Mimari

İslam Mimarisi Özellikleri

İslam Mimarisi Özellikleri İslam mimarisi belirli ortak özellikleri ve süsleyici unsurlarıyla kolayca tanınabilir özgün bir sanat yaratmıştır. Yerel her Müslüman ülkedeki değişikliklere karşın, bir yapının İslam yapısı olup olmadığı ister İspanya’da, ister Türkiye’de, ister Hindistan’da, ister Mısır’da olsun hemen tanınabilir. Arap fatihleri yakındoğu’da yeni ülkeler ele geçirir ve topraklarını hızla genişletirken, henüz kendilerine ... Okumaya devam edin →

Hristiyan Mimarisi

Hristiyan Mimarisi Ad Maiorem Gloriam Dei… Tanrının yüceliğine, Hıristiyanlık yaklaşık bin yıl boyunca Avrupa mimarisinin gelişmesinde en büyük etken olmuştur. Dahası XX. Yüzyılın ilk çeyreğinin bitimine değin kilise ve ona bağlı yapılar, batıda önemli bir mimari uygulama alanı olma özelliğini korumuştur. Kilise yapımı bugün de zaman zaman görülmekle birlikte, çağdaş mimarın gözünde bu tip bir yapı oluşturmak hiç de birinci derecede önemi olan bir ... Okumaya devam edin →

Asya Mimarisi

Asya Mimarisi Hakkında Bilgiler Yakın zamanlara değin Uzakdoğu mimarisi çok az batılının dikkatini çekmişti. Bu uygarlıkların tarihleri, batılılarca yakından incelenemediğinden, Hint, Çin ya da Japon yapıtlarına ilişkin tarih bilgilerimiz de kısıtlı kalmıştır. Kuşkusuz günümüz Japonya’sının dünyaca ünlü mimarları vardır. Ama eski ya da yeni, genellikle bu ülke mimarlığı üzerindeki bilgilerimiz resimlerden edindiklerimizle sınırlıdır. Uzakdoğu ülkelerine ... Okumaya devam edin →

Mimaride Mühendislik ve Sömürgecilik

Mimaride Mühendislik ve Sömürgecilik Romalıların yayıldıkları yerde sıkı,düzenli, planlı ve düzenleyici bir yaşam örneği kurmuş olmaları, eskiden olduğu gibi şimdi de hayranlık uyandıracak niteliktedir. Bununla birlikte arkadaşımın odasının duvarlarında Romalılarla ilgili hiçbir şey görülmüyordu. Ama, ondan önceki kuşakların duvarlarında Pont du Gard’ın resimleri çok sık görülüyordu. Onlar, Pont du Gard’a Roma uygarlığının gücünün ve ... Okumaya devam edin →

Yunan Mimarisi

Yunan Mimarisi – Yunan Mimarlığı Hakkında Bilgiler “Yunan Mimarlığı” denince akla genellikle hemen Partenon gelir. Partenon ise, hepimizin bildiği gibi her devirde mimarinin doruk noktalarından biri olarak düşünülegelmiştir. Diyeceksiniz ki, günümüz sorunları ile yakından ilgilenen mimarların Partenon ile ne ilgileri olabilir. Partenon, gidilip görülmeye değer eski bir yapı olmanın ötesinde bizce ne anlam taşımaktadır? Bu soruları şu sözcüklerin ... Okumaya devam edin →

Etrüsk Mimarisi

Etrüsk Mimarisi – Etrüsklerde Mimari İ.Ö. VIII. yüzyıl dolaylarında Orta Akdeniz Bölgesinde çeşitli yönlerden göçler oluşmaktaydı. Bu göç dalgasıyla gelen insanların kültürleri, yüzyıllar sonraki mimari ve sanat üzerinde derin izler bırakacak ve Romalılarla birlikte her ülkeye taşınacaktı. Göçlerle gelenler arasında Etrüskler de vardı. Bugün İtalya Yarıdamasında Toskano adı ile anılan bölgeye yerleşmişlerdi. Etrüsklerin buraya deniz yoluyla geldikleri ... Okumaya devam edin →

Minos Uygarlığı Mimarisi

Minos Uygarlığı Mimarisi Minos uygarlığının İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans tarafından yeniden bulunuşu 1899 yılına rastlar. O yıla değin unutulmuş olan bu erken uygarlığın ne denli yüksek bir kültür düzeyine erişmiş olduğunu, günümüze kalmış olan mimarlık ve resim sanatına ait örnekler kanıtlamaktadır. Minos uygarlığı İ.ö. 1400 yıllarında doğan bir felaket sonucunda tarihe karışmıştır. Bu uygarlık sanatçılarının fresklerde (sıva resimlerde) ... Okumaya devam edin →

Girit ve Ege Mimarisi

Girit ve Ege Mimarisi Tarihöncesi ataları göçebe olan Yunanlılar, Güneydoğu Avrupa yoluyla Akdeniz’e geldiklerinde, buradaki kent yaşamına çabuk uymuşlardı, öyle ki, çok geçmeden yeni kurulan kentler Yunan Uygarlığının özelliklerini taşıyan merkezlere dönüştüler. Yunanlıların koloni çağında yayıldıkları yerlerde ilk yaptıkları iş yeni bir kent kurmaktı. Girdikleri yerin yerel yöneticilerine Mi- ken, Argos, Tirins gibi kaleler yaptırdılar. Düzlük tepelerde ... Okumaya devam edin →

İran Mimarisi ve Özellikleri

İran Mimarisi ve Özellikleri Aynı tarihlerde, Dicle ve Fırat havzasının doğusundaki yüksek platolarda bir başka kent uygarlığı ortaya çıkmıştı. Eski Pers Uygarlığı olarak anılan bu kültür, bugünkü İran’ın yer aldığı bölgelerde gelişmişti. Bu kültürü yaratan halk toplulukları yaşadıkları bölgeye değişik tarihlerde, değişik yörelerden göç sonucu gelmişlerdi. Ancak, İran’daki bu ilk kültürlerde Mezopotamya ve Sümer Uygarlığının etkileri ... Okumaya devam edin →

Babil ve Sümer Mimarisi

Babil ve Sümer Mimarisi Babil,antik dünyanın eri büyük kentlerinden biriydi. Bu kent bugün yoktur. Ancak, daha sonra onun yerine Seleucia ve onun da yerine Stesifon (İ.Ö. 55) gibi önemli kentler kurulmuştur. Bugün ise İ.S. 762’de kurulan Bağdat gene eski Babil’in bulunduğu kesim içinde bulunmaktadır. Mezopotamya’nın ana yapı gereci, sırlı kerpiç, yani bir anlamda seramik idi. Bu yöntemin kullanılışının nedeni, taş ocaklarının düşman ülkeleri elinde ... Okumaya devam edin →