Thomas Robert Malthus kimdir

Thomas Robert Malthus kimdir – Thomas Robert Malthus hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
Thomas Robert Malthus , İngiliz iktisatçısı (The Rookery, Guildford yakınları 1766-Haileybury, Hertford yakınları 1834). Hume ve Rousseau ile yakınlığı olan bir soylunun oğlu, öğrenimini Cambridge’te yaptı. Ailenin en küçük çocuğuydu. Al-bury’de (Surrey) anglikan rahibi oldu, ilk baskısını 1798’de imzasız olarak yayımladığı Essay on the Principles of Population (Nüfus ilkeleri Üstüne Deneme) adlı eseriy-te tanındı. Yabancı ülkelere inceleme gezileri yaptı. Eserini geliştirerek 1803’te An Essay on the Principle of Population as İt Affects the Future improvement of So-ciety (Nüfusun Toplumun Gelecekteki Gelişmesi Üstündeki Etkileri Konusunda Deneme) adiyle yayımladı. 1805’te Haileybury üniversitesinde profesör oldu. An inquiry into the Nature and Progress of Rent (Gelirin Niteliği ve Artışı Üstüne Soruşturma) [1815], Principles of Political Economy (İktisat İlkeleri) [1820], Definitions in Political Economy (İktisadî Tanımlar) [1827] adlı eserlerinde, nüfus ve yardım konularındaki görüşleri yer alır. Malthus’un iktisada getirdiği kavramlar, paranın rolü, toprak rantının esası, tasarruf ve yatırımlardır. Eserleri, genel olarak halk yığınlarının yoksulluk sebepleri üstüne bir araştırma sayılabilir. Yazara göre bu sebeplerden başlıcası, nüfusun gıda maddelerine oranla daha hızlı artmasıdır. Bu iki unsur arasında denge, ancak nüfusun, savaşlar, salgın hastalıklar, kıtlık veya yoksul ailelerin doğum kontroluna uyması gibi çaı elerle mümkündür. Malthus’a göre doğumu teşvik edici bütün tedbirlerden kaçınmak ve sağlam insanın yardımına koşan «fakirler yasası»nı ortadan kaldırmak gerekir, çünkü bu yasa «bir başak veren toprağı iki başak verir duruma getirmeden» halkı çoğalmağa itmektedir. Sosyal dayanışmanın tek yararlı biçimi, insanlara nüfus artışından doğan tabiî sonucun işsizlik, düşük ücret, yani yoksulluk olduğunu öğreten bir eğitimi geliştirmektir, (l)

Yorum yazın