Felsefe

Ortaçağ Felsefesi ve Özellikleri

Ortaçağ Felsefesi ve Özellikleri Ortaçağ felsefesinin Skolastik bir felsefe olduğu söylenir. Skolastik düşüncenin temel sorunu ve amacı, dinsel inançlarla (dogmalarla) aklı bağdaştırmaya çalışmaktır. Skolastisizm, aklın açıklayamadığı olayları ve durumları dinsel dogmalarla açıklamaya çalışır. Skolastik sözcüğünün kaynağı Latince okul anlamına gelen “Schola”dır. Bu nedenle bu felsefeye Okul Felsefesi de denir. Skolastik felsefede önemli olan ... Okumaya devam edin →

Helenizm Roma Felsefesi

Helenizm Roma Felsefesi Aristo ile Yunan felsefe düşüncesi doruğuna ermiş ve kısıtlı bir alanda kalan ilkçağ Yunan düşüncesi sona ermişti. Aristo, Yunanistan’ın siyasal bakımdan pek parlak bir döneminde yaşadı. Bu dönemden sonra, İskender’in Asya seferiyle başlayan Hellenistik Çağ’a giriliyordu. Bu çağda Yunan kültürü kendi içine kapalı yapısından kurtulup, Akdeniz çevresinde yer alan büyük kültürlerin arasına katılmıştı. Bu dönemde Yunan ... Okumaya devam edin →

Sokrates Sonrası Felsefe Tarihi ve Filozoflar

Sokrates Sonrası Felsefe Tarihi ve Filozoflar PLATON Sokrat öncesi dönemi düşünürlerin genellikle, oluşum, varoluşun kaynağı gibi konularla uğraşmaları nedeniyle bu dönemin Doğa Felsefesi Çağı olduğunu gördük. Sokrat’la birlikte felsefenin temel konusu insan, erdem, ahlak sorunları olmaya başlamıştı. Klasik Çağ dediğimiz Sokrat sonrası dönemlerde ise, doğa ve insanla ilgili olarak daha önceden edinilen bilgilerin bir bireşimine (sentezine) varılması sağlanmıştır. ... Okumaya devam edin →

İnsan Felsefesi ve Sofistler

İnsan Felsefesi ve Sofistler SOFİSTLER 5. yüzyılın ortalarına doğru Yunanistan siyasal ve ekonomik açıdan bir gelişme dönemine giriyordu. Yaşam düzeyinin gelişmesi, Atina’da demokratik düşüncenin gelişmesini de birlikte getiriyordu. O güne kadar İyonya, Güney İtalya, Batı Trakya gibi Yunan dünyasının uzak merkezlerinde yeşeren felsefi düşüncenin merkezi artık Atina olmuştu. Ancak düşünürler artık kozmos (yaratılış, evrensel oluşum) sorununu bir yana ... Okumaya devam edin →

İlkçağ Felsefe Tarihi – İlkçağ Felsefesi

İlkçağ Felsefe Tarihi – İlkçağ Felsefesi ANTİK DÖNEM Felsefenin gelişimiyle ilgili bilgilerimiz, onun anayurdu olarak Yunanistan’ı kabul etmemizi gerektiriyor. “Varlığın kaynağı ve temeli nedir? “/’İnsan yaşamının anlamı ve amacı nedir?”,”Bilgilerimiz nereden ve nasıl gelmektedir?”gibi sorulara ilk kez yanıt arayan eski Yunan filozofları olmuştur. Bu filozofların ilk soruları, evrenin temel maddesinin ne olduğuydu. Bu soruya ... Okumaya devam edin →

Budizm tarihinde önemli yıllar

Budizm tarihinde önemli yıllar Eski zamanlara ait tarihler kesin değildir. Bilim adamları bu konuda uyuşmazlık içindedirler. Buda’nın doğum tarihi bile kesin olarak belli değildir. Bu nedenle, İ.S. 1000’den önceki tüm tarihlerin yaklaşık olarak verildikleri gözönünde bulundurulmalıdır. i.ö. 1500 : Ari kavimler Hindistan’ı işgal ettiler. Daha sonra, önderlerini tanrılaştırdıkları Hindu Dinini geliştirdiler. Kast sistemi toplum yaşamına sokuldu. İ.ö. ... Okumaya devam edin →

Günümüzde Budizm

Günümüzde Budizm Budizm, bugün dünyanın en büyük dördüncü dinidir. Hıristiyanlık birçok mezhepleriyle birlikte, dünyanın en yaygın dinidir ve yaklaşık 955 milyon bağlısı vardır. İslamiyet 528 milyonla İkincidir. Hinduizm 525 milyonla üçüncü ve Budist’ler yaklaşık 250 milyonla dördüncüdür. Budist’lerin büyük bölümü Asya’da yaşar. Ayrıca Avrupa’da 22.000, Güney Amerika’da 190.000, Okyanus’da (Pasifik Okyanusu Bölgesi) 16.000 ... Okumaya devam edin →

Zen Budizmi Nedir

Zen Budizmi Nedir ZEN BUDİZMI Zen, en tanınan Budist mezheplerinden biridir. Ayrıca, Budizm’in batı düşüncesine en çekici gelen biçimidir. Zen, Hindistan’dan kaynaklanmış ve Bodidarma adlı bir rahip tarafından altıncı yüzyılda Çin’e getirilmiştir. Çinliler buna “dalınç” anlamına gelen Ch’an adını verdiler. Japonya’ya girişleriyle de Ch’an, Zen biçimine dönüştü. Dalınç her zaman temel taşı olmuştur. Fakat Zen, bunun ... Okumaya devam edin →

Budizm Çeşitleri

Budizm Çeşitleri Buda’nın ölümünü izleyen ilk yüz yıl içinde önemli değişiklikler kendini göstermeye başladı. Bunların en önemlisi dinin iki ana kola ayrılması olmuştur. Bu parçalanmanın ne zaman gerçekleşmiş olduğunu kesin olarak saptamak olanaksızdır. Ama ikisinin ortaya çıkması arasında elli yıldan fazla bir süre geçmediği söylenebilir. Bir bakıma bu parçalanmanın beklenmesi doğaldı; çünkü kimse dini, Buda’nın kurmuş olduğu biçimde ... Okumaya devam edin →

Budizmin Yayılması

Budizmin Yayılması Hakkında Bilgiler Budizm,en basit insanı çağıracak kadar demokratik ve sade bir dindir. Bununla birlikte Sakyamuni’nin ölümünden sonraki iki yüz yıl boyunca, Budizm çok yavaş bir biçimde yayıldı. İlk yıllarda Budist’lerin çoğu Ganj Irmağı çevresinde yaşıyorlardı. Hindistan’da Mauryan İmparatoru Asoka’nın Budist olmasından sonra herşey değişti. İ.ö. 273 ile 232 yılları arasında yaşayan Asoka, Budizmin ilk günlerinde, ... Okumaya devam edin →