Ekonomi

Cari Gider nedir

Cari Gider nedir Kamu giderleri sınıflandırmasında yer alan bir tür giderdir. Cari giderler yatırım giderleri aynı kamu giderlerinin tüketim ve üretim için kullanılması esasına dayanır. Üretimi doğrudan doğruya arttırmaya yaramayan gider, cari giderdir. Giderin tüketim için yapılması; genel olarak hizmetler ya da bir yıl gibi belli bir dönemde bir veya birkaç defa kullanılmakla tükenen dayanıksız eşya için harcanmasıdır. Ücretler, kırtasiye, ısınma aydınlatma ... Okumaya devam edin →

Kaime Nedir

Kaime Nedir kaime, kaîme-î mutebere, evrak-i nakdiye, sehîm kaİmesİ olarak da bilinir, 1830-1914 arasında çıkarılan Osmanlı devlet tahvillerine ve banknotlarına verilen ad. Osmanlı yazışma sisteminde üst makamdan alt makama yazılan resmî yazılar da kaime olarak adlandırılmıştır. Hazine bonosu niteliğindeki ilk tahvil 1830’da çıkarıldı ve yazışmalardaki kaimelere benzediği için de bu adla anıldı. 1840’ta, Maliye Nazırı Hacı Saib Paşa’nın girişimiyle 16 ... Okumaya devam edin →

İşyeri Nedir

İşyeri Nedir işyeri, işverenin, belli bir teknik ya da ticari amacı gerçekleştirmesini sağlayan ve süreklilik gösteren örgütlü birim. Arsa, bina, makine ve malzeme gibi maddi araçları, patent ve alacak hakları gibi hakları, buluş ve müşteri ilişkileri gibi maddi olmayan değerleri ve işgücünü kapsar. Mal ve hizmet üretiminin yapıldığı asıl işyeriyle teknik yönden ona bağlı olan ya da onu tamamlayan öteki yerlerden oluşur. Bu nedenle yemek, uyku, yıkanma, dinlenme ... Okumaya devam edin →

Büyüme Modelleri

Büyüme Modelleri Ekonomilerin büyüme biçimi insan organizmasını andırmaktadır.’ Ulusal ekonomilerin nüfus, faal işgücü, doğan kaynaklar, sermaye stbku vb. unsurlar, yıldan yıla değişik oranlarda büyümektedir. Milli hasıla olarak özetlediğimiz ekonomik faaliyet, yatırım harcamaları ile başlar. Bu yatırımlar istihdam seviyesini yükseltir, sermaye stokunu genişletir, işlenmemiş toprakların üretime açılması sonucu oluşan faaliyetlerin hepsi milli hasılayı ... Okumaya devam edin →

Cambridge Denklemi

Cambridge Denklemi Nedir Para tutumu yaklaşımıdır. Özellikle Cambridge Üniversitesi öğretim üyeleri, ve başta Alfred Marshall taralından benimsenmiş bir görüştür. Yaklaşımın açıklanmasında kullanılan denkleme bu nedenle “Cambridge Denklemi’ adı da verilmektedir. Denklem şöyle yazılabilir: M = /cPT Burada M, para miktarını, k, halkın elinde tutmak istediği paranın nakdi işlem hacmine oranını, P, fiyatlar genel düzeyini, T, işlem hacmini belirtmektedir. Cambridge ... Okumaya devam edin →

Büyük Sayılar Kanunu Nedir

Büyük Sayılar Kanunu Nedir İstatistiğin konusunu oluşturan kollektif nitelikteki olaylar tesadüfi etkilerin altında olduklarından, bunlar arasından sadece bir olayın incelenmesi ile grubun tamamına ait bir genelleme yapmak sağlıklı olmamaktadır. Çok sayıda olayın incelenmesi halindeyse tesadüfi etkiler birbirini giderecek ve olayların ana eğilimleri, yani ortak yönleri ortaya çıkacaktır. Bu durum büyük sayılar kanununun bir yansımasıdır. Örneğin, bir madeni parayla ... Okumaya devam edin →

Büyük Depresyon Nedir

Büyük Depresyon Nedir 1929 yılında 29 Ekim Salı günü başlayan ve İkinci Dünya Savaşı na kadar süren büyük ekonomik bozguna verilen addır. 29 Ekim 1929 günü hisse senetleri satışları, bütün alışverişi felce uğratır. Çünkü, hisse senedi satın almak için tek bir öneri bile yoktur. Herkes elindeki hisse senetlerini satmaya uğraşır. Çöküntü, bankacılık kesimini ve giderek bütün ekonomiyi sarar, daha sonra öteki kapitalist ülkelere sıçrar. Böylece 55 yıllık ... Okumaya devam edin →

Büyük Defter Nedir

Büyük Defter Nedir Muhasebede, artış ve azalışların kaydedildiği çizelgeler olan hesapların yer aldığı deftere “Büyük Defter” yada “Defteri Kebir” denilir. Muhasebe işlemleri tarih sırasıyla Günlük Deftere kaydedildikten sonra, sistematik olarak gruplanarak ikinci kez Büyük Deftere kaydedilir. Bu işleme nakil denilmektedir. Yevmiye defteri, hesapları kronolojik sıra içinde denetlemeye olanak verdiği halde büyük defter, işlemleri her hesap düzeyinde ... Okumaya devam edin →

Bütünleşmiş Ekonomi

Bütünleşmiş Ekonomi [Alm. Integrierte Volkswirtschaft] [Fr. Economie intégrée] [İng. Integrated economy] Bir Ekonominin çeşitli sektörlerinin etkin bir şekilde çalıştığı ve karşılıklı bağımlılık içinde bulundukları bir durumdur. Genellikle söz konusu sektörler tarım ve sanayidir. Bu durum, kalkınma sürecinin bir parçası olarak ve kalkınma sürekliliği ile bir arada oluşmaktadır. Okumaya devam edin →

Yönetim Nedir

Yönetim Nedir ve Özellikleri , Yönetim Fonksiyonları YÖNETİM, huk., Yönetmek işi, çekip çevirme idare. Çok geniş bir kavram olan yönetim, genel olarak belli bir etkinliği ye örgütü dile getirir. Bu geniş anlamıyla yönetim, belli bir amaca yönelmiş, işbirliği içindeki bir bütünün yönetim ve örgütlenme ilkeleriyle işlevi biçiminde tanımlanır. Kamu hukuku alanında kuljanılan yönetim kavramı ise geniş anlamın içine girmekle birlikte ayırıcı niteliklere sahiptir. ... Okumaya devam edin →