Felsefe

Hinduizmde Kast Sistemi ve Kurtuluş

Hinduizmde Kast Sistemi ve Kurtuluş Kutsal Hindu yazılarının en eskisi olan Rig — Ve- da’nın, İ.ö. 3000’lerde Ari rahiplerin söylediği şarkılar biçiminde ortaya çıktığı sanılmaktadır. İ.ö. 1000’lerde yazıya dökülmüş olan bu kitabın, yaşayan dinler içinde hâlâ kullanılan en eski din kitabı olduğuna inanılır. Hindistan’a İ.ö. 1500’lerde işgalci Ariler tarafından getirilen Vedalar , Ari tanrıları için söylenen ilahilerdir. Ayrıca ... Okumaya devam edin →

Hinduizm Nedir ve Özellikleri

Hinduizm Nedir ve Özellikleri Hakkında Bilgiler 1922’de, Pakistan’da İndus Nehri üzerindeki “Ölüler Tepeciği” adıyla bilinen bir tepeyi kazmakta olan işçiler, bazı yanmış tuğlalar buldular. Arkeologlar şaşırmışlardı. Yanmış tuğlalardan oluşan yıkıntılar, bu çorak bölgede kimsenin düşünemediği, oldukça ileri bir uygarlığın varlığını ortaya koyuyordu. Kazıda derine inildikçe, 5000 yıldan daha eski olduğu kanıtlanan şaşırtıcı ... Okumaya devam edin →

Felsefe Akımları

Felsefe akımları ve Temsilcileri insanı, öteki canlılardan farklı kılan özellik, onun çevresini tanımak, araştırmak, kendi varoluşunun nedenlerini bulmak ve parçası olduğu evreni açıklamak tutkusudur. Bu tutku, homo erektus adıyla bilinen, ilkel insandan başlayan düşünce- nin, çağdaş insana ulaşan evrim çizgisini belirler. İnsan, evreni ve kendi varoluşunu, bilgilerin kaynağını açıklamaya tarihin ilk dönemlerinde başlamadı. Önceleri korku egemendi düşünceye. ... Okumaya devam edin →

Varoluşçuluk Felsefesi ve Temsilcileri

Varoluşçuluk Felsefesi ve Temsilcileri Çağımızı etkileyen önemli bir akım da varoluşçuluk’tur (egzistansiyalizm). Bu akımın kökleri 17. yüzyıla kadar uzanır. Pascal, Nietzche (Niçe), Kierkegaard gibi filozofların temsil ettiği bu düşünce sisteminde, felsefenin temel konusu kişi, bireysel yaşam, öznel değerler,duyarlılıklardır. Varoluşçuluğu “bireyin somut varlığını ve yaşantısını çözümleyen” bir felsefe olarak da tanımlayabiliriz. Varoluşçuluğun ... Okumaya devam edin →

Diyalektik Materyalizm Nedir

Diyalektik Materyalizm Nedir MARX VEENGELS On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında “Genç He- gelciler” adıyla anılan bir düşünürler grubu ortaya çıktı. Bu grubun üyeleri Hegel felsefesinin etkisini tüm görüşlerinde açığa vuruyorlardı. Ne var ki, Hegel’in felsefesi özellikle toplum, devlet, mutluluk gibi kavramlar konusunda, var olan düzeni savunan, aklayan, tutucu bir felsefe niteliğindeydi. Doğanın, toplumun, düşüncenin gelişim yasalarını doğru ... Okumaya devam edin →

Alman İdealizmi Nedir – Kant ve Hegel

Alman İdealizmi Nedir – Kant ve Hegel KANT Bir felsefe akımına adını vermiş önemli filozoflardandır. 1724 yılında Doğu Prusya’da dünyaya geldi. Babası saraç ustasıydı.Königsberg Üniversitesinde Doğa Bilimleri ve Felsefe öğrenimi gördü. Felsefe tarihinde Kant’ın önemi, idealist felsefe ile materyalist f elsefenin ilk sistemli sentezini yapmış olmasından gelir. Dekart’tan sonra felsefenin iki ayrı doğrultuda gelişme gösterdiğini ve idealist düşüncenin, ... Okumaya devam edin →

Aydınlanma Felsefesi Nedir – Özellikleri Nelerdir

Aydınlanma Felsefesi Nedir – Özellikleri Nelerdir 18. yüzyıl batı düşüncesinin ulaştığı aşamaya “Aydınlanma Felsefesi”, bu çağa “Aydınlanma Çağı” adı verilmesi gelenek olmuştur. Rönesans’la başlayan insanın gelişmesi, aydınlanması eğilimi bu yüzyılda doruğuna varmıştır. Toplumsal değerlerin zayıfladıkları ve etkilerini yitirdikleri dönemlerde insanoğlu bu tür arayışlar içerisine hep girmiştir. Bu dönemde de felsefenin ... Okumaya devam edin →

Düşüncenin Ulaştığı Aşama

Düşüncenin Ulaştığı Aşama HOBBES On yedinci yüzyıl felsefe düşüncesinin gelişimi içinde yer alan önemli düşünürler arasında öncelikle Hobbes’dan söz edeceğiz. İngiliz felsefesinin önemli düşünürlerinden olan Hobbes 1588- 1679 yılları arasında yaşamıştır. Hobbes metafizik konuları bir yana bırakıp doğa olaylarına eğildi. Ona göre önemli olan, doğa olaylarının önceden bilinebilmesiydi. Felsefe doğrudan doğruya ve yalnızca cisimlerle uğraşmalı, ... Okumaya devam edin →

Yeniçağ Felsefesi

Yeniçağ felsefesi RÖNESANS DÜŞÜNCESİ Ortaçağ Skolastisizminin bağnaz yapısına ilk tepki İtalyan düşüncesinden geldi. İnsan düşüncesinin evrim çizgisinde yeni bir sıçrama noktası oluşturan bu döneme Rönesans Felsefesi adını veriyoruz. Fransızca Renaisance (Yeniden Doğuş) anlamına gelen bu deyim, gerçekten felsefede bir yeniden doğuşu simgeler. En dar anlamıyla Rönesans, Avrupa kültürünün, “Antik Çağ yapıtlarının incelenmesiyle, yenilenmesi ve canlanması” ... Okumaya devam edin →

İslam Felsefesi Tarihi

İslam Felsefesi Tarihi Yunan düşüncesinde varlığın kökeni, yapısı, oluşun niteliği, bilgilerin kaynağı gibi sorunların ağırlık taşıdığını görüyoruz. Oysa İslam felsefesi daha çok bir ahlak ve din felsefesidir. İslam felsefesinin temel sorunları insan istencinin (iradesinin) özgür olup olmadığı, insan-Tanrı ilişkileri, yaşamın anlamı, doğru ve erdemli yaşamanın yollarıdır. İnsan istencinin (iradesinin) özgür olup olmadığı, insanın davranış ve yaşamının ... Okumaya devam edin →