Sultan Mehmet Reşat

Sultan Mehmet Reşat Kimdir – Sultan Mehmet Reşat Dönemi Hakkında Bilgiler

Sultan Mehmet ReşatOtuz beşinci Osmanlı padişahı (İstanbul, 1844-İstanbul, 1918). Abdülmecit’in oğlu olan Mehmet Reşat saray geleneklerine uygun bir eğitim gördü. Abdülhamit II nin tahttan indirilmesinden sonra, 27 Nisan 1909’da padişah oldu. Mehmet V Reşat’ın ilk karşılaştığı güçlük, Kanunu Esasi’nin uygulanmasında Meclis-i Mebusan’da başgösteren görüş ayrılıklarının Meşrutiyet aleyhinde güçlü bir muhalefete yol açması ve Doğu Anadolu’da dağlıların, Adana’da Ermenilerin (1909), Kosova’da Arnavutların (1910) ayaklanmasıdır. İmparatorluk birliğini bozan Arnavutluk ayaklanmasını yatıştırmak için Mehmet V, Selanik, Manastır, Üsküp ve Priştine’yi kapsayan Rumeli gezisine çıktı. Araplar, ıslahat isteklerini bahane ederek ayaklandılar. Karışıklıktan yararlanan İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine (5 Ekim 1911) başlayan savaş sırasında İtalya, Akdeniz ve Ege adalarını ele geçirdi (1912). Aynı yıl Balkan devletlerinin, Berlin Anlaşması’nın öngördüğü ıslahatın yapılması konusunda verdikleri nota, Mehmet V Reşat tarafından kabul edilmedi. Önce Karadağlılar (8 Ekim), sonra da öteki Balkan devletleri (18 Ekim) Osmanh Devleti’ne savaş açtılar. 10 Temmuz 1913’te Balkan devletleriyle Bükreş Anlaşması imzalandı. Bu arada 1913 Ocağında, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Babıali’ye düzenlediği baskınla yönetime tek başına egemen olması dolayısıyla padişah Mehmet V Reşat’ın siyasal etkinliği hemen hemen kalmadı.
11 Haziran 1913’te sadrazam Mahmut Şevket Paşa öldürüldü, yerine Sait Halim Paşa sadrazam oldu. 2 Ağustos 1914’te Almanya ile savunma anlaşması imzalandı. Boğazlardan geçen Goeben ve Breslau zırhlılarının Sivastopol’ü bombalaması üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ ne savaş açınca, Mehmet V Reşat, cihat ilan etti. Ancak bu çağrı başarıya ulaşamadı. Mehmet V Reşat, savaşın sonuna doğru, 3 Temmuzda öldü. Mehmet V Reşat bir Meşrutiyet padişahı olarak olaylar üstünde egemenlik kuramamıştır. Onun döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti, iktidarı tek başına ele geçirmiş, dolayısıyla da tarihin bu döneminin sorumluluğunu bir parti olarak yüklenmiştir.

Yorum yazın