Antropoloji

Antropolojinin Tarihi

Antropolojinin Tarihi Birbirlerinden binlerce kilometre uzakta yaşayan bazı insan toplulukları nasıl olur da benzer diller konuşurlar? Bazı yerlerde çocuklar neden babalarının değil de annelerinin adını taşır? Yeryüzünün çeşitli bölgelerinde evliliğe ilişkin gelenekler neden farklıdır? Bu tür sorulara yanıt arayan bilim dalına “antropoloji” adı verilmiştir. Biz de, Türkçe “insanbilimi diyoruz. Antropoloji adı, Yunanca “antropos” (insan) ... Okumaya devam edin →

Dilin Değişimi

Dilin Değişimi Bir dilin gelişim sürecinde geçirdiği değişiklikler ve bu değişimin hızı karşılaştırmalı dilbilimin karmaşık sorunlarından biridir, örneğin Litvanca (Litvanya dili) ve Latçada (Letonya dili) var olan bazı bükün ve vurgu özellikleri İ.S. 500 yılından beri hiçbir Hint-Avrupa dilinde görülmemektedir. Yani bu özellikler İ.S. 500 yılından beri hiç değişmemişlerdir. Buna karşılık İngilizcenin Anglo-Sakson döneminden (İ.S. 5-11. yüzyıllar) ... Okumaya devam edin →

Dilbilimsel Coğrafya ve Lehçeler

Dilbilimsel Coğrafya ve Lehçeler Bazı diller yüzyıllar boyu aynı bölgede konuşula- gelmiş, bununla beraber farklı yöresel lehçelere ayrılmışlardır. Fransızca, İtalyanca ve Almanca bu dillerdendir. Böylesi dillerde meydana gelen her bir yeni eğilimin yalnızca tek bir lehçe ile sınırlı kalmayıp dil bölgesinin bir bölümüne tümüyle yayıldığı görülmüştür. Sonuçta, dilin değişik eğilimler gösterdiği farklı yöreler ortaya çıkar. Ancak,yeni bir eğilimin ... Okumaya devam edin →

Dil Aileleri ve Özellikleri

Dil Aileleri ve Özellikleri Yeryüzünde konuşulmakta olan dillerin kesin sayısı üzerinde bir görüş birliğine varılamamıştır. Her şeyden önce dil ile lehçe arasındaki ayırım her zaman çok belirgin olmamaktadır. Bunun yani sıra bazı yörelerde – örneğin Yeni Gine ve Güney Amerika’nın iç batı bölgelerinde- konuşulan diller hakkında bildiklerimiz oldukça yetersizdir. Yine de çoğu bilim adamı dünya dillerinin sayısının 2500 dolaylarında olduğu kanısını ... Okumaya devam edin →

Dilin Oluşumu

Dilin Oluşumu Tüm dillerin ortak bir kökenden türemiş olabilecekleri düşünülebilir. Ancak bu çok uzak bir olasılıktır. Buna karşılık dillerin çok kaynaklı oldukları, yani farklı çağlarda ve değişik yörelerde ortaya çıktıkları üzerinde genellikle birleşilmektedir. İnsanların ilk kez ne zaman aralarında sözlü iletişim kurdukları kesin olarak bilinmemekle birlikte, Erken Taş Devri insanının gerek zihinsel, gerekse fizyolojik gelişiminin konuşmaya elverişli ... Okumaya devam edin →

Malezya Polinezya Dilleri

Malezya Polinezya Dilleri Malezya-Polinezya dillerinin alanı Madagaskar’ dan Pasifik Okyanusunun Güney Amerika’ya en yakın olan bir noktasında bulunan ve Şili’ye ait olan Paskalya Adasına değin uzanır. Bu dil ailesinin batı kolunda Madagaskar Adasının dili olan Malagazi, çeşitli Malay dilleri, Taiwan’ın anadili Favorlan, Borneo ve Filipin dilleri bulunmaktadır. Doğu kolunu ise Pasifik’teki Polinezya, Melanezya ve Mikronezya adalarında konuşulan diller ... Okumaya devam edin →

Çin Tibet Dilleri

Çin Tibet Dilleri Çin-Tibet dil ailesine giren başlıca diller, Çin-Tibet, Burma ve Tay (Siyamca) dilleridir. Bu dillerin iki ilginç ortak özelliği vardır. Birincisi, sözcüklerin genellikle tek heceli olması ve aynı sözcüklerin farklı ses tonlarıyla söylendiklerinde anlamlarının değişmesidir. İkinci ortak özellikleri ise, sözdizimi bağıntılarının yalnızca sözcüklerin tümce içindeki sırası ve yeri ile belirtilmesidir. Çince: Çinceyi bugün yaklaşık 900 milyon ... Okumaya devam edin →

Türk Dilleri

Türk Dilleri Türk Dillerinin Moğol ve Tunguz dilleri ile birlikte Altay Dilleri adı altında bir dil ailesi oluşturduğu ileri sürülmüştür. Bunların karşılaştırmalı grameri üzerinde çalışmalar yapılmakla birlikte henüz son biçimini almış ve bütün dil uzmanlarınca benimsenmiş bir yapıt ortaya konulmamıştır. Buna karşılık Türk dil ve lehçelerinin başlıbaşına bir dil ailesi meydana getirdikleri ve Ana Türkçe denen tek bir dilden türemiş oldukları artık ... Okumaya devam edin →

Hami Sami Dilleri

Hami Sami Dilleri Hint-Avrupa dil ailesinin güney komşuları olan Sami-Hami diller, Güneybatı Asya’yı Kuzeydoğu Afrika’ya bağlayan ve eski çağlardan bu yana yeryüzünde konuşulagelen bir dil topluluğudur, Sami-Hami dillerden birçoğu bugün yok olmuş, yerlerini Arapçaya bırakmışlardır. Sami Diller: Sami dillerin kesin olarak İ.ö. 3000 yıllarında ayrışmaya başladıkları bilinmektedir. Bunlardan Akkadça,Sami dillerin doğu kolunu oluşturmaktadır. Akkadça dünyanın ... Okumaya devam edin →

Hint Avrupa Dil Ailesi

Hint Avrupa Dil Ailesi Hint-Avrupa dil ailesinin anayurdunun Orta Asya’nın batısında Aral Gölü dolaylarında olduğu sanılmaktadır. Bu dillerin, İ.Ö. 2500 ve 1500 yılları arasında meydana gelen büyük göç olayları ile Alplerin kuzeyine, Karadeniz ve Hazar Denizi kıyılarına yayıldıkları tahmin edilmektedir. İ.Ö. 500 yılında Hint-Avrupa dilleri artık batıda Britanya adalarından, doğuda Kuzey Hindistan’a değin uzanan geniş bir alan üzerinde konuşuluyordu. ... Okumaya devam edin →