İlkel Balıklar

İlkel Balıklar , İlk Balıklar hakkında bilgiler

Tüm omurgalılar arasında en eskileri balıklardır. Karaya çıkıp, önce kara memelilerinin ve en sonunda insanın gelişmesine yolaçacak olan evrim süreci başlamadan önce, milyonlarca yıl boyunca dünya sularında yaşadılar.
Sürekli su bulunan her yerde ya
şayan balıklar, birçok mukoza bezi kapsayan bir deri, göz kapağı olmayan gözler ve birçok odacığı bulunan kıvrılmış bir borudan oluşan bir kalple soğukkanlı su hayvanlarıdırlar.
Günümüzde en az 30 000 kemikli balık türü bilinmektedir. Bu sayı,omurgalıların öteki sınıflarından herhangi birinin kapsadığı türlerin toplam sayısından çok daha fazladır. Yaşadıkları yerler, içinde yaşadıkları değişik su ortamları kadar çeşitlidir; küçük derelerde ve çamurlu koylarda olduğu gibi, karanlık okyanus derinliklerinde de yaşayabilirler.
Balıklar, insanlar için önemli bir besin kaynağı olabildiği gibi, yağlar, ince deri, gübre, yapışkan ve balık tutkalı gibi değerli yan ürünler verirler.
Balıklar genellikle 4 sınıfa ayrılır; Çenesizler (Agnatha); Placodermi; kıkırdaklı balıklar (Chondric- hthyes) ve kemikli balıklar (Osteichthyes).
Çenesizler, ilkel, çenekemiksiz balıklardır ve günümüzde yalnızca tümbaşlıların en alt sınıflarıyla temsil edilir. Ilıman bölgelerin tatlı ve tuzlu sularında çok sayıda bulunurlar.
Placodermi, kuşakları tükenmiş, çenesiz ve zırhlı balıklardır.
Kıkırdaklı balıklar, köpekbalıkları ve tırpanalar tarafından temsil edilen ve kıkırdaksı iskeletin başat olduğu balıklardır.
Kemikli balıklar günümüzün bilinen balıklarını kapsar.
Çenesizler grubundan olduğu bilinen ilk fosil kalıntıları ostracoderm’lerdir. Bunlar, kemikleşmiş derilerinin iskeletleri Colorado’daki Alt Silüryen tabakasında ve Üst Silüryen ile Devonyen devri oluşumlarında bulunmuş su omurgalılarıdır. İçinde bulundukları tortullar, göl oluşumları özelliği taşır. Bu da, ilk omurgalıların kıtalardaki tatlı sular.da geliştiğini gösterir. Bu olgular, aynı zamanda Orta Birinci zamandaki deniz oluşumlarındaki ostracoderm fosillerinin yokluğunu açıklar. Üst Silüryen devrinde, placoderm’ler, ostracoderm’ler ile ortaya çıktılar. Placoderm’lerin karmaşık yapısı, omurgalıların Ordovisiyen ve Silüryen devirlerinden daha önce, belki de Prekambriyen zamanında ortaya çıkmış olduğunu düşündürmektedir.

KIKIRDAKLI VE KEMİKLİ BALIKLAR
Ostracoderm’lerin ve placoderm’lerin kuşağı tümüyle tükenmiş olmakla birlikte, köpekbalıklarının ve gelişmiş çenesi olan akrabalarının, birçok yaşayan temsilcisi vardır. Hem fosilleri, hem de yaşayan temsilcileri kapsayan kıkırdaklılar sınıfı iki altsınıfa bölünmüştür: Eiasmobranchii (bu grupta köpekbalıkları, tırpanalar ve vatoslar vardır) ve tümbaşlılar (Holocephali [grupta günümüzün chimaera’ları ve bazı yeni fosiller vardır]).
Köpekbalığına benzeyen kıkırdaklı balıkların başlıca özelliği, kıkırdaktan oluşan iskeletin varlığı ve kemikleşmemiş olmakla birlikte, bazen kireçlenmiş olmasıdır. Kıkırdaklı balıklarda, ostracoderm’lerde ve placoderm’lerde çok gelişmiş olan dıştaki beden zırhı oldukça zayıflamıştır ve günümüzdeki köpekbalıklarının derilerine dikensi bir özellik kazandıran tabaksı pullar yada dişe benzer oluşumlar kapsar. İskeletinde kemikleşme olmadığı ve dış iskeleti oldukça zayıflamış olduğu için, fosillerinde yalnızca dişlere ve iskelete raslanır (kuraldışı bir biçimde korunmuş ender bazı örnekler dışında). Dolayısıyle, paleontolojik sınıflandırma, temelde fosilleşmiş bölümlerde görülen değişikliklere dayanılarak yapılır.
Önceleri, iskelette kemikleşmenin olmayışı bir ilkellik belirtisi olarak düşünülüyordu; ama, köpek- balığının karmaşık yapısı, bu varsayımın geçersizliğini ortaya koymuştur. Şimdi, kıkırdaklı balıkların, kemikli balıkla aynı yaşta olduğu kabul edilmektedir. Her iki sınıfın da ilk temsilcileri, Orta Devonyen’de birlikte ortaya çıkmışlardır. Bu olgu, bir grubun ötekinden türeme olasılığını ortadan kaldırır.
İki sınıf arasındaki ara biçimlerin bilinmemesine karşılık, kıkırdaklı balıkların eski placoderm’ler- den geldiği sanılır. Üstelik, Elasmobranchii ve tümbaşlıların, aynı anda evrimleştiklerine inanılmaktadır.

Etiketler:

Yorum yazın