Hukuk

Haksız Rekabet Nedir

Haksız Rekabet Nedir Haksız rekabet’in üç unsuru vardır: 1. İktisadî rekabet; 2. rekabet hakkının kötüye kullanılması; 3. aldatıcı davranış veya başka şekillerde iyi niyet kurallarına aykırı hareket. 1. İktisadî rekabet denince bundan sadece tacirler veya ticarî işletmeler arasındaki rekabet anlaşılmaz, meselâ iki dişçi arasındaki rekabet de şartları varsa, haksız rekabet teşkil edebilir. 2. Rekabet hakkının kötüye kullanılmasında Med. kn. md. 2’deki ... Okumaya devam edin →

Halefiyet Nedir

Halefiyet Nedir , Halefiyet ilkesi , Halefiyet prensibi hakkında bilgiler HALEFİYET i. (ar. hedeflen halefiyyet). Birinin yerini alma. Halef olma. Borçlunun borcunu ödeyen bir üçüncü kişinin, alacaklının yerini alması. Ayni hale fiye t, bir malvarlığında, bir malın diğer bir malın hukukî niteliklerini alarak onun yerine geçmesi. Cüzi halefiyet, bir kimsenin münferit bir hakkının diğer bir şahsa geçmesi. (Bk. miras.) Külli halef iyet, bir kimseye ait hakların tüm ... Okumaya devam edin →

Hakimin Reddi

Hakimin Reddi Hukuk yargılamasında, ret sebepleri şunlardır: 1. hâkimin davada iki taraftan birine nasihat vermiş veya yol göstermiş olması; 2. hâkimin, taraflardan biri veya bir üçüncü kişi önünde, kanunun gerekmediği halde, reyini beyan etmiş olması; 3. davada, şahit, bilirkişi, hakem veya hâkim sıfatıyle dinlenmiş veya hareket etmiş olması; 4. davanın dördüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hâkimin yakın hısımlarına ait bulunması; 5. dava sırasında hâkimin ... Okumaya devam edin →

Haciz Nedir Nasıl Yapılır

Haciz Nedir Nasıl Yapılır HACİZ veya HACZ Ayırma, bölme. || Haciz etmek (veya haciz koymak), borçlunun malına elkoymak. Kesinleşmiş bir icra takibinin konusunu teşkil eden bir para alacağının elde edilmesini sağlamak için, talepte bulunmuş olan alacaklı lehine, borçlunun bu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki mal ve haklarına icra memuru tarafından hukuken elkonması. Haciz ihbarnamesi. Haciz memuru, haciz işlemini yapmakla görevli kişi. Haciz zabıt varakası, ... Okumaya devam edin →

Hacir Altına Alınma Nedir

Hacir Altına Alınma Nedir ,Hacir Altına Alınma Nedenleri , Hacir Altına Alınma Sebepleri HACİR veya HACR i. (ar. hacr). Birinin kendi malını kullanmasını kanun yolu ile yasaklama. || Hacir etmek, birisinin bir şey yapmasını veya malını kullanmasını engellemek. || Hacir altına almak, birini mallarını kullanmaktan men etmek: Bir insan yedi yıl kürek cezasına çarpıldı mı, «Hacir» altına alınır! (Kemal Tahir). — Huk. Bir şahsın, kanunda belirtilen şartlardan birinin ... Okumaya devam edin →

Haberleşme Hürriyeti – Haberleşme Özgürlüğü

Haberleşme Hürriyeti Nedir – Haberleşme Özgürlüğü Nedir Haberleşme hürriyeti, haber alma ve haber verme hürriyetinden farklıdır. Bu iki kavram arasındaki başlıca farklar, kullanılan araçlardan olduğu kadar niteliklerinden de ileri gelir. Haberleşme özel ve sübjektiftir. İlke olarak da kişilerin özel hayatları dışındaki konularda söz konusu olabilir. Ancak yine de bu kişiler, kendilerine veya bağlı bulundukları kurumlara has sebeplerle, bu konuların gizli kalmasını ... Okumaya devam edin →

Güven Nazariyesi Nedir

Güven Nazariyesi Nedir Güven nazariyesi, beyan sahibi ile beyana muhatap olan kimsenin çıkarları arasında denge kurmağa çalışır ve Medenî kanun md. 2’ye dayanır. Bu naza- riyeye göre, bir irade beyanının ne anlama geldiğini bulabilmek için karşı tarafın, kendisince bilinilebilen bütün hal ve şartları, Med. kn. md. 2’de yer alan hüsnüniyet (dürüstlük kuralına göre yerine getirip getirmediği göz önünde tutularak, bu beyana ne anlam vermesi gerektiğine bakılır, ... Okumaya devam edin →

Gümrük ve Tekel Bakanlığı

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük ve Tekel bakanlığı, Türkiye cumhuriyetinde gümrük işlerini ve posta, telgraf, telefon dışında kalan tekel hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş devlet teşkilâtı (kuruluşu 1931). Bakanlık 29 aralık 1931 tarihinde çıkarılan 1909 sayılı kanunla teşkilâtlandırıldı. Bakanlığın görevleri; gümrük ve tarife kanunlarının, ilgili mevzuatın ve çeşitli anlaşmaların gümrüklerle ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak; ... Okumaya devam edin →

Gümrük Resmi Nedir

Gümrük Resmi Nedir Gümrük resminin ilkel şekli Arap yarımadasında îslâmiyetten önce de vardı. M.ö. 2000 yıllarında, İsmail peygamber zamanında, Mekke’de bulunan iki kabileden biri kuzeyden gelen kervanlardan, diğeri güneyden gelenlerden, onda bir oranında resim alırdı. Hz. Muhammed’in dedesinin de Mekke’ye gelen kervanlardan bu resmi aldığı ve İslâmlığın ilk yıllarında bu uygulamanın devam ettiği bilinmektedir. Bazı yazarlara göre, İslâm idaresinde de bu ... Okumaya devam edin →

Gümrük Vergisi Nedir

Gümrük vergisi Türkiye’ye ithal olunacak bilcümle eşyadan, Gümrük Giriş Tarife cetveline göre gümrük vergisi alınır (Gümrük kn. md. 16). Mükellefler gümrük vergisi tahakkuklarına karşı, kanunda belirtilen sebeplerden birine dayanarak itirazda bulunabilirler. İtiraz, yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılabilir. Mükellefin beyanname veya borç tahakkuk kâğıtlarını imzalaması, yazılı bildirim sayılır. İtiraz üzerine idare âmiri tahakkuku inceler: ... Okumaya devam edin →