Süleyman Efendi Kimdir

Süleyman Efendi Kimdir

Süleyman Efendi (şamdanîzade), molla Süleyman olarak da bilinir (d. İstanbul – ö. 1779, İstanbul), Müriut-Tevarih adlı kitabıyla tanınan Osmanlı tarihçi.

Babası şamdan ticareti yaptığı için Şamdanizade, İstanbul’un Fındıklı semtinde doğduğu için de Fındıklık olarak anılırdı. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre müderris, ardından balkapanı naibi olarak çalıştı. İsmail, Pravişta (Kavala yakınlarında), Beypazarı ve Ankara kadılıklarında bulundu. Rumeli kazaskeri Murad Molla’nın beytülmâl kâtipliğinde bulunduktan sonra 1776’da Mısır’da Feyyum kadısı, ardından İstanbul’da kassam-ı askeri kâtibi oldu. Müriü’t-Tevarih (1920, 1. cilt, yay. haz. Ahmed Tevhid Bey; 1976-81, 3 cilt, yay. haz. Münir Aktepe) adlı yapıtı 1777’ye değin geçen tarihsel olayları içerir. Kâtip Çelebi’nin Takvimut-Tevarih’ine (1733) dayanan yapıtta devlet yönetiminde aksayan işlere dikkat çekilmiş, Osmanlı padişahlarının doğum, ölüm, tahta çıkış ve saltanat tarihleri, sadrazam ve şeyhülislamların listesi verilmiştir. Yapıt özellikle 18. yüzyıl Osmanlı tarihi açısından önemli bir kaynak niteliğindedir.

Yorum yazın