Tarih

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır Sorunu

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır Sorunu , Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır İsyanı Hakkında Bilgiler KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA’NIN BÜYÜK İHTİRASI (1831-1841) Yunanistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından kısa bir süre sonra Mısır’da başlayan siyasi bunalım da Osmanlı imparatorluğu’nda ciddi bir sorun yaratmıştı. Yunanistan’da çıkan kargaşalıklar sırasında, çok güçlenen Mehmed Ali Paşa’nın kimin tarafını tutacağı aslında belli değildi, sultanın ... Okumaya devam edin →

Cezayir Sorunu (1830-1848)

Cezayir Sorunu (1830-1848) Osmanlı İmparatorluğu’nun başına Yunan ayaklanması kadar önemli dertler açan Cezayir şehrinin ve ardından tüm ülkenin Fransızlar tarafından zaptı, aslında planlı bir sömürge siyasetinin sonucu değildir. Fransa’da, restorasyon hükümeti itibarım korumak durumundaydı ve Cezayir sorunundan bu amaçla yararlanmak istedi. Görünüşte, Cezayir Osmanlı idaresine bağlı bir beylerbeyliğiydi Cezayir dayısı Hüseyin Paşa 1827’de Fransa’dan alacağını ... Okumaya devam edin →

Yunanistan’ın Bağımsızlığı (1821-1830)

Yunanistan’ın Bağımsızlığı (1821-1830) Bükreş Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ni uğraştıran en önemli mesele Rum isyanları oldu. 1815 yılında Viyana’da yapılan antlaşma, ilgili devletler arasında gerçek bir barış ortamı yaratamamıştı. Rusya Ortodoksları himaye bahanesiyle Balkanlar ve Boğazlara yaklaşmağa çalışırken, İngiltere Doğu Akdeniz’de Ruslara mani olmağa çalışıyordu. Avusturya Islavlan ve Romenleri Ruslardan uzak tutmak istiyor, ... Okumaya devam edin →

Avrupa’da Liberalizm (1830-1840)

Avrupa’da Liberalizm (1830-1840) Fransa’da 1830 devrimi ve İngiltere’de ilk seçim reformu, Avrupa tarihinde yeni bir dönem açtı. Kuşkusuz, liberalizm her yerde özgürlüğü sağlayamamıştı. Gene de gelecek, liberalizmindi; çünkü her yerde İktisadî ve sosyal değişimler ve düşüncenin evrimi liberalizme, burjuvazinin desteğini kazandırıyor, halk, hükümetleri yeni bir toplumun isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeğe zorlamak için onunla işbirliği yapmağa ... Okumaya devam edin →

Latin Amerika’nın Bağımsızlığı (1810-1826)

Latin Amerika’nın Bağımsızlığı (1810-1826) Ispanyol sömürgeleri, Avrupa’ya olan uzaklıklarından ve büyük devletlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan yararlanarak, on üç yıllık bir ihtilâl dönemi sonunda bağımsızlıklarını ilân etmeyi başardılar. İspanyol Amerikası, yani, Portekiz’e ait olan Brezilya dışında, San Francisco’dan Meksika’nın kuzey sınırına; Pampa’nın ve Rio de la Plata’nın güneyine kadar uzanan bu çok geniş ülke, XVII. ... Okumaya devam edin →

Avusturya’da Reform Hareketleri

Avusturya’da Reform Hareketleri MİLLİ HAKLARA KARŞI OLAN AVUSTURYA (1792-1815) Avusturya, Fransız ihtilâlinin başlangıçtan beri düşmanıydı. 1792’de Maria Theresia’dan başlayarak devrimle, Napolyon’la mücadele ettiler. Franz II, 1804’ten itibaren Franz I adıyla Avusturya imparatoru ilân edildi ve 1835’e kadar başta kaldı. Eğer Franz II olaylardan ders alsaydı, Habsburg hâkimiyetindeki halkların kaderini değiştirebilir ve monarşiyi kurtarabilirdi, ama o, uyanan ... Okumaya devam edin →

Fransa’da Reform Hareketleri

Fransa’da Reform Hareketleri FRANSA’DA AŞIRILAR, LİBERALLER, BAĞIMSIZLAR (1815-1830) Louis XVIII, Louis XVII’nin vârisi olarak ve bu tanrısal hakla kral ilân edildi. Buna karşılık inanç ve fikir özgürlükleri, şahsî hürriyet, mülklerin dokunulmazlığı gibi devrim kavramlarına dokunulmuyordu. Bu birbirine zıt kurumlan bağdaştırmak siyasî kuruluşlara düşüyordu, ama bunu gerçekleştirmek mümkün olacak mıydı? 1815’te sorun, burjuvazinin koruyuculuğunda, ... Okumaya devam edin →

RUSYA’DA GEÇİCİ VE BAŞARISIZ REFORM DENEMELERİ (1796-1815)

RUSYA’DA GEÇİCİ VE BAŞARISIZ REFORM DENEMELERİ (1796-1815) Katerina II ülkesinde bir ihtilâlden korkmuyordu. Oğlu Çar Pavel I kararsız politikasıyla herkesi düşman edecekti. Soylu meclislerini dağıttığı için soyluları, Büyük Petro’nun yaptığı hiyerarşik sisteme girmeğe zorladığı için ruhban sınıfını ve malî politikasının kötülüğü sebebiyle tüm halkı karşısında buldu. Kısa bir süre sonra öldürüldü. Yerine oğlu Aleksandr I geçti. Hükümdarlığı ... Okumaya devam edin →

Alemdar Olayı – Alemdar vakası

Alemdar Olayı – Alemdar vakası 28 yaşındaki Mustafa IV, 20. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkarıldı. Kısa bir süre sonra Çelebi Mustafa Paşa sadrazamlığa getirildi. Ülke, otoritesizlikten büyük sarsıntılar geçiriyordu. Fırsattan yararlanan Ruslar, Eflak ve Boğdan’ı ele geçirdiler. İstanbul yeni bir isyana hazırdı. Yeniçeriler yüz bulmuşlar, yeni istekler için başkaldırır olmuşlardı. Asker kışlasından çıkmak için fırsat kolluyordu. Yenilikçilerden ... Okumaya devam edin →

İngiltere’de Reform Hareketleri

İngiltere’de Reform Hareketleri PİTT VE TORY LER YÖNETİMİNDE İNGİLTERE (1792-1815) Fransa’da doğan devrimci fikirler, hanedana ve dine bağlı olan İngiliz halkının düşüncelerine aykırı düşmüş, bu durumdan yararlanan kral ve kilise daha da güçlenmişti. Büyük çoğunluk, devrim taraftarlarına karşı harekete geçen yönetici sınıfla aynı fikirdeydi. 1 Ocak 1801’de İrlanda İngiltere ile birleşiyordu. Kıta ablukası döneminde mücadelenin gittikçe kızışması, ... Okumaya devam edin →