Ekonomi

Dolaylı Maliyet Nedir

Dolaylı Maliyet Nedir Bir işletmenin ürettiği ürünlere doğrudan doğruya yüklenemeyen tüm maliyet unsurları “dolaylı maliyet “yada ‘endirekt maliyet ” diye tanımlanır. Bu tür maliyet kalemleri genel üretim maliyetler (GÜM) kavramı çerçevesindedir. Dolaylı maliyet niteliğindeki maliyet kalemleri, dolaysız malzeme ve dolaysız işçilik dışında kalan tüm maliyet kalemlerini kapsar. Bu tür maliyetlerin başlıcalan şunlardır: Dolaylı malzeme, dolaylı işçilik ... Okumaya devam edin →

Dolaylı İşçilik Nedir

Dolaylı İşçilik Nedir Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmetin maliyetine doğrudan girmeyen dolaylı veya yardımcı işçiliktir. İşletmenin ya da üretimin çeşidine göre dolaylı işçilik türleri ortaya çıkabilir. Hemen her işletmede rastlanabilecek başlıca dolaylı işçilik ödemeleri şöyle sıralanabilir: 1) Yönetim kadrosunda görev yapanlara ödenen maaş ve ücretler, 2) Temizlik bakım, onanm işlerinde çalışanlann ücretleri, 3) Kapıcı, bekçi gibi ... Okumaya devam edin →

Dolar Alanı Nedir

Dolar Alanı Nedir İkinci Dünya Savaşı sonrası ellerinde Sterlin cinsi döviz birimi bulunup da bunları serbestçe Dolara çevirme hakkına sahip olan ülkelerin oluşturduğu gruba verilen addır. İngiltere’nin 1958yılında Sterlini konvertibl duruma getirmesi ile bu uygulama fiilen durmuştur. Söz konusu ülkeler grubuna Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Dominik Ekvator, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Venezüella, Libeıya ve Filipinler giriyordu. Günümüzde ... Okumaya devam edin →

Dolar Açığı Nedir

Dolar Açığı Nedir İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın yeniden onarımı sırasında oluşan büyük Dolar açığı, iktisat terminolojisine bu sözcüğü soktu. Sözcük başlangrçta salt Arupa’daki döviz kıtlığını tanımlarken, günümüzde gelişmekte olan olan tüm ülkeler grubunun karşılaştığı döviz açığını nitelemekte kullanılmaktadır. Kıta Avrupası’nda İkinci Dünya Savaşı sonrası mal açığı başgösterdiğinden, insanların elindeki kulanılmamış ... Okumaya devam edin →

Dolar Nedir – Doların tarihi

Dolar Nedir – Doların tarihi Dolar sözcüğü, 16. yy’dan sonra Alman para birimi olarak kullanılan “Thaler’in değişmiş bir şeklidir. Amerika’nın keşfinden sonra İspanya krallan tarafından yaratılan gümüş parayı ifade eden “Dolera’dan gelmektedir. Dolar, 22 Haziran 1776 dan beri Amerika Birleşik Devletleri nin para birimidir. ABD bağımsızlığına kavuşunca dolar gümüş para olarak basılmaya başlandı ve 1786’da ağırlığı 24,3 gr. olarak belirlendi. ... Okumaya devam edin →

Dolaşımdaki Para Nedir

Dolaşımdaki Para Nedir Dolaşımdaki para stoku, merkez bankası parası hacmi (rezerv para miktan) ile ticaret bankalan parası hacminden (kaydı para hacminden) oluşur. Fiilen dolanan para ise, dolanımdaki bu para stokundan banka sisteminin rezervlerinde bulunan para miktarının düşülmesiyle bulunur. Bu, halkın elinde tuttuğu paraya da dar anlamda dolanan para olarak nitelenir. Dolaşımdaki para stoku artışının egzojen kaynaklan üç gruba aynlabilir: a) Merkez bankası kredileriyle ... Okumaya devam edin →

Dokümanter Kredi Nedir

Dokümanter Kredi Nedir Satın alınmaları için kredi açılması bir zorunluluk olan mallar üzerinde tasarruf hakkı veren belgelerle güvence altına alınan kredilerdir. Diğer bir ifade ile, gönderilmekte olan, yoldaki mallara ait belgelere dayanılarak banka tarafından açılan bir çeşit avans kredisidir. Bu kredi işlemleri, değişik şehir ve ülkelerde bulunan kişiler arasındaki alım ya da satım işlemleri dolayısıyla, sevk edilen mallar üzerinde tasarrufu temsil eden konşimento, ... Okumaya devam edin →

Dokuma Sanayii Nedir

Dokuma Sanayii Nedir İmalât sanayiinin alt sektörlerinden biridir. Uluslararası endüstriyel sınıflamada 321 ana grup kodunu alır. Dokumaya elverişli her türlü tabii elyafların hazırlanması (sentetik ve cam elyafların hazırlanması hariç), iplik haline getirilmesi, her cins iplikten dokuma yapılması, boyanması ve bitirme işleri yapılır. Pamuk çırçırlama, pamuk ipliği yapma, pamuklu dokuma üretimi, yün ipliği üretimi, yünlü kumaş yapımı, doğal ipek ipliği üretimi, ... Okumaya devam edin →

Doktrin Nedir

Doktrin Nedir Genel anlamıyla belirli bir bütünlüğü olan, sistemleşmiş ve güncel yaşama geçirilmeye, gündelik yaşamda uygulanmaya çalışılan görüş ve düşüncelerin toplamına verilen isimdir. Doktrinle ideoloji arasındaki temel fark, doktrinin uygulama yanının ağır basması, ideolojinin ise, salt felsefi düzeyde kalabilmesidir. Gene doktrinle ilişkili bir diğer temel kavram, kuramdır. Kuramla doktrin arasındaki fark da; kuramın ispatlanabilir yanının ağır basmasına ... Okumaya devam edin →

Doğal Ekonomi Nedir – Doğal İktisat Nedir

Doğal Ekonomi Nedir Üretim faaliyeti sonunda ortaya çıkan ürünün değişim konusu yapılmadan doğrudan üretime katılan-lar’ arasında paylaşıldığı ekonomik düzendir. Derebeylik düzeninde toprağı işleyen köleler elde ettikleri ürünün bir kısmını toprak sahibine verir, kalanı da kendi aralannda bölüşürlerdi. Bu toplum düzeninde piyasa ve para yoktur. Dışada kapalı olan doğal ekonomi düzeninin üç belirleyici özelliği vardır. 1) Tarıma dayalı bir ... Okumaya devam edin →