Ansiklopedi

Gündönümü Nedir

Gündönümü Nedir GÜNDÖNÜMÜ blş. i. Güneş’in ekvatordan en uzakta bulunduğu devre. j| Güneş’in yörüngesi üzerinde, bu devreye tekabül eden nokta. — Astron. Gündönümü noktası, gökküre üzerinde, Güneş’in artan (veya azalan) geçiş yüksekliğinin bir maksimumdan (veya bir minumumdan) geçtiği iki noktadan her biri. Bk. ANSİKL. -— Folk. Gündönümü şenliği, her yıl gün- dönümünde özel törenlerle kutlanan şenlik. Bk. ANSİKL. — ansİkl. Astron. Güneş’in ... Okumaya devam edin →

Gülşeniye Tarikatı

Gülşeniye Tarikatı GÜLŞENÎLİK veya GÜLŞENİYE i. (İbrahim Gülşenî*nin adından). Halvetiye tarikatının kollarından biri. Gülşenîlik, ehli sünnet inançlarına son derece bağlıdır. Gülşenîliğin pir makamı Mısır’dadır. Diyarbakır’da dört, Edime ve İstanbul’da iki, Hayrabolu’da on dört, Mekke, Halep, Urfa, Antakya, Rodos ve İskenderiye’de de birer gülşenî tekkesi vardır. Bu tarikata. dair yazılmış eserlerde belirtildiğine göre bir gülşenî ... Okumaya devam edin →

Gülle Nedir

Gülle Nedir GÜLLE i. (fars. gülüle den). Sil. Eskiden taş veya demirden, yuvarlak biçimde, şimdi ise içi doldurulmuş ucu sivri çelik: silindir şeklinde yapılan top mermisi: Bir gülle patlamış da sakınmak için başını saklıyormuş gibi büzülmüş ve sinmişti (Ömer Seyfeddin). Bk. ANSİKL. — dey. Gülle gibi, çok ağır: Ruhunda bir gülle gibi düşen ve orasını darmadağınık eden Kübra*nın hikâyesini … (Sabahattin Ali). Gülle gibi söz. — Atçılık. Belirli ... Okumaya devam edin →

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Gülhane Askerî Tıp akademisi, türk ordusuna mütehassıs hekimler yetiştirmek ve askerî tıp alanında araştırmalar yapmak amacıyle kurulmuş Tıp akademisi (kuruluşu 29 aralık 1898). XIX. yy. sonlarında İstanbul’da başlayan bir salgın hastalığın «kolera» olup olmadığını araştırmak için Fransa’daki Pastör enstitüsünden getirtilen araştırıcı bir . tıp uzmanının çalışmaları, tıp tahsilinin ıslah edilmesi lüzumunu ortaya koydu. Bu amaçla Almanya’dan ... Okumaya devam edin →

Gülhane Parkı ve Meydanı

Gülhane Parkı ve Meydanı Gülhane veya Gülhane meydanı, İstanbul’da, Topkapı sarayı sınırları içinde büyük bir bahçe. Fatih Sultan Mehmed zamanında Salayı Ce- dîd (yeni saray) adiyle kurulan (bugünkü Topkapı sarayı) ve büyük sarayı çevreleyen duvarların (sûr-i sultânî) içinde kalır, Bâbı Hümayun ve Babüsselâm (Orta kapı) arasındaki Birinci avlu ile Marmara denizi kıyısı arasındaki alanı kaplar. Fr. Kauffer tarafından çizilen İstanbul’un ilk şehir ... Okumaya devam edin →

Güğüm Nedir

Güğüm Nedir GÜĞÜM i. (yun. kukumion’dan). Boynu uzun ve dar, çoğu zaman bakırdan yapılmış kulplu su kabı: Yağ süren başka, saran başka, çözenler başka / Su veren başka, güğümlerle gezenler başka (M. Â. Ersoy). Bk. ANSİKL. — ansİkl. Testi biçiminde tek kulplu, karın kısmı şişkin, boyun kısmı ince uzun, ağzı genişçe ve kapaklıdır. Genellikle kırmızı bakırdan (bazen kalaylı), pirinçten, bazen gümüş veya altından yapılır. Bunların bakır ve pirinç ... Okumaya devam edin →

Güdüm Nedir

Güdüm Nedir GÜDÜM i. (esk. türk. kütmek, beklemek, gözlemekken güdüm). Yeni. Yönetme, gütme işi: Fakat komuta başında bulunanların yanlış güdümleri, ar asır a, bu hassaların bininden hiçbiri ile izah edilemez sonuçlar vermiştir. (F. R. Atay). Esk. Sevk. || Halk dili. Hayvan gütme. — Havc. Bir hava taşıtının uzaktan sevk veya kontrolü (Bk. ansİkl.) || Güdüm deliği, bir paraşütün tepesine açılan ve değişik yönlerde kuvvetler meydana getirerek paraşütün ... Okumaya devam edin →

Güderi Nedir

Güderi Nedir GÜDERİ i. Yağla sepilenerek hazırlanmış her çeşit deri: Güderi eldiven. Güderi çanta. — ansİkl. Güderi yapımında kullanılacak deriler, dağ keçisi, alageyik, antilop, genellikle koyun ve kuzu derileri, ıslatma ve kireçleme işlemlerinden sonra yarma makinesinden geçirilerek sırçası alınır; elde, sıkılarak veya prese yatırılarak suları akıtılır ve böylece sepiye hazırlanır. Sepilenecek deriler önce yağa batırılır (daha çok morina balığının ... Okumaya devam edin →

Gücü Nedir

Gücü Nedir GÜCÜ i. Dokumc. Dokuma tezgâhında arış ipliklerini açıp kapayan âlet. || Gücü çerçevesi, gücü tellerinin takıldığı çerçeve. || Gücü çubuğu, gücü tellerinin altına yerleştirilen tahta çubuklar. |] Gücü teli, çözgü telinin geçmesi için ortasında bir deliği bulunan keten veya madenî tel. Şeritçilikte, bir tahta mille desteklenen ve şerit yapımında kullanılan çözgü telleri demeti. || Basit gücü teli, basit halkalardan meydana gelen gücü ... Okumaya devam edin →

Gösteri Nedir

GÖSTERİ i. {göstermek’ten göster-i). Bir topluluk önünde gösterilen maharet veya o- yun: 19 Mayıs spor gösterileri çök güzeldi. Folklor ekibinin gösterileri. || Bir görüş veya kimse lehinde yapılan toplu davranış: Sevgi gösterileri. (Eski Tezahürat.) || Bir isteğin veya bir protestonun halkın ilgisini çekecek şekilde, topluca ve açıkça yapılması: Barış lehinde gösteri. {Esk. Nümayiş.) — Binic. Gösteri yeri, atların seyirci önünde yarıştan önce dolaştırıldıkları ... Okumaya devam edin →