Yusuf Agah Efendi Kimdir

 Yusuf Agah Efendi Kimdir

Osmanlı imparatorluğunun ilk sürekli Londra elçisi (Mora/Tripoliçe 1744-istanbul 1824). 1755’te babasıyla birlikte İstanbul’a geldi ve Sadaret Mektupçuluğu kaleminde göreve başladı. Daha sonra Kâğıt Emini oldu. 18. yy’ın sonlarına kadar Osmanlı Devleti dış ülkelerde sürekli bir temsilci bulundurmamıştı III Selim döneminde dış ilişkiler artınca. “Düvel-i Muazzama adı verilen büyük devletlerde elçi bulundurulmasına karar verildi. O sıralarda Fransa’da baş göste-rendevrim.bu kararın alınmasında önemli bir rol oynadı. Bu karardan sonra Kalyonlar Kâtibi Agâh Yusuf Efendi Ingiltere’ye sürekli elçi atandı (1793) Elçilik kurulunda Su Kâtibi Raif Mehmet, ataşe Derviş Ağa, iki çevirmen ve altı yardımcı bulunuyordu. Agâh Efendi ye 15.000 kuruş yolluk ve 50.000 kuruş yıllık ödenek verildi. Dört yıllık elçilikten sonra 1797 de İstanbul’a döndü. Sırasıyla Yeniçeri Kâtipliği, Ambar, Tersane ve Matbah Emirliği, 1807’de Rikab-ı Hümayun Defterdarlığı, Baruthane ve Cephane Nazırlığı yaptı. 1822’de Surre Emini olarak Hicaz’a gitti.
Agâh Yusuf Efendi’nin elçiliği süresince düzenlediği Sefaretname, dönemin siyasal olaylarını incelemesi açısından önemlidir. Padişah III. Selime sunulan bu seyahatname, “Cevdet Tarihi’ ndeyer almaktadır.

Yorum yazın