Biyografi

Ludovic Halevy Kimdir

Ludovic Halevy Kimdir Ludovic Halevy , fransız yazarı (Paris 1834-ay.y. 1908), Leon Halevy’nin oğlu. O- yun yazmağa küçük yaşta başladı. Offenbach tarafından bestelenen opera komiklerinin hemen hepsini arkadaşı Henri Meilhac üe yazdı: La Belle Helene (Güzel HeJene) [1864]; La Vie.. Parisienne (Paris Hayatı) [1866]; La Grande. Duchesse %$e Gerolşteih (Gerolstein Grandüşesi) [1869];’La Perichole (1868); Les Brigands (Haydutlar) [1869]; Le Peti Duc (Küçük Dük) [1878]; ... Okumaya devam edin →

Azmizade Haleti Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Azmizade Haleti Kimdir – Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler HALETİ (Mustafa) Azmizade, türk şair ve bilgini (İstanbul 1570 – ay.y. 1631). XVI. yy. bilgin ve şairlerinden ünlü Mekârim-ül-Ahlâk (iyi Ahlâklar) eserinin yazarı Muhammed Azmi Efendinin (öl. 1582) oğlu. Medrese öğrenimi yaptı. 1600’de Süleymani- ye müderrisliği, 1602’de Şam’da, 1606’da Kahire ve Bursa’da, 1611’de Edirne’de, 1614’- te İstanbul’da kadılık yaptı. 1623’te Anadolu, ... Okumaya devam edin →

Halet Efendi Kimdir

Halet Efendi Kimdir HALET EFENDİ (Seyid Muhammed Said), osmanlı devlet adamı (? 1760 – Konya 1823). Kırımî Hüseyin Efendinin oğlu. Babası gibi, Şeyhülislâm Şerif Efendi dairesinde hizmet ederken kadılık sınıfına geçti. Şerif Efendinin ölümünden sonra, bir ara Ata- ullah Efendinin yanında bulundu. Bir süre sonra Rikâbı Hümayun reisi Mehmed Reşid Efendinin hizmetine girerek mühürdar yamağı oldu. Sonra Rumeli valisi Ebubekir Sami Paşa dairesine girmek istedi fakat ... Okumaya devam edin →

İbrahim Halet Bey

İbrahim Halet Bey, türk yazar ve şairi (İstanbul 1837-ay.y. 1878). Maliye nazırı Mehmed Halid Efendinin oğlu. Hariciye Nezaketi Mektubî kalemine memur oldu. Ceridei Havadis gazetesinde uzun süre çeşitli yazılar ve edebiyata ait makaleler yazdı. Bir süre Samsun Rüsûmat kâtipliğinde bulundu. Sonra Halep valisi Cevdet Paşanın maiyetine girdi. Mektupçu oldu (1867). Bu görevi sırasında resmî Furat ve gayrıresmî Gadir-ül-Furat gazetelerini çıkardı. Fihrist-i Vilâyet-i Haleb ... Okumaya devam edin →

Halepli Bedrettin Kimdir

Halepli Bedrettin Kimdir HALEPLİ BEDREDDİN, arap yazar ve tarihçisi (Şam 1310- Halep 1377). Babası U- mar-ül-Dımaşkî, devrinin tanınmış hadis ve fıkıh bilginlerinden ve şairlerindendi. Oğlunun öğrenimiyle kendisi uğraştı. Hadis, fıkıh ve kıraat bilgini oldu. 1332’de hacca gitti. Mısır ve İskenderiye’de bulundu. Kadılık ve çeşitli emirlere sır kâtipliği yaptı. 1344’te emîr Şerefüddin ile bütün Suriye’yi dolaştı. Bedreddin, arap edebiyatının en ünlü ... Okumaya devam edin →

Raffaello Hayatı ve Eserleri

Raffaello Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler Ghirlandaio ve Verrochio gibi yetkin ustalar kuşağının bir temsilcisi de Umbria bölgesinden, Urbino kasabasından gelen Perugino’dur. O dönemde Perugino çok sevilen bir sanatçıydı. Dükkanında çalışan çeşitli kalfalar arasında Raffaello adında genç, sevimli ve yetenekli biri vardı. Perugino, kendisinden önce gelen sanatçıların, bu arada özellikle Leonardo da Vinci’nin resim tekniğini iyice özümlemiş bir sanatçıydı. Raffaello, ... Okumaya devam edin →

Michelangelo Buonarroti Hayatı ve Eserleri

Michelangelo Buonarroti Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler MİCHELANGELO BUONARROTİ (1475 – 1564) XVI. yüzyıl Rönesans resim ve yontusuna bunca ün katan bir başka büyük usta da Michalengelo’ dur. Leonardo da Vinci’den 23 yıl sonra doğmuştur. O da o dönemin sanatçılarının çoğu gibi bir beceri öğrenmek üzere Ghirlandaio’nun dükkânına çırak verildi. Ghirlandaio o çağ İtalya’sının, dinsel temaları çok güzel işleyen sevilen bir ressamıydı.Genç ... Okumaya devam edin →

Leonardo Da Vinci Hayatı ve Eserleri

Leonardo Da Vinci Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler LEONARDO DA VİNCİ (1452 – 1519) Leonardo, bir Toskano kasabasında dünyaya gözlerini açtı. Sanat yaşamına, Andrea del Verrachio’nun yanında çıraklıkla başladı. Verrachio çok ünlü bir yontucu ve ressamdı. Verrachio’ya saygıdeğer bir kumandanın anısına dikilecek anıt için bir yontu ısmarlanmıştı. Bu anıt, Verrachio’ nun Donettello geleneklerine ne ölçüde bağlı olduğunu göstermesi bakımından ... Okumaya devam edin →

Hafız Osman Efendi Kimdir

Hafız Osman Efendi Kimdir HAFIZ OSMAN EFENDİ, türk hattatı (İstanbul 1642-ay.y. 1698). Köprülüzade Mustafa Paşanın himayesinde yetişti. Büyük Derviş Ali ve Suyolcuzade Mustafa Eyyübî Efendiden yazı dersi gördü. Aklâmı sitte’- den (altı çeşit yazı) icazet aldı. Nefeszade İbrahim Efendiden ders görerek Şeyh Hamdullah yazı üslûbunu bütün incelikleriyle Öğrendi. Onun sanatından gelen özellikleri kendi buluşlarıyle zenginleştirdi. 1679’dan itibaren sülüs ... Okumaya devam edin →

Hafız Şirazi Kimdir

Hafız Şirazi Kimdir HAFIZ Şirazlı (Şemseddin Muhammed, Hafızı Şirazî de denir), İran şairi (Şiraz, ? – ay.y. 1390). Nerede ve nasıl yetiştiği kesin olarak bilinmez. Çağdaşlarının yazılarından İsfahan’dan Şiraz’a göç etmiş Öahaeddin adlı birinin oğlu olduğu, şiirleri üstüne yapılmış incelemelerden medrese Öğrenimi gördüğü anlaşılır. Yine çağdaşı Gülendam, Kur’an dersleri aldığı, Zemahşerî’- nin Keşşâf ve Adûdeddin Icî’nin ... Okumaya devam edin →