Ekonomi

Reklam Nedir – Reklamın Önemi Nedir

Reklam Nedir – Reklamın Önemi Nedir Size “Geçtiğimiz son altmış yılın, toplumlar ve bireyler üzerindeki en etkin aracı nedir?” diye sorsalar yanıtınız ne olabilirdi? Radyo ve televizyon mu?Yoksa nükleer enerji, bilgisayarlar ya da uzay araçları mı? Petrol bunalımı mı? Yoksa çevre kirliliği mi? Belki bunların herbirinin kendi yönünden, özellikle bireyler, genellikle toplumlar üzerinde ayn ayrı etkileri olmuştur. Hepsinin de olumlu ya da olumsuz etkileri ... Okumaya devam edin →

Pazarlama Nedir Ne İş Yapar

Pazarlama Nedir Ne İş Yapar bir ürün ya da hizmetin satışına yardımcı olmak amacıyla yapılan birbirleriyle bağıntılı ve düzenli çalışmaların tümü. Üretimden tüketime kadar geçen zaman birbirleriyle bağıntılı aşamalardan oluşur. Bu nedenle ekonomik bir değişim süreci olarak nitelenen pazarlama, bu sürece katılan her türlü girdinin mülkiyet ve birikim hakkının devredilmesiyle ilgili olarak yapılan satış öncesi ve sonrası çalışmaları içermektedir. Tarih Önceleri ... Okumaya devam edin →

Evlerde Enerji Tasarrufu Nasıl Sağlanır

Evlerde Enerji Tasarrufu Nasıl Sağlanır Türkiye’de konut, okul, resmi daireler ve işyerlerinin ısıtılması ve havalandırılması tüm kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde yirmisini tutmaktadır. Batının gelişmiş ülkelerinde de bu oran yüzde yirmibeş dolayındadır ama oralarda başka alanlarda kullanılan enerji miktarı da çok daha fazladır. Adam başına enerjiden yararlanma oranı da Türkiye’de olduğundan çok yüksektir. Ülke ölçüsünde ısınma için tüketilen ... Okumaya devam edin →

Yakıt Tasarrufu Nasıl Yapılır

Yakıt Tasarrufu Nasıl Yapılır Batının gelişmiş ülkelerinde ve ABD’de tüketilen tüm akaryakıtın dörtte biri otomobil, kamyon, tren, gemi ve uçak gibi ulaşım araçlarınca kullanılmaktadır. Ulaşım alanında şimdiye değin ön planda tutulan hız ve rahatlık yanında, yakıt arttırımı önemli bir konu olarak ele alınmıyordu. Bugün en oburca yakıt tüketen araçlar arasında dev jet uçakları başta gelmektedir. Bu uçaklar yolcu başına her otuz kilometrede beş ... Okumaya devam edin →

Devalüasyon Nedir Niçin Yapılır

Devalüasyon Nedir Niçin Yapılır Dilimize fransızcadan («dévaluation» = «değer düşürü mü») giren bu sözcük, iktisat alanında yaygın olarak , kullanılan bir terimdir. Özellikle para konusunda, aynı kökten sözcük ve terimlere de raslanır. Sözgelimi bir paranın devalüe edilmesi, o paranın, belli bir ölçü (altın) ya da başka bir paraya oranla değerinin düşürülmesi demektir. Devalüasyon kararı, her zaman mali makamlarca, yani hükümetlerce alınır. Sözgelimi ... Okumaya devam edin →

Fizyokratlar Kimlerdir

Fizyokratlar Kimlerdir , Fizyokratlar ve Özellikleri Fizyokratlık ya da «doğanın yönetimi» adlı ekonomi okulu, XVIII. yüzyılda Fransa’da François Quesnay’in önderliğinde kuruldu. Bu okul kuramcıları, yapıtlarında ekonomi, toplum ve siyaseti tutarlı bir dünya görüşü içinde birleştirmeğe çalışan bir kuramın ana çizgilerini ortaya koydular. 1758 yılında yayınladığı Tableau Economique (Ekonomik Tablo) adlı yapıtında Quesnay, bir ülkede var olan ekonomik devreleri ... Okumaya devam edin →

Temerrüt Nedir

Temerrüt Nedir – Temerrüde Düşmek Nedir Temerrüt, hukuk dilinde ‘gecikme ”, “direnme” gibi sözcüklerle de ifade edilmektedir. Temerrütte borcun zamanında ifa edilememesi, ifada gecikilmesi söz konusudur Borcun zamanında ifa edilememesine neden olan kişi alacaklı ise alacaklının temerrütü; ifanın borçlu tarafından örselenmesi, zamanında yerine getirilmeyip böylece borcun ihlâline yol açılması halinde borçlunun temerrüdü oluşur Alacaklının Temerrüdü: ... Okumaya devam edin →

Temerküz Nedir

Temerküz Nedir Temerküz diğer adı ile birleşme hareketleri her çeşit İktisadi toplanma, biraraya gelme ve iktisadi unsurlardaki yoğunlaşmadır. Tarihsel gelişimine göre coğrafi, yatay, dikey ve çeşitlendirilmiş temerküz olmak üzere dört çeşittir. Coğrafi temerküz hareketlerine 16. yüzyıldan beri rastlanmaktadır. Aynı üretim dalındaki işletmeler hammadde kaynaklarına ve pazara yakınlık nedeniyle belli bölgelerde toplanmışlardır. Türkiye’de pamuklu dokuma sanayiinin ... Okumaya devam edin →

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Nedir

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Nedir Tekdüzen muhasebe sistemi, belli ölçülerde benzer olan işletmelerce, benzer nitelikli olaylar ve koşullara uygulanabilen bir muhasebe sistemi olarak tanımlanabilir. Yapılan bu tanımla sınırlı olarak tekdüzen muhasebe sisteminin sadece işletmeler düzeyinde uygulandığı sanılmamalıdır. Nitekim uygulama düzeyleri açısından tekdüzen muhasebe sistemi dört başlık altında incelenebilmektedir: 1) İşletme tekdüzen muhasebe sistemi, 2) Sektör ... Okumaya devam edin →

Tefecilik Nedir

Tefecilik Nedir – Tefecilik Suç mudur ? Fon talebinde bulunanların özel durumlarından yararlanarak çok yüksek reel faiz oranlarıyla ödünç verenlere tefeci, bu faaliyetin meslek olarak icra edilmesine de tefecilik denir. Tefeciler, mali kesim içinde örgütlenmiş kredi piyasası bölümünü oluştururlar. Türkiye’de 1960-70 dönemi içinde tefeci piyasasından yüksek faizle fon talebinde bulunanlar kırsal kesimde küçük ve orta tarım üreticileri, kentsel kesimde de inşaatçılar ... Okumaya devam edin →