Ekonomi

Teşviki Sanayi Kanunu 1927

Teşvik-i Sanayi Kanunu (1927) Cumhuriyet öncesi, Osmanlı Devletinin son yıllarında, 1913 de çıkarılan “Teşviki Sanayi Kanunu Muvakkati” isimli yasa ile sanayi alanında bazı atılımlar yapılmak istenmişse de devletin çökmek üzere oluşu ülkenin içinde -bulunduğu karışık durum bu yasanın etkili olmasını ve beklenen sonuçların elde edilmesini engellemişti. Cumhuriyetin ilan edilmesi ve yeni Türk Devletinin kurulmasıyla birlikte büyük bir kalkınma hamlesi ... Okumaya devam edin →

Teşvik Edici Ücret Sistemi Nedir

Teşvik Edici Ücret Sistemi Nedir , Teşvik Edici Ücret Sistemleri Hakkında Bilgiler İşçileri verimliliği artırmaya özendirmek amacıyla uygulanan ücret sistemidir. Teşvik edici ücret sistemleri 3 grupta toplanın • Parça başına ücret sistemi • Götürü ücret sistemi • Primli ücret sistemi. • Kâra katılma Parça başına ücret sistemi teşvik edici ücret sistemlerinin en eskisi, en basiti ve en fazla kullanılanıdır. işçinin ücreti üretim faaliyetinde bulunduğu ... Okumaya devam edin →

Avrupa Birliğinin Kuruluşu ve Ortak Pazar

Avrupa Birliğinin Kuruluşu ve Ortak Pazar önceleri altı ülkeden, 1973’ten başlayarak da on ülkeden oluşan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Avrupa Birliğini kurma özleminin bir ürünü, belki de ilk adımıdır. Aslına bakılırsa, bu düşünce, Avrupa tarihinde ozanlar, düşünürler, hukukçular, çeşitli kesimlerden birçokları tarafından birçok kez dile getirilmiş, ama bir sonuca varılamamıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra da bu konuda birçok yazı yazılmış, ... Okumaya devam edin →

Ortak Pazarın Doğuşu ve Gelişimi

Ortak Pazarın Doğuşu ve Gelişimi Ekonominin gelişmesi ve halkın geçim düzeyinin yükselmesi yönünden çağdaş ekonomi biliminin daha üstün bulduğu geniş pazarlara daha önceki yüzyıllarda da rastlıyoruz. Ama o dönemlerde varılan sonuçlar bugün ulaşılanlardan çok geriydi, çünkü çoğunda ekonomik yarardan çok, siyasal ve askeri düşünceler ağır basmaktaydı. Serbest ticarette atılan ilk adım, ülkelerin kendi içlerinde bir ekonomik bütünleşmeye gitmeleridir. ... Okumaya devam edin →

Ortak Pazar Nedir

Ortak Pazar Nedir Türkiye’de son yirmi yıldır Ortak Pazar sözünü hepimiz sık sık duyuyoruz. Ortak Pazar’dan bu denli sık söz edilmesi, bir yandan Avrupa devletlerinin bir bölümünün bir araya gelerek siyasal, ekonomik ve parasal alanlarda bazı ortak uygulamalara giriştiklerini ortaya koyarken, öte yandan da genel anlamda bir pazar birliğine yönelişi akla getirmektedir. Böyle bir pazar birliği,Avrupa’da oluşturulduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde de kurulabilir. ... Okumaya devam edin →

Japonya’nın Ticarete Başlaması

Japonya’nın Ticarete Başlaması 1853 yılında, Pasifik Okyanusu’nda egemenlik kurmayı amaçlayan ABD, Matthew C. Perry adında bir subayın yönetiminde, Japonya’ya bir deniz filosu gönderdi. Filo, yabancıların girmesi yasak olan Japon sularına girdi ve Edo (bugünkü Tokyo) yakınındaki Uraga limanına demir attı. Perry’nin görevi, Japonya ile ABD arasında dostluk ve ticari ilişkiler kurmak ve bir anlaşma imzalamaktı. Amerikalılar düşmanca karşılanacaklarını ... Okumaya devam edin →

Zaibatsu Nedir

Zaibatsu Nedir Japon sanayiinin harekete geçmesinde en büyük pay Zaibatsu denen büyük aile şirketlerin indir. Bu şirketler bir ya da birden fazla aileden oluşurdu. Japonya yöneticileri, yeni sanayiler kurma ve işletmeyi, hükümet tekeline almayı hiç düşünmemişlerdir. Böyle bir yöntem aslında, sosyalizm ile sağlanabilirdi. Ancak o güne değin sosyalizm hiçbir yerde uygulamaya konmamış ve denemeden geçmemişti. Yöneticilerin asıl amacı kapitalizmi, bir başka deyişle özel ... Okumaya devam edin →

Japon Sanayisinin Kökeni

Japon Sanayisinin Kökeni Çağdaş ekonominin temeli ağır sanayidir. Ağır sanayi, metaller, makineler, makine aletleri, gemiler, lokomotifler, demiryolları, elektrik kablosu, çelik, çimento ve bunun gibi şeylerin üretimi demektir. Gübre,patlayıcı madde, sanayide kullanılan kimyasal maddeler, boyalar, rafine edilmiş petrol ve benzeri ürünleri sağlayan kimya sanayii de ağır sanayiin ayrılmaz bölümleridir. Japonya çağdaşlaşmaya başladığında, böyle bir gelişme için gerekli ... Okumaya devam edin →

Japon Mucizesinin Sırları

Japon Mucizesinin Sırları DEVLET-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ Japonya’da devlet bürokrasisi, özel sektörü aşağılamayan, aksine onu özendirmek için elinden gelen her çabayı gösteren, anlayışlı, yardımcı, ileri görüşlü, bilgili kimselerden oluşur. Çok defa devlet^, yatırımları ile özel sektörün çalışmalarını daha etkin hale getirir. GÜMRÜK KORUMA DÜZENİ Japonya dışsatım mallarına son derece düşük bir vergi oranı uygulamakta ve buna karşın dışalım ... Okumaya devam edin →

Japon Kalkınmasının Tehlikeleri

Japon Kalkınmasının Tehlikeleri ABD’nin Japonya’yı işgali sırasında, birkaç büyük şirketin ekonomik ve siyasal yaşama egemen olmasını önlemek için yasalar çıkarılmıştı. Buna karşın eski Izibatsu artıkları, savaş öncesi şirketlere çok benzeyen bir biçimde ve gruplar halinde birleştiler. Ancak bu defa başlarında ne aristokrat aileler ve ne de holding yöneticileri vardı. Mitsui, Mitsubishi ve Sumitomo’nun da içinde bulunduğu altı ya da sekiz büyük grup, ... Okumaya devam edin →