Süleyman Bin Sürad

Süleyman Bin Sürad

sahabeden ( 595- Ayn-ül-Verde 685). Asıl adı Yesar’dır. Süleyman adı, İslâmlığı kabul ettikten sonra Hz. Mıüıammed tarafından verildi. Müs-lümanlar yeni alman ülkelere yerleşme başlayınca Süleyman bin Sürad da Kûfe’ye yerleşti. Cemel ve Sıffîn savaşlarında Ali bin Ebu Talib’in tarafını tuttu. Muaviye’-nin ölümü üzerine (680), Ali bin Ebu Talib’in oğlu Hüseyin’i halife olarak tanıdığını bildirdi ve taraftarlarıyle birlikte onu Kûfe’ye çağırdı; fakat Küfe yakınlarına kadar gelen Hüseyin’in, Yezid bin Muaviye’-nin kuvvetleri tarafından Kerbelâ’da şehit edilmesine karşı bir tepki göstermedi ve söz verdiği yardımı gönderemedi. Kerbelâ olayından sonra bUyük pişmanlık duyan, Hüseyin’in katillerini öldürmedikçe işledikleri suçun affedilmeyeceğini düşUnerek tövbe eden ve öç almak için ant içen Süleyman bin Sürad ve taraftarlarına Tevvabin («tövbe edenler») dendi. Kısa bir süre içinde kalabalık bir taraftar toplayan bu topluluk, Süleyman’ı kumandan seçti. Süleyman, yakın bölgelerdeki şiî mezhebine bağlı toplulukların reisleriyle anlaştı ve emevî yönetime karşı ayaklanmak için hazırlıklara başladı. Fakat Yezid’in ölümünden sonra ortaya çıkan şiddet hareketlerinde Süleyman, taraftarlarının ölçülü davranmalarını isteyince korkaklıkla suçlandı; taraflarından bir kısmı halife Ali adına ortaya çıkan Muhtarüssakafi ile birleşti. (Bk. MUH-TARÜSSAKAFI.) Süleyman, düşmanlarına karşı harekete geçmek için, taraftarlarını Küfe yakınlarındaki Nuhayle’de topladı (684); 5 000 kişilik bir orduyle Kerbelâ’ya geldi ve 24 saat ordusuyle burada kalarak Hüseyin’in mezarı başında tövbe ve istiğfarda bulundu. Sonra yürüyüşe devam ederek Hüseyin bin Nümeyr kumandasındaki 12 000 kişilik emevî ordusuyle Aynül Verde’-de karşılaştı. Süleyman, savaş sırasında atılan bir okla vurularak öldü. (M)

Yorum yazın