Jeoloji

Ham Petrol Nedir

Ham Petrol Nedir Çıkarılan petrole, topraklı maddeler karışmış durumdadır: Petrol bu maddelerden arıtılmak için pompalar yardımıyla, sığası 10 000 t’a varabilen silindir biçimindeki geniş depolar olan süzme teknelerine yollanır. Buradan ya petrol boru hatları aracılığıyla ya da sarnıçlı gemiler ve sarnıçlı vagonlar aracılığıyla arıtma işlemlerinin yapılacağı rafinerilere gönderilir. Uzunluğu yüzlerce kilometreyi bulan petrol boru hattı, içinde, güçlü ... Okumaya devam edin →

Deniz Altındaki Petrol Yatakları

Deniz Altındaki Petrol Yatakları Büyük petrol şirketleri, deniz yüzeylerinin birkaç yüz metre altında bulu nan toprak yüzeylerini araştırmaya uzun süreden beri düşünmüşlerdir Bu kıta sahanlığı yaklaşık 27 500 00ı km2 bir alanı kaplamakta ve burnun 11 milyon km2 kadarının hidrokarbon birikimine elverişli tortul topraklarda: oluştuğu sanılmaktadır, jeofizik ince lemeler, Kuzey Denizi’nde ve Gasco gnekörfezinde(Fransa)ilgi çekici bölgelerin var olduğunu ortaya ... Okumaya devam edin →

Petrol Kuyusu Nasıl Açılır

Petrol Kuyusu Nasıl Açılır Burada, çok eskiden beri en sık kullanılan yöntem olan dönmeli kuyu açma’ dan (rotary yöntemi) söz edeceğiz. Kuyu açma toprağın, var sayılan hazneye kadar kazılmasıdır: Kazılan topraklar, işlem ilerledikçe başka yere aktarılırlar ve kazılan delik, çökmeleri önleyecek biçimde sağlamlaştırılır. Darbeli ya da dövmeli kuyu açma 1922’ye kadar kullanılmıştır: Bu yöntemde kayaç, deliğin kazılmasını sağlayan düşey alternatif ... Okumaya devam edin →

Petrolün Aranması

Petrolün Aranması Petrol yataklarının varlığını kesin olarak saptamaya yarayan araçlardan petrol aramalarında ancak çok ende olarak yararlanılabilmektedir.. Yaldaşım yöntemleri yalnızca dolaylı yöntemlerdir ve iki kümeye ayrılırlar: jeoloji yöntemleri; jeofizik yöntemleri. jeolojik araştırma, eksiksiz kesiklerin uygulanmasına ve yapısal bozuklukların incelenmesine olanak veren aşma örtüleri açısından zengin bölgelerde etkili olmaktadır, jeoloji uzmanının rolü ... Okumaya devam edin →

Petrol Nasıl Oluşur

Petrol Nasıl Oluşur Bilinen dünya rezervlerinin en büyük bölümünü {% 55) İkinci Zaman alanları kaplar. Bunu Üçüncü Zaman dizileri {% 30) ve Birinci Zaman dizileri (% 10) izler. Birçok yerde yer değiştirme (göç) ya da elverişli tortullaşma koşulları ardından, farklı tabakalarda maden yatakları ortaya çıkmıştır. Bir çökelti dizisi, ana kayaçlar, hazne kayaçlar, Örtü kayaçlar ve katman ya da tektonik hidrokarbon yatakları içerdiğinde, bir petrol dizisinden söz ... Okumaya devam edin →

Andaluzit Minerali Nedir

Andaluzit Nedir – Andaluzit minerali hakkında bilgiler Sillimanit ve distenle birlikte alüminyum silikatlar , Al2Si05 grubunu oluşturan silikat. Ortorombik sistemde billurlaşan andaluzit, açık pembeden kırmızıya kadar değişen,prizma biçiminde billurlar sunar. Dilinme özelliği zayıf olan, çok sert bir mineraldir. Haç biçiminde siyah karbon içeren çeşitlerine kiyastolit denir. Aynı kimyasal bileşimi taşıyan dişten ya da siyanit, triklinik sistemde bülurlaşır ve beyazımsı ... Okumaya devam edin →

Amfibol Nedir – Amfibol Özellikleri

Amfibol Nedir – Amfibol Özellikleri Hakkında Bilgiler İnosilikatlar grubundan büyük bir mineraller ailesi. Silisyum ve oksijen tetraedrler, iki tepeyle bağlanarak bir zincir oluşturur; amfibollerin formülü R? [Su O,, (OH)]2 biçiminde yazılabilir; formüldeki R, kalsiyum, magnezyum; alüminyum ya da demir olabilir. Amfiboller, klor ya da flüor ve yer değiştiren bir OH hidroksü iyonu içerirler. Süisyumun bir bölümünün yerini dörtte bir oranında alüminyum alabilir. Bu maddelerin ... Okumaya devam edin →

Kaynak Suyu Nedir

Kaynak Suyu Nedir KAYNAK, suların tabii olarak kaynaşıp çıktığı yere denir. Yağışlarda yağmur suyunun bir kısmı yerin derinliklerine süzülür ve daha aşağısına geçemeyeceği bir tabakaya gelince durur. Gittikçe biriken suların meydana getirdiği yeraltı suları, bulundukları tabii bir çatlaktan yeryüzüne çıkarak kaynakları doğurur (Bk. Gayzerler). Kaynaklara en çok dağlarda, yamaçlarda ve vadilerde raslanır. Tebeşir ve Rumtaşı gibi su geçiren toprakların bulunduğu ... Okumaya devam edin →

Karbon Devri Nedir

Karbon Devri Nedir Jeolojik zamanlardan Paleozoik Çağın dördüncü devirdir. Bu devirde, dünyadaki kömür tabakaları meydana gelmiş, ayrıca dünyanın çevresinde de birtakım değişiklikler olmuştur. Bundan 250.000.000.000 yıl önce başlayan Karbon Devri’nde hava ıslak, rutubetliydi. Bitkilerin çoğu tuhaf görünüşlü otlar, hiç çiçek vermeyen ağaçlardı. Bu bitkiler öldükten sonra, onların gübrelerinden, başka bitkiler yetişmeye başladı. Bu durum binlerce yıl ... Okumaya devam edin →

Kalker Nedir

Kalker Nedir Kalker kimyada “kalsiyum karbonat” bileşiğidir (Ca CO3) “kireçtaşı” da denir, üzerine asit dökülünce köpürür. Kalsiyum karbonatın kristal yapılı olmayıp taş yapılı olan şeklidir. Tabiatta kalker en çok rastlanan taş çeşitlerinden biridir. Saf kalkerler olduğu gibi, İçinde başka maddeler de bulunan kalkerler daha çoktur. Kalkerlerin çoğu ince taneli, sık yapılıdır. Kalın kalıplar halinde ayrılabilenleri, sık yapılı olanları ... Okumaya devam edin →