Sultan Muhammed Kimdir

Sultan Muhammed Kimdir

Sultan Muhammed (ü. 16. yy, İran), Tebriz’de gelişen Safevi okulunun en önemli sanatçılarından İranlı minyatürcü.

1495-1522 arasında Akkoyunlu ve Kara-koyunlulann egemenliğindeki Batı İran’da Türkmen minyatür okulunun belki de en önde gelen temsilcisiydi. Bu okulun özellikleri dinamik yapı anlayışı, mantık dışı perspektif kullanımı, aşırılığı erdemin kaynaklarından biri sayma eğilimi ve gizli grotesk imgelerle çarpıcı renklerdi. Bunlar

Safevi hükümdarı I. İsmail’in kişiliğine de çok uygun düşen niteliklerdi. Heratlı minyatürcü Behzad’ın(*) 1522’de birkaç izleyicisiyle birlikte saraya gelmesinden sonra, Sultan Muhammed Herat Minyatür Okulu’ na özgü dengeli, uyumlu, insancıl yaklaşımın etkisi altına girmeye başladı. Böylece İran minyatürünün en başarılı öğeleri onun yapıtlarında etkileyici bir bireşime ulaştı. Sultan Muhammed’in Herat üslubuna yönelmesinin bir nedeni de başa geçen öğrencisi I. Tahmasb’ın bu üsluba olan düşkünlüğüydü.

Sultan Muhammed 1520-38 arasında başka saray ressamlarıyla birlikte Tahmasb’ın Şah-name’si üzerinde çalıştı. 1526-27’de Beh-zad’ın öğrencilerinden Şeyhzade ile birlikte Hafız’ın ve Mir Ali Şir Nevaî’nin divanlarını resimledi. Aynca Nizamî’nin //amse’sinin Şah Tahmasb için resimlenmesinde de çalıştı (1539-43). Daha sonra şahın resmi anlamsız ve dine aykırı bir uğraş olarak görmeye başlaması üzerine resim yapmaktan vazgeçti. Oğlu Mirza Ali (Muhammedi) ise sonraki kuşağın önde gelen ressamlanndan biri oldu.

Yorum yazın