Tusi Kimdir

Tusi Kimdir

Tusi, tam adı ebu cafer muhammed bin haşan bin ali ET-Tusi (d. 995, Tus – ö. 1067, Necef), Şiiliğin İmamiye mezhebinin en yetkili otoritelerinden sayılan İslam bilgini.

İlk ve orta öğrenimini Tus’ta tamamladıktan sonra Bağdat’a gitti (1017). Dönemin en büyük İmamiye bilginlerinden Muhammed bin Muhammed bin Numan el-Harisi’nin (Şeyh Müfid) (945-1022), onun ölümünden sonra da es-Seyyid el-Murtaza adıyla ünlenmiş olan Ebu’l-Kasım Ali bin Ebi Ahmed el-Hüseyin bin Musa’nın (966-1044) öğrencisi oldu. Onun ölümünden sonra yerine geçerek Şeyhü’t-Taife unvanıyla nakiplik görevini üstlendi. Büveyhilerle Abbasiler-den büyük destek gördü. Büveyhi Devleti’ nin yıkılmasından ve Bağdat’ta Şiilere yönelik saldırıları başlamasından sonra evinin ve kitaplannın yakılması üzerine Necef’e göç etti (1056).

Hadis derlemelerinden oluşan Tehzibul-Ahkâm (1898-99) ve el-İstibsar fi Mahtelefe fihi minel Ahbar (1889) adlı yapıtlan, Sünnilerin en güvenilir hadis derlemeleri saydığı kütüb-i sitteye karşılık Şiiler arasında en güvenilir derlemeler olan kütüb-i erbaadan (dört kitap) ikisini oluşturur. Et-Tibyan fi Tefsiri’l-Kur’an da (1945) Şii geleneğinde yazılmış en önemli Kuran yorumlanndan biridir. Sayıları 40’a yaklaşan öbür yapıtları arasında en-Nihaye fi Mücerredi’l-Fıkh (1859), el-Mebsut fi’l-Fıkh (1854), el-Cumal ve’l-Ukud fi’l-İbadat (1968), Fihrist Kütübü’ş-Şia (1853-55), İhtiyar Marifetti’r-Rical (1899) ve Misbahü’l-Müteheccid (1969) sayılabilir.

Yorum yazın