Mimari

Şemsipaşa camii

Şemsipaşa camii Üsküdar’da cami, isfendiyaroğullarından vezir Şemsi Paşa tarafından yaptırıldı (1580). Kare planlıdır. Kubbesi sekiz köşeli bir kasnak üzerindedir. Vakıflar Genel müdürlüğünce son cemaat yeri ve minaresi yeniden yaptırıldı ve caminin içine kademeli bir secde yeri eklendi. Ahmed Şemsi Paşa (öl. 1580) cami yanında kare planlı tek kubbeli bir türbede gömülüdür. Okumaya devam edin →

Şehzade Mehmet türbesi

Şehzade Mehmet türbesi Şehzade camiinin avlusunda Kanunî Sultan Süleyman tarafından, oğlu şehzade Mehmed adına yaptırılan türbe. Şehzade camiiyle aynı tarihte Mimar Sinan tarafından yapıldı (1543 1548). Türbenin sekiz köşeli bir planı vardır. Her cephesinde altlı üstlü pencereler yer alır. Cepheleri, birbirinden yarım sütunlar ayı rır. Binanın dış cephesi, küfekî taşındandır Türbede ayrıca yeşil ve pembe taşlar da kul lanılmıştır. Pencere üstleri âyetlerle ... Okumaya devam edin →

Şehzade Cami

Şehzade Cami İstanbul’da Şehzadebaşı semtinde cami. Şehzade Mehmed’in Saru-han valiliği sırasında ölümü (1543) üzerine. Mimar Sinan’a yaptırıldı (1543-1548). Mimar Sinan’ın ilk önemli eseri olan cami imaret, tabhane, medrese, mektep ve türbeden meydana gelen bir külliyenin eri önemli kısmıdır. Cami, dış avlu, iç avlu ve asıl cami (harim) olmak üzere üç bölümden meydana gelir. Beş girişli olan dış avludan, biri cep-htde, ötekiler yanlarında üç ... Okumaya devam edin →

Şehremini Camii

Şehremini camii veya Ereğli camii, İstanbul’da Şehremini semtinde Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan cami. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Bu semtte Konya Ereğli’sinden gelen halk oturduğu için Ereğli camii olarak da bilinir. Çeşitli onarımlar gören cami, 1950-1953 yıllarında değişik bir planda yeniden yapıldı. 1957’de yol açımı sırasında yıktırıldı. Okumaya devam edin →

Şehirleşme nedir – Türkiyede Şehirleşme

Şehirleşme nedir – Türkiyede Şehirleşme ŞEHİRLEŞME i. (şehir > şehirleşmek’-ten şehirleş-me). Halkm şehir özelliğinde yerleşme merkezlerinde giderek daha yoğun bir şekilde toplanmasıyle yansıyan demografik olay. — ANSİKL. Şehirleşme’nin özelliği, şehir nüfusunun bütün ülke nüfusundan fazla artması, sayılarının çoğalması ve alanlarının genişlemesidir. En büyük şehirlerin banliyöleri kısa süre içinde gelişir ve asıl şehirden daha çok ... Okumaya devam edin →

Şehircilik nedir – Türkiyede Şehircilik

Şehircilik nedir – Türkiyede Şehircilik İnsan yerleşme merkezlerinin düzenlenmesi ve teşkilâtlandırılması. || Bir şehir alanında veya bir kırlıkta, çeşitli kuruluşları (meskenler, iş ve eğlence yerleri, ulaşım ve mübadele şebekeleri) hizmetlerin ve insanlar arasındaki ilişkilerin en rahat, en İktisadî ve en ahenkli biçimde yürütülmesini sağlayacak şekilde yerleştirme sanatı. || Bir şehirde mekânın kullanımını belediyenin denetlemesine imkân veren ... Okumaya devam edin →

Şehidiye medresesi

Şehidiye medresesi Mardin’de Artukoğullarından kalma medrese. Medresenin Melikküssaid Necmeddin Gazi (1239-1260) veya Necmeddin Gazi’nin halefi Nâsıred-din Artuk Arslan devrinde yapıldığı sanılır. Geçirdiği çeşitli değişiklikler yüzünden ilk biçimi kesin olarak bilinmiyor. İki katlı olan medreseye kuzeydeki bir kapıdan girilir. Kapı, sahınlıktan sekiz basamak a-şağıda, üç dilimli, üç kemer üzerinde yükselen yarım kubbeli yüksek bir niş içerisinde yer alır. ... Okumaya devam edin →

Şato nedir

Şato nedir ŞATO i. (lat. castellum, kale’den fr. châ-teau). Senyör veya kral konutu: Birgün Rus Çarı, Peterhof fotosunun parkında, koncasız bir gülün bafmda bir nöbetçi görür (F.R. Atay). || Etrafı hendek, sur ve kulelerle çevrilmiş, derebeylik konutu. (Bu anlamda Hisar veya Derebeyi Şatosu da denir.)   — ANSİKL. Ortaçağın sonuna kadar fato ya bir büyük senyörün ya da bir hükümdarın tahkimli konutuydu. Hisar veya derebeylik şatosu denen bu tür şatoların ... Okumaya devam edin →

Şapel nedir

ŞAPEL i. (lat. cappa, başlık’tan fr. chapel-le). Eskiden, vaftiz yeri ve mezarlığı olmayan, kutsal kalıntıların veya manastır, kilise, şato ve şehirlere ait değerli eşyanın muhafaza edildiği küçük kilise veya oratorium. ||. Bugün, genellikle, ruhanî çevre veya manastır kilisesinden farklı bir mihrabı olan dinî yapı. || Bir mesken veya eğitim kuru-mundaki tapınma yeri. || Bir kilisede, içinde mihrap bulunan ayrı bölüm Okumaya devam edin →

Şahmelekpaşa camii

Şahmelekpaşa camii Edirne’de cami. Şah Melek Paşa tarafından yaptırıldı (1429). Tek kubbeli, kesme taş ve tuğla duvarlıdır. Kapı, mihrap ekseninin sol tarafmdadır. Minaresi Balkan savaşında yıkıldı. Alt kat pencereleri boyunca duvarlar çiniyle kaplıdır. Bu çiniler, Bursa’daki Yeşilcami ve türbesinde görülen çinilerle aynıdır. Rutubet ve bakımsızlıktan çiniler dökülmüş, mihrap çinileri üzerine sonradan geometrik motifli bir alçı tabakası sıvanmıştır. Okumaya devam edin →