Felsefe

Zorunluluk Nedir

Felsefede Zorunluluk Nedir Bir fikrin ya da bir önermenin düşünceye kendini kabul ettirmesi ya da bir olgunun, bir ya da birkaç olgunun kesin bir sonucu olması (zorunluk da denir). Birçok zorunluluk düzeyi birbirinden ayırt edilebilir. Sözgelimi, Leibniz’e göre bir şeyi olduğundan başka türlü kavramamızı yasaklayan mantıksal zorunluluk üe ahlaksal zorunluluk’u birbirinden ayırmak gerekir. Bir olayın başka biçimde ortaya çıkamamasını belirten fiziksel zorunluluk ise, ... Okumaya devam edin →

Yaradancılık Nedir

Yaradancılık Nedir Yaradancı, vahye dayanan tektanrı-cı üç büyük dini (Hıristiyanlık, Musevilik, Müslümanlık) benimsemeyip Pascal’ın dediği gibi, “filozofların ve bilginlerin Tanrısını” kabul eder. Bu biçimde anlaşılan yaradancılık Rönesans döneminde, Hıristiyanlık öncesi Eskiçağ felsefesiyle yetişen hümanist çevrelerde yayıldı. XVII.yy’da İngiltere’de, sınırlı çevrelerde moda haline geldi. XVIII.yy’da tüm Avrupa’da ve özellikle Fransa’da, ... Okumaya devam edin →

Yapısalcılık Nedir

Yapısalcılık Nedir , Yapısalcılık Kuramı Hakkında Bilgiler Başlangıçta, dili yapılanmış bir bütün olarak gören dilbilim kuramlarını 1960’tan sonra da bu kuramlardan kaynaklanan ve insan bilimlerini kapsayacak biçimde genişlemiş olan düşünce akımını belirten terim (strüktüralizm de denir). DİLBİLİMSEL YAPISALCELEK Yapısalcılığı ortaya atan, İsviçreli dilbilimci Ferdinad de Saussure’dür (1857-1913); yapısalcılığın temel kavramlarını ortaya koymuştur. ... Okumaya devam edin →

Viyana Çevresi

Viyana Çevresi Hakkında Bilgiler İki dünya savaşı arasında Viyana’da bir araya gelen aydınlar topluluğu (özgün adı Wiener Kreis). “Viyana Çevresi” sözü, çağdaş bir düşünce akımını belirtir. Bu akım, Auguste Comte’dan kaynaklanan pozitivizme (olguculuğa) sağlam bir mantıksal yapı kazandırarak bu anlayışı canlandırmaya yönelen mantıkçılar, bilginler ve felsefeciler tarafından oluşturuldu. Akım, “mantıkçı pozitivizm” ya da “bilimin birliği için ... Okumaya devam edin →

Varsayım Nedir

Varsayım Nedir Tümdengelimli bir kuramın çıkış noktasını oluşturan bir önerme ya da önermeler öbeği; doğrulanmak üzere bilgin tarafından, bir olgu ya da yasaya ilişkin olarak önceden ileri sürülmüş bir yorumlama. Bu tanımların birincisi, matematik bilimleriyle, İkincisi deneysel bilimlerle ilişkilidir. Ne var ki, varsayımın bu ikili tanımlanması, terimin doğru bir biçimde kullanılmasını engellemekte ve giderilmesi gereken bir karışıklık yaratmaktadır. MATEMATİKTE ... Okumaya devam edin →

Varoluşçuluk Nedir

Varoluşçuluk Nedir Varlıktan çok insan yaşantısına önem veren ve varoluşun özden önce geldiğini ileri süren felsefe öğretisi (egzistansiyalizm de denir). Varoluşçuluk denince, en genel sorunları, bir sistem çerçevesi içinde çözmeye çalışmak yerine, düşüncenin başlangıç noktası olarak insan bireyinin varoluşunu,insanın dünyadaki varoluşunu alan çağdaş öğretiler anlaşılır (bu konuda bazı itirazlar da vardır). Varoluşçuluğun, Aziz Augustinus, Pascal, ... Okumaya devam edin →

Ütopya Nedir

Ütopya Nedir İngiliz hümanisti Thomas More’un (1478-1535) yunanca u (hayır, yok) ile topos ’tan (yer) ürettiği ve her şeyin eksiksiz olarak bireylerin mutluluğu için düzenlendiği hayali toplum ve yönetim biçimini belirten terim. BİR AHLAK, TOPLUM VE SİYASET DÜZENLEMESİ Thomas More 1516’da yayımladığı kitabı Utopia ‘da halkın, Eflatun’un sözünü ettiği bir toplum düzeninde yaşadığı ideal bir ülkeyi betimledi. Yapıt yayımlandığı dönemde öylesine ... Okumaya devam edin →

Usçuluk Nedir

Usçuluk Nedir Çok geniş ve değişken anlamlı usçuluk (akılcılık) terimi, genel ilkeler aracılığıyla bilgileri birleştirmek ve evrensel biçimde haklı çıkarılabilen kurallara bağlı olarak davranışlarımızı düzenlemek için usa dayanan her öğretiyi belirtir. Usçuluk yaklaşımları, bu iki görevi, gizemli ya da dinde açıklanmış ilkelere, içgüdüye, duyguya ya da geleneğe dayandırmak isteyen bütün öğretilerin karşıtıdırlar. US KAVRAMININ EVRİMİ Felsefedeki ... Okumaya devam edin →

Usavurma Nedir

Usavurma Nedir Mantıkta ve ruhbilimde, belli verilerden kalkarak, örtük ya da belirtik kurallar uyarınca sonuçlara (vargılara) ulaşan ve başka saptamalara gereksinim duymayan her çeşit düşünce yordamı (akılyürütme de denir). Usavurmanın verileri, gözlemlenmiş olgular ya da doğru diye kabul edilmiş önermelerdir (bunlar varsayımsal ya da geçici olabilirler). Bütün usavurmalar ya da çıkarsamalar, iki tipe ya da bunların bileşimlerine indirgenebilir. Bu iki tip, tümevarım ... Okumaya devam edin →

Saçma Nedir

Saçma Nedir , Saçma’nın Anlamı Nedir Mantık kurallarına ters düşen ve bundan ötürü, anlamı, temeli olmayan, akılla haklı çıkarılamayan şey. Klasik felsefede, saçma kavramı, mantıksal düşünce çerçevesi içinde tanımlanır. Mantığın tutarlılık, birlik ve çelişmezlik ilkelerine ters düşen şey saçmadır. Ama saçma, aklın hizmetinde de kullanılabilir. Eflatun ve Aristoteles, sonuçlarının bir yanlışa ya da saçmalığa vardığım göstererek, bir görüşü ... Okumaya devam edin →