Antropoloji

Musevilik ve Hıristiyanlık

Musevilik ve Hıristiyanlık Museviliğin temeli bildirisi. «Ev Musevilerî Tanrı birdir ve o bizim Taunun’muzdur» duasında belirtilir. Bu duaya Şema İsrail (Dinle. İsrail) denir. İmanları. Tanrı’nın birliğine imanı etmeye ve bu iman yoluyla kendi varluklarını da birleştirmeye çağırır. Musevi Ahdi ve Anlam Musevilik. İbrahim peygamber kavmiyle Yatova !Taınur»i arasında meydana. gelımiış bir ahit dinidir. İbrahim peygamber sınandığında. oğlunu Tanrı ... Okumaya devam edin →

Dinin Doğası

Dinin Doğası Yaşamın gizini arayan bir kişi için dinsel geleneklerin temel mesajı, insanın kendini bilmediğidir. İnsan, ne güçsüzlüğünün boyutlarının, ne de büyüklüğünün olanaklarının farkındadır. Bu yüzden dünyanın bütün kutsal geleneklerinin temelinde, insana içindeki «hayvan»ı ve »tanrısal»lığı öğreten düşünceler ve öğretiler yatar. Sözgelimi, Kuzey Afrika çölünde derin düşüncelere dalıp, özellikle Hristiyanlığa özgü sürekli içsel ... Okumaya devam edin →

Kış Mitleri

Kış Mitleri Birçok insan için ölümün kesin bir son olması çok zor kabul edilen bir olgudur. Bu yüzden de mitin işlevi, yaşamın sona ulaşmasının kaçınılmazlığını, tıpkı kışın gelişinin durdurulamaması gibi vurgulamak, ama aynı zamanda da, bilincimizle algılayamayacağımız bir geleceği göstermektir. İste mitler, en çok bu bilinmezliğin ge tird iği • boşluk duygusunu kapatmak için kullanılır. Süreklilik mi, Dönüşüm mü? Kaçınılmaz olanı engellemeye ... Okumaya devam edin →

Sonbahar mitleri

Sonbahar mitleri Yazın «örülen verimliliğin ve canlılığın yerini, ekinlerin ölümüne ve güneş gücünün azalmasına bıraktığı sonbahar, mitolojilerde tanrının yada kahramanın ölümüyle , ana tanrıçanın yok edici gücüyle (3,0), dünyanın ve üzerindeki canlıların ölümü ve yok oluşuyla birleştirilmiştir. Mevsimlerin Çevrimi Demeter’le kızı Persephone’ve ilişkin Yunan öyküsü, yaşamın bu ana sorununa, yani dünyanın neden her yıl gücünü yitirdiğine ... Okumaya devam edin →

Yaz Mitleri

Yaz Mitleri Güneşin gücünün doruk noktasına eriştiği yaz mevsimi, kolayca anlaşılabileceği gibi kahramanın başarılarıyla ve kadınsal alırlık ile özdeşleştirilmiştir. Bu mevsimin mitleri birlik düşüncesini ve hem ruhsal, hem de cinsel verimlilik alanlarında gökyüzüyle toprağın meyve vermesini kapsar. Tanrıça Olarak Kadın Mitolojnin, erkeklerin bakış açısına göre yazıldığı ve söylendiği gerçeği kuşku götürmez. Kadınlar, «ikinci cins», yaratılışa ... Okumaya devam edin →

Mit Nedir – Mitler

Mit Nedir – Mitler Mit’ler evrende insanın yerini toplumun yapısını, bireyle algıladığı dünya arasındaki ilişkiyi ve doğal olguların anlamını açıklamaya çalışan masal yada geleneklerdir. Bugün bilimsel olarak kanıt-lanabilen gerçeklerle, kanıtlanamayan inanç ve düşünceler arasına kesin bir çizgi çekme eğilimi geçer-lidir. Bu sonuncular, genellikle hepsi bir kaba konularak «düş», «uydurma» yada «mit» olarak gözardı edilmektedir. Bir yana mit ve ... Okumaya devam edin →

Toplumsal Gelişme Nedir

Toplumsal Gelişme Nedir İnsan olmak yalnızca iki ayak üzerinde yürümek, elleri kullanabilmek ve konuşmayı olanaklı kılan iyi gelişmiş bir beyne ve organlara sahip olmak demek değildir. Bu fizyolojik ve biyolojik nitelikler, insanoğlunun «ne» olduğunu belirler. «Ne» olmayı, «kim» olmaya, başka bir deyişle «kim»liğe dönüştürebilmemiz için, insan olmayı öğrenmemiz gerekir. Bu ise, ancak öteki insanlarla ilişki kurmakla başarılır. Aveyron’un Vahşi Çocuğu 1799’da ... Okumaya devam edin →

Antropoloji nedir

Antropoloji nedir Neden Polinezyalılar Eskimolardan daha uzun boyludurlar? Nasıl oluyor da insanlar sığır ya da domuz eti, hatta buğday yememek gibi farklı eğilimler gösteriyorlar? Neden aralarında belirli ilişkiler olan gruplar ayni dili konuşuyorlar? İnsanlar buğdayı ekip biçmeye, kaplar yaparak yemeklerini içinde pişirmeye nasıl başladılar? İşte bütün bu sorulara cevap arayan bilim dalına antropoloji adı verilir. Bu terim, eski Yunancada “insan” an-lamına ... Okumaya devam edin →

Toplumcu gerçekçilik akımı

Toplumcu Gerçekçilik, sosyalist realizm olarak da bilinir, SSCB’de 1932-53 arasında geçerli olan resmî edebiyat anlayışı. Edebiyat yapıtını verdiği mesaja göre değerlendirir. Yapıt, burjuva toplumunun kokuşmakta olduğunu, buna karşılık sosyalist toplum ve insanın sağlıklı bir gelişme gösterdiğini hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla anlatabilmelidir. Bu kuram 1932’den başlayarak SSCB’de bir sansür aracı olarak kullanılmıştır. Toplumcu Gerçekçiliğin ... Okumaya devam edin →

Toplum Bilimleri Nedir

toplum bilimleri, insan davranışını toplumsal ve kültürel yönleriyle ele alan disiplin ya da bilim dalları. İktisat, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal psikoloji ve kültürel antropolojiyi kapsar. Tarih, coğrafya, eğitim ve hukuk gibi dalların da toplum bilimleriyle örtüşen yanları vardır. 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle ABD’de toplum bilimleri yerine davranış bilimleri terimi yeğlenmiş, bu yeni terimin fiziksel antropoloji, dilbilim ve psikoloji gibi gene insan ... Okumaya devam edin →