Felsefe

Tarihsel Maddecilik Nedir

Tarihsel Maddecilik Nedir Tarihsel Maddecilik, 19. yüzyıl ortalarında Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilen, daha sonra çeşitli sosyalist düşünür ve tarihçilerin katkılarıyla günümüze değin gelen, Marksizmin temel tarih görüşü ve yorumu. Diyalektik Maddeciliğin tarih alanına uygulanışı olarak da kabul edilir. Tarihsel Maddeciliğin tanımlanmasına ilişkin bazı sorunlar, Marx’in daha çok kapitalist üretim tarzının ayrıntılı çözümlemesiyle ... Okumaya devam edin →

Nitelik ve Nicelik Nedir

Nitelik ve Nicelik Nedir , Nitelik ve nicelik arasındaki farklar Maddelerin nelerden yapılmış olduklarını ve bunların ne ölçüde kullanıldıklarını anlamak için yapılan incelemeye nitelik ve nicelik analizi denir. Bir limonatanın nasıl yapıldığı, gezegenlerin nelerden oluştuğu, bir bebek mamasının yararlı olup olmadığı, dedektiflikte bir kan lekesinin niteliği ve kime ait olabileceği sorularına kimyasal analiz yoluyla cevap verilebilir. İki çeşit analiz vardır. ... Okumaya devam edin →

Yunan Felsefesi Özellikleri ve Tarihi

Yunan Felsefesi Özellikleri ve Tarihi Hakkında Bilgiler Uygarlık, Eski Yunan uygarlığını oluşturan Yunanlılar, dalgalar halindeki göçlerle Yunanistân’a geldiler ve buradaki Hint-Avrupa kökenli topluluklarla kaynaştılar. Dünya’daki yaşamdan doğan ölçü ve biçim, ihtiras ve acı, klasik güzellik ve eşsiz insanı yaratma özlemi, Yunan kültürü oluşturan başlıca öğelerdir. Dağılmaların çokluğu (hareketli, dünyaya açık olan iyonların, savaşçı ve disiplinli ... Okumaya devam edin →

Tümtanrıcılık Panteizm Nedir

Tümtanrıcılık Panteizm Nedir Felsefe ve tanrıbilimde, Tanrı ile dünyayı, yaradan ile yaratılanı özdeşleştiren öğretiye verilen ad. Tümtanrıcılığa göre, var olan her şey Tann’nın yarattığı bir şey değildir yalnızca: Spinoza’nın deyişiyle, “var olan her şey” aynı zamanda “Tanrı’dadır”. Evrene ilişkin açıklamaların en eskisi olan bu görüş, eski Hint felsefelerinden günümüze kadar çeşitli biçimlerde ortaya çıkmıştır. Bu felsefeleri, kabaca ... Okumaya devam edin →

Tümeller Tartışması Nedir

Tümeller Tartışması Nedir – Tümeller Kavgası Nedir Avrupa’da Ortaçağ’da genel zihinsel kavramların özü ve kökeni üstüne yapılan, bütün skolastik felsefecilerin katıldığı tartışma. Ortaçağ felsefesinde tümeller denince, tekil birey lef e karşıt olarak genel fikirler anlaşılır. Sözgelimi, insanlık, cinstir, tümeldir; Sokrates ise, onun tekil bir gerçekliğidir. Genel fikirlerin varlık tarzı nedir? Bu fikirler kaynağını oluşturdukları şeylerden önce ... Okumaya devam edin →

Tutku Nedir

Tutku Nedir – Tutku Ne demek Ruhbilimde, şiddetli heyecanların kaynağı olan ve öznenin yargısıyla etkinliğini yönlendiren bir nesne ya da ayrıcalıklı bir değer üstünde duygu yaşamının kutuplaşmasına verilen ad (daha genel olarak felsefe tarihinde, gönülle ilintili her şey tutku diye adlandırılır). Ruhsal gerçeklikler sınırlandıkça, sözcüğün anlamı da evrime uğramıştır. Aristoteles’e göre tutku, eyleme karşıttır ve ruhun dışardan aldığı ... Okumaya devam edin →

Töz Nedir – Töz Ne demektir

Töz Nedir – Töz Ne demektir Felsefede, kalıcı olanı, varlıkların bize görünmelerini sağlayan çeşitli niteliklere sürekli olarak temel ya da dayanak olan şeyi belirten terim. Töz kavaramı, Eflatun’un îdealar görüşünü eleştiren Aristoteles felsefesinin ortaya attığı bir kavramdır. Eflatun, bir Kendinde-Güzel, yani Güzel İdeası olduğunu ve duyusal nesnelerin, güzelliklerini, bu İdea’ya katılarak elde ettiklerini söylüyordu. Demek ki Eflatun’a göre, güzel ... Okumaya devam edin →

Tanrıtanımazlık Nedir

Tanrıtanımazlık Nedir – Ateizm Nedir Tanrı’nnın varlığını yadsıyan öğreti. Tanrıtanımazlık, Tanrı fikrini reddetmekle sorunu çözmüş olmuyordu. Çünkü dinlerin evrensel bir olgu olması, tanrıtanımazlığın karşısına bir sorun olarak çıkıyordu. Bundan ötürü tanrıtanımaz felsefecilerin insanoğlunun ruhsal ya da toplumsal doğasında, Tanrı fikrinin oluşmasına neyin yol açtığım aramaları ve açıklamaları gerekiyordu. Epikuros, tanrılar ve insanlar ... Okumaya devam edin →

Aktivizm Nedir

Aktivizm Nedir AKTİVİZM (Activisme; Etkincilik),Fels., kültürün ve toplumun oluşumu, kuruluşu yolunda gösterilen etkinlikte, istence İlişkin rolün eylemli güçle anlatımı. Karşıtı “passivizm’dir. Aktivizmin “aktivist” adını taşıyan temsilcileri, insan yaşamının, insanın kendinin koyduğu normlarla yönetilmesini isterler. Bunlara göre bütün kurumlar, bilgiler ve bilimler önce yaşama yaramalıdır. Comte, Proudhon, Ostwald, Nietzsche, Blondel ve özellikle ... Okumaya devam edin →

Töz Nedir

Töz Nedir TÖZ, fels., değişen nesnelerin, hiçbir değişikliğe uğramayan kısmı. Felsefede töz, nesnelerin altında bulunan değişmez nitelikleri anlatır ve değişen durum ve niteliklere karşı bunların dayandığı bir temel olarak, değişmeden hep kendi kendisiyle aynı kalan, bir başka şeyle ya da başka şeyde değilde, kendi kendisinde var olan, çeşitli nitelikler edindiği halde özü bakımından değişikliğe uğramadan kalıcı olan şey olarak tanımlanabilir. Aristoteles’in ... Okumaya devam edin →