Şerafettin Yaltkaya Kimdir?

Şerafettin Yaltkaya Kimdir?

Şerafettin Yaltkaya yazar (İstanbul 1879-ay.y. 1947). Bir din adamının oğlu olması çocukuluğunda başlayan çevre etkilerini çoğalttı, Rüştiye’den sonra Dârül-muallimin’i (öğretmen okulu) bitirdiyse de özel dersler yanı sıra cami derslerini de izleyerek din kültürü yolunda ilerlemeyi yeğledi, Arapça öğretim yapılan bir okuldaki öğretmenikten sonra (1909) Bandırma Rüşdiyesi başmuallimliğinden kalmayıp sınavla medrese öğretim kadrosuna girdi, yeni devletin laiklik ilkelerine uyarak istabul’daki çeşitli okulların öğretmenliğine geçti (Darüşşafaka, Gelenbevi, Vefa, Galatasaray, Kandilli), eski kültüre yaslanan gücüyle Dârülfünun Kelâm Müderrisliğine atandı (1924), İÜ Edebiyat Fakül-tesi’nhde de İslâm tarihi ve felsefesi derslerini yürüttü, Diyanet işleri Başkanı oldu (1942). Çalışma alanı Kuran tarihi, İslâm bilginleri ve Arap şiiri diye özelenebilirse de bilgi alanı İçindeki her konuda ansiklopedi maddeleri, makalaler yazdı. Başlıca eserleri: Yec/I Askı (İslâmlık öncesi Arap şiirinin örnekleri: Muallakatü’s Seb’a), ibni Esir’ter ve Meahir-i Ulemâ (Esiroğulları Soyundan Geleler ve İslâm Ünlüleri) 1904, Tarih-i Kuran-ı Kerim (1915), Kelm Tarihi (1924), Şeyh Bedrettin (1925) vb.

Yorum yazın