Antropoloji

Hinduizm Reformcuları

Hinduizm Reformcuları Her dinin kendi düzeltimcileri (reformcuları) vardır. Bunlar, dinin bazı bölümlerine karşı çıkarlar. Bu gibi hareketler sık sık yeni mezheplerin, yeni dinlerin ortaya çıkmasına bile neden olmaktadır. HİNDUİZM VE BUDİZM En tanınmış Hindu düzeltimcisi, daha sonra Buda olacak olan Prens Siddertha Guatama’dır. Siddertha İ.ö. 563 ile İ.ö. 483 yılları arasında yaşamıştır. Saraydaki yaşamında mutluluğu bulamayınca her şeyini geride bırakarak,altı ... Okumaya devam edin →

Hinduizmde Puranalar ve Söylenceler

Hinduizmde Puranalar ve Söylenceler Bir Hindu, herhangi bir tanrıya ya da tüm değişik tanrılara tapmakta özgürdür. Bununla birlikte bunlar, ya Vişnu ya da Siva’nın avatarları olduklarından, birçok Hindu şu ya da bu biçimde Siva’ya ya da Vişnu’ya taparlar. Kişisel seçimler bu durumu değiştirmez. Önemli bir Hint bilim adamı olan Dr. Monier — VVilliams bunu şöyle açıklamaktadır: “Başlıca Hindu tanrılarının ikili bir öze sahip oldukları kabul ... Okumaya devam edin →

Hinduizmin Kutsal Metinleri

Hinduizmin Kutsal Metinleri Kutsal Hindu yazılarının en eskisi olan Rig — Veda’nın, İ.ö. 3000’lerde Ari rahiplerin söylediği şarkılar biçiminde ortaya çıktığı sanılmaktadır. İ.ö. 1000’lerde yazıya dökülmüş olan bu kitabın, yaşayan dinler içinde hâlâ kullanılan en eski din kitabı olduğuna inanılır. Hindistan’a İ.ö. 1500’lerde işgalci Ariler tarafından getirilen Vedalar , Ari tanrıları için söylenen ilahilerdir. Ayrıca Vedalarda ... Okumaya devam edin →

İskandinav Mitolojisi ve Tanrıları

İskandinav Mitolojisi ve Tanrıları İskandinav Mitolojisinin kaynağı, Hıristiyanlıktan önce Kuzey Avrupa’da yaşıyan göçebe Germen topluluklarının,söylenceleridir. Bu topluluklara Vikingleı adı da verilir. Skald adı verilen gezginci ozanları, dünyanın oluşumu ve Viking tanrılarıyla kahramanlarının gözüpeklilikleriyle ilgili şarkılar söylerlerdi. Bu şarkılar İslanda dilinde yazılmış Edda’lar diye bilinen iki kitabın içeriğini oluşturur. Büyük Edda ... Okumaya devam edin →

Çin Mitolojisi

Çin Mitolojisi Çin Kozmogonisine göre yaratılış söylencesi şöyle anlatılır: önce hava vardı. Havadan Pan-Gu ya da PanKu adındaki iki tanrısal varlık doğdu. Pan-Ku, havayı; yeryüzü ve gökyüzü olarak iki bölüme ayırdı. Sonra da öldü. Ama soluğundan, rüzgârlar, sesinden gök gürültüleri, saçlarından gökyüzünü taçlandıran yıldızlar, gözlerinden güneş ve ay, terinden yağmurlar, gövdesinden dağlar, karnından akarsular, denizler oluştu. İnsanlarıysa, ... Okumaya devam edin →

Türk ve Doğu Mitolojisindeki Tanrılar

Türk ve Doğu Mitolojisindeki Tanrılar ADAKUTAY: Altay kökenli bir tanrıdır. Al- taylârın en büyük tanrısı Ülgen’in diğer adı da Adakutay’tır. ADAR: Asurların büyük tanrılarından Ninip’in Sümerlerdeki karşılığıdır. AK HAN: Göktürk kökenlidir. Büyük Tanrı Ülgen’in Ak Han, Kara Han (Sarı Han), Kızıl Han, Yeşil Han adındaki dört oğlundan biridir. AK TOYUN: Ülgen’e Yakutların verdiği ad. Bütün güçlere sahip barışçı ve ... Okumaya devam edin →

Türk Mitolojisi ve Kaynakları

Türk Mitolojisi ve Kaynakları EVRENİN VE İNSANIN YARATILIŞI Türk Mitologyası, gerek savaşlar ve akınlar gerekse diğer toplumsal ilişkiler nedeniyle, değişik boyların ve kavimlerin mitologyalarından etkilenmiştir. Aynı şekilde Türk Mitologyası da başka ulusların mitologyalarını etkilemiştir. Bugün Hint Mitologyasında yer alan pek çok Türk tanrısı vardır. Türk Kozmogonisinde birden fazla yaratılış söylencesine rastlamaktayız. Bunlardan en çok bilineni, Kara ... Okumaya devam edin →

Eşek Kulaklı Kral Midas Hikayesi

Eşek Kulaklı Kral Midas Hikayesi Bu söylence Frigya Kralı Midas’ın mitalogyanın önemsiz tanrılarından Pan ile Apollo arasında yapılacak bir müzik yarışmasında yargıcı olması yüzünden başına gelenleri öyküler. Bir gün çok güzel flüt çalan Kır Tanrısı Pan ile Zeus’un oğlu Apollo arasında bir müzik yarışması düzenlendi. Pan gerçekten flütüyle çok güzel ezgiler çıkarıyordu ama, Apollo’nun gümüş lirinin tanrısal ezgilerinin yanında ... Okumaya devam edin →

Mitolojide Truva Savaşı

Mitolojide Truva Savaşı GÜZEL HELENA VE TRUVA SAVAŞI Truva Savaşı söylencesinin tamamı Homeros’a aittir. İlyada Destanının konusunu oluşturur. Aphrodite’in Paris’e vaat ettiği güzel,Zeus’un Leda’dan olma kızı Helena’ydı. Söylenceye göre, Zeus,Tyndareus’un karısı Leda’ya gönlünü kaptırmıştı. Ama Leda’yı elde etmek kolay değildi. O zaman Zeus çok güzel ak bir kuğu kılığına bürünerek, Leda’nın yüzdüğü ... Okumaya devam edin →

Mitolojide Theseus

Mitolojide Theseus Theseus da Hercules gibi devlerle, canavarlarla çarpışan, güçlü kuvvetli mitologya kahramanlarından birisidir. Söylenceye göre Kral Aigeus’un oğludur. Babası, Theseus doğmadan önce Atina’ ya gitti. Oğlunu annesinin yanma bıraktı. Oğlu büyüyünce, bir taşın altına babası tarafından saklanan kılıcını kuşanıp, çarıkları giyerek yollara düştü. Bin bir serüvenden sonra babasına kavuştu. Girit Kralı Minos her yıl yedi genç kızla ... Okumaya devam edin →