. Sigara, tekstil, cam, boya, kimyasal madde fabrikaları vardır. Norfolk, Newport News, Portsmouth’da gemi tezgâhları bulunur.

Virginia Amerika anakarasındaki ilk i ngiliz sömürgesidir, ülke, 1788 yılında birliğe katılarak, eyalet oldu. A.B.D.’nin ilk 13 eyaletinden biridir. Amerika Kurtuluş Savaşı’nın önemli merkezlerindendir.

Virginia’nın dört yılda bir seçilen 140 üyeli bir senatosu, iki yılda bir seçilen 100 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör, 10 temsilci gönderir.

Washington.— A.B.D.’nin kuzeybatı kesiminde bir eyalettir, ülkenin ilk cumhurbaşkanı Washington’in adını taşır. Yüzölçümü 171.500 km.2, nüfusu 2.980.000’dir. Baş-kenti Olympia şehridir, öbür önemli şehirleri Seatle, Spokane, Taeoma’dır.

Eyaletin kimi kıyı bölgeleriyle orta kesimi dağlıktır. Kıyıda Olympic, orta kesimde Cascade, güneydoğuda da Blue Mountains dağları sıralanır. Genellikle ülke yüksek bir yayla görünümündedir. Karlı dağları, gür ormanları, zengin bitki örtüsünden ötürü, Washing-ton’a “Amerika’nın İsviçresi” denir. Akarsular da boldur. Columbia, Snake, Okanogan ırmakları bütün ülkeyi sular. İklim ılıktır, yağış boldur, ülkenin batı kesimi daha sıcak,’ doğusu daha soğuktur.

Washington, tarım, ormancılık, madenler, av hayvanları bakımından çok zengin bir ülkedir. Tarım ürünlerinin başında tahıllar, çeşitli sebzeler, meyvalar gelir. Girintili çıkıntılı kıyılarda geniş ölçüde balıkçılık yapılır.

Washington eyaleti, Büyük Okyanus kıyılarındaki en zengin kömür damarlarına sahiptir. Ayrıca, bakır, altın, gümüş gibi madenler de çıkarılır.

Endüstri çok gelişmiştir. Kereste, kâğıt, balık, deniz ürünleri, hayvansal ve bitkisel yağ, tekstil, soğutulmuş et fabrikaları vardır. Ulaşım çok iyidir. Demiryolları, karayolları, havayolları çok gelişmiştir.

Washington, birliğe 1890 yılında katılarak, eyalet olmuştur. Dört yılda bir seçilen 49 üyeli bir senatosu, iki yılda bir seçilen 99 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör, 7 temsilci gönderir.

West Virginia.— A.B.D.’nin orta-doğusun-da bir eyalettir. Yüzölçümü 62.600 km.2, nüfusu 1.794.000’dir. Başkenti Charleston şehridir.

ülkenin doğusunda Appalachian Dağları yükselir; orta kesimde Cumberland yaylası vardır; batıda ise alçak yaylalarla düzlükler uzanır.

Ülkenin düzlük, tarıma elverişli kesimlerinde tarım yapılır; mısır, tütün, patates, tahıl yetiştirilir. Cumberland yaylasında hayvancılık yapılır; en çok sığır, domuz, at beslenir. Appalachian Dağları’nda ise ormancılık gelişmiştir.

West Virginia madence de zengin bir eyalettir. Cumberland yöresinde muazzam kömür yatakları vardır. West Virginia, bütün A.B.D.’nin en çok kömür üreten eyaletidir.

ülkede demir, çelik tasfiyeciliği, madencilik, kerestecilik gelişmiştir.
West Virginia, 1863 yılında birliğe katılarak eyalet olmuştur. Dört yılda bir seçilen 32 üyeli bir senatosu iki yılda bir seçilen 100 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal Kongre’ye 2 senatör ile 6 temsilci gönderir.

Wisconsin. — A.B.D.’nin orta-batısında bir eyalettir. Yüzölçümü 179.492 km.2, nüfusu 4.161.000’dir. Başkenti Madison şehridir. En büyük şehri MiIwaukee’dir. öbür önemli şehirleri Racine ile Kenosha’dır.

Eyalet toprakları büyük akarsularla, göllerle kaplıdır. Doğusundaki ve kuzeyindeki Michigan ile Superior göllerinde başka, irili ufaklı 2.000 kadar göl daha vardır. Akarsuların başında ise, Mississippi ile kolları gelir.

Wisconsin önemli bir tarım merkezidir. Tarım ürünlerinden en çok patates, şeker pancarı, mısır, çavdar, buğday elde edilir, ülkenin her yerinde gür ormanlar vardır. Ot -laklar bol olduğu için, hayvancılık da çok gelişmiştir. Wisconsin, A.B.D.’nin en çok peynir, süt üreten eyaletidir.

Endüstri gelişmiştir. Otomobil, makine, şeker, cam, seramik, kumaş, kâğıt endüstrileri başta gelir.

Wisconsin’e ilk gelenler Fransız gezginleri ile misyonerlerdir, ülke 1634’te Fransa’ya, sonra İngiltere’ye geçti. 1783te de Amerikalılar burayı aldı. Wisconsin, 1836 yılında birliğe katılarak, A.B.D.’nin 30. eyaleti oldu. Dört yılda bir seçilen 33 üyeli bir senatosu, iki yılda bir seçilen 100 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör ile 10 temsilci gönderir.

Wyoming.— A.B.D.’nin Büyük Ovalar kesiminde bir eyalettir. Yüzölçümü 250.000 km.2, nüfusu 329.000’dir. Başkenti Cheyenne şehridir, öbür önemli şehirleri Casper, Sheridan, Rock Springs’tir.

Wyoming, Amerika’nın “Bozkırlar Böigc-si”nde bir eyalettir. Geniş otlakları, değişmez iklimiyle bir “kovboylar ülkesi” haline gelmiştir. Nüfus yoğunluğu azdır. Bölgenin batısını-boydan boya Kayalık Dağlar kaplar, ülke, doğuya doğru küçük akarsularla bölünerek, geniş bir ova halinde uzanır. Doğal güzellikler çok olduğu için, burada birçok milli park kurulmuştur. En büyük Yellowstone Milli Parkı’dır.
Wyoming bir tarım ülkesidir. Ahalisinin dörtte üçü geçimini topraktan, hayvancılıktan sağlar. A.B.D.’nde en çok koyun yetiştiren eyaletlerden biri de Wyoming’dir. Et sanayii, peynircilik çok gelişmiştir.

Wyoming madence de çok zengin bir eyalettir. Başlıca madenler kömür, petrol, demir, bakırdır.

ülkeye ilk gelen AvrupalIlar, kürk avcıları-dır (1743). 1834 yılından sonra, buraya başka Beyazlar da gelmeye başladı. Wyoming, 1868’de A.B.D.’ne bağlı bir bölge oldu. 1890’da da, birliğe katılarak, A.B.D.’nin 44. eyaleti haline geldi.

Dört yılda bir seçilen 27 üyeli bir senatosu, iki yılda bir seçilen 56 üyeli bir temsilciler meclisi vardır. Federal kongreye 2 senatör, 1 temsilci gönderir.

Etiketler: ,

Yorum yazın