Ekonomi

Japon Kalkınma Mucizesi

Japon Kalkınma Mucizesi 1950 yılı sonlarından itibaren Japonya’nın gayri safi (brüt) milli hasılası çığ gibi büyümeye başladı. Gayri safi milli hasıladaki gelişme oranı her yıl yaklaşık yüzde 12 dolayındaydı ve bu oranla dünyada baş sırada yer alıyordu. Kişi başına düşen ulusal gelir 1955 yılında 300 dolar iken, 1970 yılında 1300 doları buldu. Bugün aile başına düşen yıllık gelir ortalaması 2800 dolardır. Japon ailelerinin yarısı bu miktardan ... Okumaya devam edin →

Japon Kalkınmasının Başlangıcı

Japon Kalkınmasının Başlangıcı Japonya, Asya kıtasının doğusunda yer alan dördü büyük 1042 volkanik adadan oluşan bir adalar zinciridir. Yüzölçümü 372.313 kilometre karedir. Büyük bölümü dağlık bir ülke olan Japonya, tarıma elverişli topraklarının her dönümünü yeterli besin elde etmek için dikkatli ve bilinçli biçimde işlemek zorundadır. Tarım yapılabilen kıyı alanlarında nüfus oldukça yoğundur. Doğal kaynakları çok az olduğundan, sanayi için ... Okumaya devam edin →

Stagflasyon – Ekonomik Durgunluk ve Enflasyon

Stagflasyon – Ekonomik Durgunluk ve Enflasyon Son yıllarda ekonomik durgunluk ve enflasyonu bileşik olarak anlatan stagflasyon deyimi, ekonomistlerin ağzından çok kullanılmaya başlandı. Bu tuhaf bir durum ortaya çıkarmıştır. Enflasyon ve durgunluğun aynı zamanda uzun süre birlikte bulunamayacakları düşünülürdü. Ne yazık ki, kapitalist ekonomide ve özellikle ABD’de- ki görüntüsüyle son birkaç yıl içinde hem enflasyon, hem de durgunluk yani stagflasyon bir ... Okumaya devam edin →

Bilinçli Tüketici Nedir ve Özellikleri Nasıl Olmalıdır

Bilinçli Tüketici Nedir ve Özellikleri Nasıl Olmalıdır İçinde bulunduğunuz şu odada, çevrenize bir göz atınız. Neler görüyorsunuz? Bir masa, bir iskemle, yerde yuvarlak bir halı, bir elektrik lambası… Belki de odanın öbür ucunda bir koltuk. Bu eşyalar nereden gelmişler buraya? Nasıl gelmişler? örneğin, şu iskemle niçin buraya konmuş? Çünkü, birisi onu mobilyacıdan “SEÇMİŞ” satın almış, sonra da getirip buraya koymuştur. İskemleyi satın ... Okumaya devam edin →

Tüketici Özgür müdür ?

Tüketici Özgür müdür ? Gerek planlı sosyalist ekonomide, gerek serbest girişimci kapitalist ekonomide tüketicinin (halkın) gereksinme duyduğu bir malı almada özgür olup, olmadığı konusu çeşitli tartışmalara neden olmuş ve olmaktadır. Planlı ekonomide sunu denetim altında öngörülen üretim planlarına göre gerçekleştiğinden ayrıca tüketicilerin özgürce bir seçime sahip olamayacağı ileri sürülmektedir. Öte yandan, istem ve sununun piyasada serbestçe hareketini ... Okumaya devam edin →

Planlı Ekonomi Nedir

Planlı Ekonomi Nedir Sosyalist ekonomide sıkı bir planlama ve bu planlamayı yürüten bir azınlık ülkenin tüm üretim araçlarını, dağıtım düzenini, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını denetiminde tutarak ekonomiyi yöneltir; istem ve sunu hareketleri de öngörülen plana uygun olarak dengeli biçimde yürütülmeye çalışılır. Ama aslında sosyalist ekonomiyle kapitalist ekonominin ayırıcı yönü sermayenin (kapitalin) bulunup bulunmaması noktası değil, kimin elinde ve ... Okumaya devam edin →

Piyasa Ekonomisi Nedir ve Özellikleri

Piyasa Ekonomisi Nedir ve Özellikleri Piyasa ekonomisi yukarı uçta şirket aşağı uçta aile bulunan iki kesim arasındaki hareketlerle işleyen bir mekanizmadır. Bu ekonomik düzende, yani kapitalist düzende, neyin, nasıl ve kimin için üretileceği, üreticilerle aile bireyleri arasında istem ve sunu yasası gereğince serbest kararla belirlenir. Piyasa ekonomisi denmesinin nedeni de ekonominin merkezci ve güdümlü planla düzenlenmeyip serbest piyasada istem ve sunu hareketleriyle ... Okumaya devam edin →

Dünya Ticaretinin Önemi

Dünya Ticaretinin Önemi Uluslar kendilerinde fazla olanı başkalarına satar, ve olmayanı da dışardan alır. Hatta, temel besin maddelerini tümüne yakın oranda dışardan alan ülkeler bile vardır. Buna karşı, fazla ürettiği malları dışarı satmakla varlığını koruyan ülkeler de çoktur. Şimdi bir an için uluslararası alışverişin duruverdiğini varsayalım. Ne olur? Besin maddelerini dışardan alamayan ülke, aç kalmak, malını dışarı satamayan ülke de fabrikalarını ... Okumaya devam edin →

Vergiler ve Ekonomik Büyüme

Vergiler ve Ekonomik Büyüme örneğin, eğer ekonomi fazla hızlı bir biçimde ilerliyorsa, yani ekonomi aşırı bir ısınma düzeyine varmışsa, vergilerdeki artış ülkenin ekonomik düzeyinde dolaşımdaki paranın eksilmesine ve böylelikle mal ve hizmetlere karşı istemin azalmasına neden olmaktadır. Ekonomik durgunluk dönemlerinde ise, vergileri azaltmak ters yönde etkiler yaratmaktadır. Yönetimin ekonomi üzerindeki etkisine bir örnek verecek olursak; diyelim ki, yılda bazı ... Okumaya devam edin →

Paranın Değeri ve Devalüasyon

Paranın Değeri ve Devalüasyon PARANIN DEĞERİ Peki ama, paranın bu değeri nereden geliyor, para değeri nedir? Kuramsal olarak bir ülkedeki paranın tümü toplumun ürettiği mal ve hizmetlerin toplamına eşit olmalıdır. Ama, uygulamada bu eşitliği sağlamış ülke de hemen hemen yok gibidir; çünkü mal ve hizmetlerin toplamını tam ve kesin olarak saptama olanağı yoktur. Bu nedenle de, “Gayri Safi Milli Hasıla” (GSMH ya da GNP) nın miktarı tam olarak belirlenemez. ... Okumaya devam edin →