Biyografi

Haile Selassie Kimdir

Haile Selassie Kimdir HAİLE SELASİYE I (necaşi Tafari makonnen, — adiyle taç giydi), [1892-1975] 1930’da Habeşistan imparatoru oldu. Necaşi Makonnen’in oğludur. 1917’de halası impa- ratoriçe Zauditu adına naiplik görevini yüklenmişti. Fransız misyonerlerinin elinde eğitim gördü. Habeşistan’ı Milletler cemiyetine soktu (1923), köleliği kaldırdı (1924) ve Briand-Kellogg paktına katıldı (1928). «Necaşi» unvanını aldıktan sonra (1928), Zauditu’nun ölümü ... Okumaya devam edin →

İbrahim Hakkı Paşa

İbrahim Hakkı Paşa Kimdir İbrahim Hakkı Paşa, türk devlet adamı (İstanbul 1863-Berlin 1918). Sakızlı Mehmed Remzi Efendinin oğlu. Sıbyan mektebin de, Beşiktaş rüştiyesinde, Mektebi Mülkiye’- de okudu (1882). Hariciye Tahrirat kaleminde memur adayı oldu. Mabeyin mütercimi oldu (1884). Hukuk mektebine tarih ve siyasî hukuk, İdarî hukuk, devletler hukuku (1886), Hamidiye Ticaret mektebi iktisat ve ticaret hukuku muallimliklerine (1889) tayin edildi. Geçici görevle İtalya ... Okumaya devam edin →

Hadrianus Kimdir

Hadrianus Kimdir – İmparator Hadrianus Kimdir Publius Aelius Traianus Hadrianus, Roma imparatoru (italiçai Betica 76-Baiae 138). Akrabasından Trajanus onu Roma’da yetiştirdi ve yeğeni Vibia Sabina ile evlendirdi. Senatoda uzun zaman çalışan Hadrianus, Suriye valisiyken Trajanus’un yerine geçti (117). Dış siyasette barışa yöneldi: Trajanus’un, Fırat’ın ötesinde ele geçirdiği yerleri boşalttı. Bu sırada generallerin (Cornelius Palma, Lusius Quietus) hazırladığı ... Okumaya devam edin →

Hadım Sinan Paşa Kimdir

Hadım Sinan Paşa Kimdir HADIM SİNAN PASA, osmanlı sadrazamı (öl. 1517). Bosnalı dır. Saray ağası iken vezir oldu. Bosna beyliğinde bulundu. Çaldıran seferi sırasında Anadolu beylerbeyliğine getirildi. Ordu Çaldıran’a geldiği sırada, Karaman beylerbeyi ile birlikte ordunun sağ kanadında yer aldı. Savaş sırasında Şah İsmail’in kumandanlarından Ustaçlu Muhammed Hanın savaş planını bozdu. Sinan Paşanın bu hareketi savaşın gidişini etkiledi. Savaş sonuna doğru ... Okumaya devam edin →

Hacı Murad Kimdir

Hacı Murad Kimdir HACI MURAD, Kuzey Kafkasya kurtuluş mücadelesi kahramanı Şeyh Şâmil’in naibi (öl. 1852). Avar hanları ailesinin yanında yetişti. Avar hanlığına karşı savaşan Hamrat Beyin öldürülmesi olayına karıştı (1834); bu yüzden Rusların gözüne girdi. Rus* generali Fon Klugenau Hâcı Murad’ı, Şeyh Şâmil ile Ruslar arasında aracılık yapmakla görevlendirdi. Şeyh Şâmil’e karşı kullanılacağını anlayan Hacı Murad, Kuzey Kafkasya kurtuluş mücadelesinde ... Okumaya devam edin →

Feza Gürsey Hayatı ve Eserleri

Feza Gürsey Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler Feza Gürsey, türk bilim adamı (doğ. İstanbul 1921-ölüm 1992). Galatasaray lisesini (1940) ve İstanbul üniversitesi Fen fakültesi Matematik – Fizik bölümünü bitirdi (1944). 1944-1945 Arasında İstanbul Teknik üniversitesinde Fizik asistanı olarak çalıştı. Sonra Londra üniversitesinde çalşmalarına devam ederek 1950’de imperial College’ın teorik fizik bölümündeki çalışmalarından dolayı «bilim doktoru» ... Okumaya devam edin →

Cemal Gürsel Kimdir

Cemal Gürsel Kimdir , Hayatı Hakkında Bilgiler Cemal Gürsel , türk kumandanı ve Türkiye cumhuriyetinin dördüncü cumhurbaşkanı (Erzurum 1895-Ankara 1966). ilk öğrenimini Ordu’da yaptı. Erzincan Askerî idadîsine girdi; İstanbul’da Kuleli Askerî lisesinde okudu; topçu asteğmen olarak ordu saflarına katıldı (1915); Çanakkale savaşlarında görev aldı ve bu savaş bitince de Filistin’e tayin edildi (1917). Gazze savaşlarında çarpıştı; Suriye cephesinden dönüşünde ... Okumaya devam edin →

Hüseyin Rahmi Gürpınar Hayatı ve Eserleri

Hüseyin Rahmi Gürpınar Hayatı ve Eserleri , Edebi Kişiliği Hakkında Bilgiler Hüseyin Rahmi Gürpınar , türk romancısı (İstanbul 1864 – ay.y. 1944). Plevne savunmasına katılan ve Erzurum Müstahkem mevki kumandanı iken ölen hünkâr yaveri Mehmed Said Paşanın oğlu. Anneannesinin eski İstanbul evlerinin tipik bir örneği olan Aksaray’daki konağında büyüdü. Ağayoku- şu mahalle mektebini, Mahmudiye rüştiyesini bitirdi; özel olarak Fransızca öğrendi. Bir süre ... Okumaya devam edin →

Hacı Bayram Veli Kimdir

Hacı Bayram Veli Kimdir HACI BAYRAM VELİ, türk mutasavvıf ve şairi (Solfasol, Ankara ?-ay.y. 1429). önce Ankara’da Karamedrese’de, sonra Bursa’da müderrislik yaptı. Aksaray’a giderek zamanın ünlü mutasavvıflarından Hamid-i Veli’ye intisap etti. Bir süre onun yanında çile doldurdu. Şeyhiyle hacca gitti. Tasavvuf konularını işleyen şiirler de yazan Hacı Bayram Veli’nin ancak ikisi aruz, üçü heceyle yazılmış beş şiiri ele geçmiştir, ölümüne kadar şeyh ... Okumaya devam edin →

Haccac bin Yusuf Kimdir

HACCAC bin YUSUF, arap devlet adamı (Taif 661-Vâsit 714). Sakafi kabilesinden Urva bin Mes’ud’un torunudur. Gençlik yıllarının nasıl geçtiği yeterince bilinmez. Hayatını yazan kaynaklar yerici nitelikte iddialarla doludur. Çok genç yaşta Arabistan’dan ayrılarak Umayya tahtına geçen Mervanoğullarımn yanına gitti. Abdülmelik ile Nus’ab bin el-Zübeyr arasındaki savaşta halifenin ilgisini çekti. Irak’ta halifenin hizmetine girdi. Hicaz’ın, halifeliğini ileri süren ... Okumaya devam edin →