Biyografi

Molla Gürani Kimdir

Molla Gürani Kimdir GÜRANi (Molla Şemseddin Ahmed bin İsmail), Osmanlı bilgini (Irak, Güran 1446- istanbul 1488). ilk öğrenimini Irak’ta yaptı. Bağdat, Diyarbakır illerinde zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Sonra Kahire’ye gitti, ibn Hacer-el Akalanî’nin Buhârî konusundaki derslerini dinledi. Müderris oldu. Berkukîye medresesinde fıkıh okuttu. Bir ara Ebu Hanife’ye karşı tutumu yüzünden sürgüne gönderildi. Sonra, tanıştığı osmanlı bilginlerinden Molla ... Okumaya devam edin →

Nazmi Ziya Güran Hayatı ve Eserleri

Nazmi Ziya Güran Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler Nazmi Ziya Güran , türk ressamı (İstanbul 1881-ay.y. 1937). Mülkiyeyi (1901), Sanayi-i Nefiseyi (Güzel Sanatlar akademisi) bitirdi (1908). ilk resim derslerini ressam Hoca Ali Rıza’dan alan sanatçı Paris’e giderek (1908) kısa bir süre Julian akademisinde, Marcel Bachet Royer’nin yanında, dört yıl da Cormon’un atelyesinde çalıştı. Paris Resim sergisine bir resmini kabul ettirdi (1912). Almanya, Avusturya müzelerinde ... Okumaya devam edin →

Ignaz Günther Kimdir

Ignaz Günther Kimdir Ignaz Günther , alman mimar ve heyketıraşı (Altmannstein, İnogolstadt 1725-Münih 1775). Heykeltıraş ve ağaç oymacısı o- lan rahip Johann Georg’un yanında yetişti. Münih’te Johann Baptist Straub’un atelye- sine girdi. Münih müzesindeki pişmiş topraktan Şerefli Meryemana (1746) eseri bu devreye rastlar. 1750’de Straub’un atelyesini bıraktı, dekoratör olarak çalışmağa başladı. Rokoko üslûbunda bazı eserler verdi: Mallersdorf (Bavyera) kilisesi ... Okumaya devam edin →

Reşat Nuri Güntekin Hayatı ve Eserleri

Reşat Nuri Güntekin Hayatı ve Eserleri, Edebi Kişiliği Hakkında Bilgiler Reşat Nuri Güntekin, Türk yazarı (İstanbul 1889 – Londra 1956). Emekli binbaşı Dr. Nuri Beyin oğlu. Çanakkale’de Mekteb-i Ibtidaiyi bitirdikten sonra bir buçuk yıl Çanakkale idadisinde, bir süre İzmir Frère’ler okulunda okudu. Yarışma sınavı kazanarak girdiği İstanbul Dârülfununu Edebiyat fakültesini bitirdi (1912). Bursa sultanîsinin orta kısmında Fransızca öğretmenliği (1913-1915), ... Okumaya devam edin →

Asım Gündüz Kimdir

Asım Gündüz Kimdir Asım Gündüz , türk kumandanı (Kütahya 1880 – İstanbul 1970). 1904’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp akademisinden çıktı. Dört yıl Almanya’da kurmaylık görevleri üstüne staj gördü. Balkan harbinde Karargâhı Umumî Harekât şubesinde 20. ve 3. Kolordu Kurmay başkanlıklarında, Filistin Cephesi Kurmay başkanlığında bulundu. İkinci Şeria savaşlarındaki yararlıklarından dolayı miralay (albay) oldu. Suriye savaşları sonunda İstanbul’da ... Okumaya devam edin →

Şemsettin Günaltay Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Şemsettin Günaltay Kimdir – Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler Şemsettin Günaltay ,türk bilim ve siyaset adamı, Türkiye cumhuriyetinin 14. başbakanı (Erzincan, Kemaliye 1883 – İstanbul 1961). Müderris İbrahim Edhein Efendinin oğlu. Vefa idadisini, Dârülmuallimini Âliye’yi, Lozan üniversitesinin Tabiiyat bölümünü bitirdi. Kıbrıs* Midilli idadileri ile Gelenbevi ve İzmir liselerinde müdürlük yaptı. İstanbul Dârülfünunu Edebiyat fakültesi Türk tarihi ... Okumaya devam edin →

Ragıp Gümüşpala Kimdir

Ragıp Gümüşpala Türk generali ve siyaset adamı (Edime 1897 – İstanbul 1964). Kuleli Askerî lisesini (1915), Maltepe talimgâhını bitirdi (1916). Galiçya (1916) ve Filistin cephelerinde (1917) savaşa katıldı, Filistin’de esir düştü (1918). Esaret hayatı iki yıl sürdü. 1920’de serbest bırakılınca Millî Mücadele cephesine geçti ve Kütahya, Eskişehir, Sakarya savaşlarıyle Büyük taarruzda görev aldı. Kurtuluş savaşından sonra Şeyh Said isyancılarına karşı ... Okumaya devam edin →

Gül Baba Kimdir

Gül Baba Kimdir GÜLBABA (asıl adı Cafer), bektaşî dervişi (?-Budin 1541). Hayatı hakkındaki bilgiler çeşitli söylentilere dayanıyor. Evliya Çelebi’nin verdiği bilgüere göre aslen Merzifonlu olan Gülbaba yaşadığı sürece birçok savaşa katılmış ve Kanunî devrinde Budin fethinde şehit düşmüştür. Fetihten sonra Kanunî Sultan Süleyman’ın da hazır bulunduğu cenaze namazı şeyhülislâm Ebussuud Efendi tarafından kıldırılmış ve Budin’de gömülmüştür. ... Okumaya devam edin →

Muzaffer Esat Güçhan Kimdir

Muzaffer Esat Güçhan Kimdir Muzaffer Esat Güçhan , türk hekimi (Kerak, Ürdün 1902-istanbul 1963). Sivas mektupçusu Mehmed Esad Beyin oğlu. İlk öğrenimini Burdur ve Malatya’da yaptı. Liseyi Şam’da (1917), Tıp fakültesini İstanbul’da bitirdi (1922). Şişli Etfal hastahane- sinde asistanlık yaparak iç hastalıkları mütehassısı oldu (1924), Kavak Tahaffuzhanesi baştabip muavinliği ve Galatasaray lisesi tabipliği görevlerinde bulundu. Dârülfünun Dişçi mektebine muallim ... Okumaya devam edin →

Arnold Henry Guyot Kimdir

Arnold Henry Guyot , amerikalı jeolog ve coğrafyacı (Boudevilliers, İsviçre 1807- Princeton, A.B.D. 1884). Dinine bağlı bir Protestan olan Guyot önceleri papaz olmayı düşündüyse de sonra tabiat bilimleri a- lanına yöneldi. Neuch&tel akademisindeki öğretmenliği sırasında Louis Agassiz’in etkisinde kalarak buzullar üstüne çalışmalar yaptı. Guyot buzulların merkezde ve uçlarda daha hızlı aktığını, buz yapısının tabaka veya «şerit» halinde olduğunu ve ... Okumaya devam edin →