Antropoloji

Yapısalcılık – Yapısalcılık Kuramı

YAPISALCILIK Yapısalcılık, kültüreL.antropolojide, Fransız antropolog Claude Levi-Strauss’un geliştirdiği düşünce akımı. Terim daha, geniş anlamda, 20. yüzyılda ortaya çıkan ve olay, kurum ya da düşüncelerin tarihsel gelişiminden çok, belli bir zaman dilimi içindeki yapısını ve bu yapıyı oluşturan öğelerin karşılıklı ilişkilerini ele alan çeşitli kuramsal yaklaşımlan belirtir. Levi-Strauss kültürü bir sistem olarak ele alır ve öğeleri arasındaki ... Okumaya devam edin →

Makedonya Türkleri tarihi – Makedonya Türkleri

Makedonya Yugoslavya, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan arasında yer alan ve denize ulaşımı olmayan bir kara devleti olan Makedonya, Orta Vardar adı verilen vadinin iki yakasında uzanır. Nüfusunun % 60’ı şehirlerde yaşamaktadır. 1990’a kadar Yugoslavya’ya bağlı özerk bir cumhuriyet statüsü taşıyan Makedonya, bağımsızlığını bu tarihte kazandı. Ancak Yunanistan’ın karşı çıkması yüzünden adının BM tarafından tescil edilmesi 3 yıl zaman ... Okumaya devam edin →

Kitle kültürü – Kitle kültürü Nedir

KİTLE KÜLTÜRÜ Daha önceki bölümde kitle kültürünün popüler kültür ile eş zamanlı olarak kullanılabildiğini gördük. Ancak çoğu araştırmacı bundan daha farklı düşünmektedir. Örneğin Real ; “kitle kültürü standart bir ürün ve kitle davranışı ile karakterize edilen, farklılaşmayan bir tüketicinin ortalama zevkini tatmin edebilmek için kitle pazarına yönelik olarak üretilmiş bir kültürdür” (TOMLİNSON:1999, s.55)demektedir. Bu nedenle Real ... Okumaya devam edin →

Popüler kültür – Popüler kültür Nedir

POPÜLER KAVRAMI VE POPÜLER KÜLTÜR Popüler bugünkü anlamıyla bir çok kişi tarafından beğenileni ifade eder. Ancak popüler kavramının temelde 2 tanımı olduğu yaygın kabul görmektedir. Bunlardan birincisi ve günümüzde kullanılan anlamı “ yaygın olarak beğenilen, tüketilendir” Bu tanıma Stuart Hall “ticari tanım” diyor.( OSKAY:1982, s.240) İkincisi ise, popüler kültür kavramının babası olarak kabul edilen Herder’e ait bir tanımdır. Bu tanımda ... Okumaya devam edin →

Medya ve kültür – Medya Kültürü

MEDYA VE KÜLTÜR YA DA MEDYA KÜLTÜRÜ Toplumun kendisi bir iletişim biçimidir. Bir toplum içinde yaşamak, o toplumun metinlerini öğrenmek ve toplumun kendini kavrayışının temelini oluşturan söylemleri anlamaktır. Çoğu kez bu günümüzde iletişim sistemleri ve genel anlamıyla medya aracılığıyla sağlanır. Kitle iletişim araçlarının her türlüsünün çok yaygın olarak görüldüğü bir ortamda iletişim sistemlerinin birincil işlevi ileti aktarmak değil, ... Okumaya devam edin →

Kültür – Kültür nedir

KÜLTÜR Kültür dediğimiz kavramı tanımlamak oldukça güçtür. Ancak konumuzu bir zemine oturtmak için yine de bir tanımlama yapma zorunluluğumuz ortadadır. Tanımlama aslında tanımlanana yaklaşım biçimini ifade eder. Başka bir deyişle, tanımlama belli bir çerçevenin içinde işleyen bir biçimin getirdiği anlayış biçimidir. Kültür için herkesin kabul edebileceği bir tanımlama yapmak neredeyse imkansızdır. Ancak kültür kavramına yönelik bazı tanımlamalardan ... Okumaya devam edin →

Atın tarihçesi – Atın evrimi

ATIN EVRIMI Fosiller, bize atın evriminin çok karışık bir yol izlediğini ve kökeninin milyonlarca yıl öncesine, EOSEN’e kadar uzandığını göstermektedir.Özellikle Kuzey Amerika’da bol miktarda bulunan fosiller, atların buradıgını türediğini, daha sonra Asya’ya geçtiğini Amerika’da kalanların PLEISTOSEN’ DE salgın bir hastalık nedeni ile ortadan kalktığını kanıtlamaktadır.Bugün Amerika’da yaşayan atlar daha sonra Avrupa’dan getirtilen atlardan üretilmiştir. Fosillerin ... Okumaya devam edin →

Antropoloji – Antropoloji Nedir

Yunanca “anthropos” ve “logos” sözcüklerinden oluşan Antropoloji, “İnsanbilim” anlamına gelir. Antropoloji, insanın canlılar dünyasındaki yerini, geçirdiği evrim sürecini ve modern insan tiplerine kadar tüm formlarını inceler. İnsanların diş şekillerinden nasıl beslendiklerine, insan topluluklarının yaşam ve inanç biçimlerinden ırksal özelliklerine kadar birçok konu antropolojinin ilgi alanı içindedir. Böylece arkeoloji, psikoloji, ... Okumaya devam edin →