Bankacılık

Teminat Mektubu Limiti Nedir

Teminat Mektubu Limiti Nedir – Teminat Mektupları Limiti Nedir 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu; Bankaların, resmi daire ve kuruluşlara verebilecekleri teminat mektuplarını sınırlamıştır. Bu duruma göre bankalar ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 50 sinden fazla resmî teminat mektubu veremez. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararıyla %75 e çıkarılabilir ki buna “banka teminat mektubu limiti” denir. Örneğin 500 milyon sermayesi 2.5 milyar ... Okumaya devam edin →

Tereke Nedir

Tereke Nedir Miras bırakanın ölümü sonucu mirasçılarına intikal’ eden özel hukuk ilişkilerine denilir. Günlük dilde “miras” sözcüğü de bu anlamda kullanılmaktadır. Tereke denildiğinde, genellikle miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılarına geçen malvarlığı, yani haklar ve borçlar anlaşılır. Bu nedenle, Medeni Kanunumuz tereke yerine zaman zaman “malvarlığı” terimine yer vermiştir, (örneğin 449., 452/1., 461., 518. maddelerde “malvarlığı” ... Okumaya devam edin →

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat Mektubu Nedir? Kamu veya özel bir kuruluşa ya da bir kişiye karşı bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir taahhüdün yerine getirilmesi için müteahhit veya borçlu lehine bankanın belli bir para için kefilliğini taşıyan mektuba bu ad verilmektedir. Yargıtayın 3.10.1969 tarihli ve 13317 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan içtihadi birleştirme kararında bu terimler “banka teminat mektupları garanti sözleşmesi” olarak nitelendirilmiştir Teminat mektubu; ... Okumaya devam edin →

Teminatlı Kredi Nedir

Teminatlı Kredi Nedir Karşılığında kredi alandan maddi veya gavrimaddi bir güvence alınmış olan kredi çeşidine “teminatlı kredi” denir. Gerek nakit, gerekse teminat ve kefalet mektubu şeklindeki kredilere mukabil herhangi bir teminat alınması yaygın bir uygulamadır. Teminat olarak sadece kredi alanın şahsi taahhüdünün alındığı krediler de mevcut ise de bunlar, açık kredi kapsamına girmektedir. Kredi talep edenlerden alınan en yaygın teminat -kredi veren tarafından ... Okumaya devam edin →

Teminat Kredisi Nedir

Teminat Kredisi Nedir Bankaların müşterilerine açtıkları kredilerden o müşterinin teminat mektubu olarak veya nakdi krediler dışında akseptasyon (kabul kredisi) yedieminlik gibi işlemlerde kullanabileceği kredilere bu ad verilir. Müşterilere tahsis edilen bu çeşit teminat kredilerine “gavrinakdî krediler” de denir. Teminat mektubu, kabul kredisi ve lokal garantisi gibi işlerde genellikle riskin azlığı, bankayı nakdî bir fedakârlığa sokmadığı dikkate alınarak, müşterilerin ... Okumaya devam edin →

Teminat Karşılığı Avans Nedir

Teminat Karşılığı Avans Nedir Teminat karşılığı avans, nakit, mal, kefalet, kambiyo senedi, hisse senedi, tahvil ya da buna benzer kıymetlerin güvence olarak alınması, karşılığında bankalardan kredi alınmasına imkan veren bir işlemdir. Teminat karşılığında verilen avansın bankaya geri ödenmesi ile serbest kalacaktır. Türk bankacılık uygulamasında karşılığında en çok avans verilen kıymetler vadesi gelmemiş poliçe ve bono şeklindeki kâğıtlar ile tahvil ... Okumaya devam edin →

Teminat Cirosu Nedir

Teminat Cirosu Nedir Ticari bir senetle beliren hak ve alacağı bir başkasına rehnetmek maksadıyla yapılan ciro ‘teminat cirosu” ve “rehin cirosu” adını alır. Senet üzerinde rehin hakkının doğabilmesi için: ” a ödeyiniz. Bedeli teminattır, imza veya a ödeyiniz. Bedeli rehindir, “imza” veya aynı anlama gelecek açık bir kaydın bulunması ve senedin rehin alana (mürtehine) yani alacaklıya teslim edilmesi lâzımdır. Teslim ve ciro işlemi mülkiyet ... Okumaya devam edin →

Teminat Akçesi Nedir – Ne demek

Teminat Akçesi Nedir – Ne demek Bir akdin gerçekleşmesi için, taraflardan birinin diğerine teminat niteliğinde vermekle yükümlü olduğu paradır. Pey akçesi terimi de eş anlamda kullanılır. Teminat akçesi; resmî alım ve satımlarda ve 2490 sayılı, Artırma, Eksiltme ve ihale kanunu nun kapsamına giren işler için yapılan anlaşmalarda şart olduğu gibi özel ve ticari işlemlerde de çoğunlukla uygulanır. Uygulamada teminat; ipotek ve menkul kıymetler’ rehni ... Okumaya devam edin →

Blokaj Nedir

Blokaj Nedir Bankacılık terimi olarak, bir varlığın yetkili otoritelerin izni olmaksızın sahibi tarafından kullanılamaması demektir. Bloke bir varlık üzerindeki blokajın kaldırılması, yani yetkili otoritelerin izniyle kullanılabilir, dışarı transfer edilebilir duruma getirilmesi deblokaj terimiyle ifade edilir. Blokaj ve deblokaj işlemlerinin esası, ikametgâhları yurt dışında olan bir kısım gerçek ve tüzel kişilerin belirli bazı kaynaklardan elde ettikleri fonları ... Okumaya devam edin →

Bankalar Yeminli Murakıplığı Nedir

Bankalar Yeminli Murakıplığı Nedir Bankalar Kanunu ile diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını ve her türlü bankacılık işlemlerinin denetimiyle, bankaların varlıkları, alacakları, öz kaynaklan, borçlan, kâr ve zarar hesaplan arasındaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen tüm öğelerin tespit ve tahliliyle uğraşan, banka, para ve kredi sorunlarıyla Maliye Bakanı tarafından verilecek mali, iktisadi ve sair konularda her türlü inceleme ... Okumaya devam edin →