Sanat

Eski dünyada müzik

Eski dünyada müzik İlkel insan için müzik belirli bir amaçla kullanılan, dünyayı çekip çevirebilmesi için insana güç veren bir araçtı. Sözgelimi, hekim,iyileştirici tanrıları yardıma çağırırken müziğe başvuruyordu. Oymak,ürünün bol olması için yağmur yağdıra- bilmek amacıyla büyü yapmaya kalkıştığında müzikten yararlanmaktaydı. Avcı,gerekli büyü sözlerini ve ezgiyi söyleyince daha güçlü ve daha usta bir avcı olacağına inanıyordu. Günümüzden ... Okumaya devam edin →

Antik Yunan’da Müzik

Antik Yunan’da Müzik Homeros, İ.ö. dokuzuncu yüzyılda ilyada ve Odysseia adlı büyük kahramanlık şiirlerini yazdığı sıralarda; Yunanistan da,görkemli bir uygarlık olma yolundaydı. Sümerler, Mısırlılar, Persler ve yörenin öteki halkları gibi Yunanlılar da genel olarak Ortadoğu’nun doğulu kültürünü paylaşıyorlardı. Krallara sunulan armağanlar, fetihler ve göçler en sonunda çeşitli ülkelerden müzikçi ve çalgıların bütün bölgeye yayılmasına ... Okumaya devam edin →

İbranilerde Müzik

İbranilerde Müzik Eski Sümer ve Mısır uygarlıklarının tarihin akışı içinde yok olup gitmelerine karşılık, eski İbrani gelenekleri günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bugün örneğin Yemen ve Irak’taki bazı İbraniler azınlıkta olmalarına karşın çevrelerindeki insanların etkisi altına girmemişlerdir. Bu yüzden, ibranilerin dinsel müziğinin, İ.ö. onuncu yüzyıl ile altıncı yüzyıl arasında Hazreti Süleyman’ın tapınağında çalınan müziğe ... Okumaya devam edin →

Antik Mısırda Müzik

Antik Mısırda Müzik Eski Mısır uygarlığı, Sümer uygarlığından birkaç yüzyıl sonra; İ.ö. 4000 dolaylarında Nil Irmağı kıyılarında boy atıp filizlendi. Sümer ve Babil kralları gibi Mısır firavunlarının da profesyonel müzikçileri vardı. Bunlar genellikle gömüt resimlerinde ve yontularda daha çok tek başlarına değil, topluca çalgı çalarken, şarkı söylerken yada dans ederken görülürler. İ.ö. 2500 dolaylarının müzik topluluklarında Mısırlıların ... Okumaya devam edin →

Sümer Müziği

Sümer Müziği – Sümerler de Müzik Dicle ve Fırat ırmakları dolaylarındaki eski Mezopotamya kentlerinde, ilk başlarda Sümer, daha sonraları da Babil saray müzikçileri,arp ve uzun saplı lavta çalar, şarkı söylerlerdi. Tapınak müzikçileriyse,güneş tanrısı Şamaş, savaş tanrısı Ningirsu ve öteki tanrılar adına düzenlenen dinsel törenlere katılırlardı. Tanrı övgüleri; tapınaklardaki okullarda eğitilmiş büyük korolar tarafından okunurdu. Rahipler, din’ ... Okumaya devam edin →

Asur Sanatı Özellikleri

Asur Sanatı Özellikleri Hakkında Bilgiler Hitit İmparatorluğu’nun çöküşünü izleyen yıllarda Asurlular giderek büyük bir imparatorluk kurdular. Asurluların dili, yasaları ve dini Babil’dleki- nin aynıydı. Ama Asurlular Babillilerden çok; daha acımasızdılar. Uygarlıkları temelde orduya dayanmaktaydı. Sanatlarıysa savaşa ve şiddete olan tutkularının bir yansımasıydı. Yapılan kazılarla Asur sanatına ilişkin ancak birkaç yontu bulunabilmiştir. Bunlardan ... Okumaya devam edin →

Kaideliler Sanatı

Kaideliler Sanatı Kaidelilerle Medler Asur İmparatorluğu’nu ikiye böldüklerinde, güney Mezopotamya ve Fırat Irmağı’nın batısındaki topraklar Kaide ya da Yeni Babil İmparatorluğu’nu oluşturdu. Kaideliler, Hi- titlerden ve Asurlulardan önce eski dünyaya egemen olan Babillilerin torunlarıydı. Babil kenti büyük bir imparatorluğun başkenti olarak yeniden kuruldu. Eski Hansoyu ve Kasitlerden kalma tapınaklar yeniden yapıldı. Ünlü Kaide Kralı Nebukadnezar Babil’in ... Okumaya devam edin →

Hitit Sanatı Özellikleri

Hitit Sanatı Özellikleri Hakkında Bilgiler Küçük Asya’daki Anadolu topraklarında Hititler diye bilinen eski bir budun yaşadı. Hititler İ.ö. 1400 dolaylarında imparatorluklarını doğuda Mezopotamya’ya kadar genişlettiler. Bildiğimiz kadarıyla, Hititler küçük tunç yontular dışında bağımsız yontular yapmamışlardır. Gerçekte, Hitit yontuculuğu; Hitit mimarlığının ayrılmaz bir parçasıydı, dolayısıyla bu iki sanatın birlikte ele alınması gerekir. Hititler ... Okumaya devam edin →

Minos Uygarlığı Sanatı Özellikleri

Minos Uygarlığı Sanatı Özellikleri Hakkında Bilgiler Bundan beş bin yılı aşkın bir zaman önce Akdeniz’deki Girit adasına Minoslular diye bilinen bir boy yerleşti. Aşağı yukarı Sümer uygarlığının oluşmaya başladığı sıralarda, Minoslular da Girit’ te bir uygarlık yarattılar.Yirminci yüzyıla gelininceye dek Minos uygarlığıyla ilgili hiç bir şey bilinmiyordu. Gerçekte, bugün bile bu uygarlığın tarihi ve ilk dönem sanatı konusundaki somut bilgimiz ... Okumaya devam edin →

Babil Sanatı Özellikleri

Babil Sanatı Özellikleri Hakkında Bilgiler Sümer İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra patlak veren savaşlar tam üç yüz yıl sürdü. Mezopotamya’daki kent-devletleri birbiriyle savaşa tutuştular ve barbar boylar Dicle – Fırat bölgesini istila ettiler. En sonunda Babil kentinin egemeni Hammurabi İ.Ö. on sekizinci yüzyılda Sümer ve Akat ülkelerini de boyunduruğu altına aldı ve savaşan kent – devletlerini kendi yönetiminde birleştirdi. Hammurabi ... Okumaya devam edin →