Romulus kimdir

Romulus kimdir

Eskiçağ’da yaşayan Romalıların, Roma’nın kurucusu olarak kabul ettikleri efsanevi kişi.

Latin dünyası ile Yunan dünyasının birleştiği yerde bulunan Romulus efsanesi günümüze, Augustus döneminin iki önemli yazarı Vergilius ve Titus Livius tarafından aktarılmıştır.

ROMULUS VE REMUS
Vergilius, Aeneis adlı yapıtında Ank-hises ile tanrıça Venüs’ün oğlu Aine-ias’uı (latincesi Aeneas) Truva’dan kaçışım anlatır. Aineias, Truva’nın düşüşünden ve kıyı kıyı dolaşarak yaptığı uzun bir geziden sonra, Roma uygarlığının merkezi Latium ovasında Alba kentim kurmuştur. Romulus, Al-ba kralları soyundan birisi olarak ortaya çıkar. Gerçekten de, kral Numi-tor, Alba kralı olan kendi öz kardeşi Amulius tarafından tahttan indirilir. Amulius, soyundan gelenlerin tahta geçmesini sağlamlaştırmak için, ağabeyinin kızı Rhea Silvia’yı Vesta rahibesi olmaya zorlar. Bu görev Rhea Sil-via’nın evlenmesini yasaklar; böyle bir şey yaparsa ölümle cezalandırılacaktır. Bununla birlikte, Rhea Silvia, Tiber (Tevere) ırmağı kıyısında tanrı Mars’la karşılaşır ve onunla birleşir. Bu birleşmeden Romulus ve Remus adlı ikiz kardeşler doğar. Amulius bu çocuklardan kurtulmak için onları Tiber ırmağına atar. Ama ikiz kardeşler, kendilerini bulup acıyan ırmak tanrısı tarafından kıyıya götürülür. Burada bir dişi kurt tarafından beslenirler. Sonunda, Faustulus ve Acca Larentia adlı çobanlar Romulus ve Remus’u bulup yanlarına alırlar.Tahtından indirilmiş kral Numitor da torunlarını tanır.
ROMA NIN KURULUŞU

Romulus ve Remus kardeşler, Amulius tarafından zorla alman Alba tahtım geri almak için Numitor ile işbirliği yaparlar; daha sonra, terk edildikleri ve büyüdükleri yerin yanında kendi kentlerim kurmaya karar verirler. Ama yeni kentin kuruluş yeri konusunda iki kardeş arasmda anlaşmazlık çıkar: Remus Aventinus’u seçer, Romulus ise Palatium’u. Bunun üzerine Gökyüzünün hakemliğine başvurulur ve sonunda Romulus kazanır. Romulus kentin sınırını belirten uzun simgesel çizgiyi Palatium dağının üstüne çizer. Remus alay ederek bu çizginin üstünden geçer ve Romulus tarafından öldürülür. Romulus şöyle der: “Bundan böyle duvarlarımı aşacak olan herkes böyle cezalandırılacaktır”.

Romulus sitenin tek yöneticisi olur ve oraya Roma adım verir.

SABİN KADINLARININ KAÇIRILMASI

Yeni kenti nüfuslandırmak için, Romulus serüvencileri ve kaçakları çağırtır. Ama sitenin geleceğini sağlayacak kadınlar Roma’da yoktur. Bunun üzerine, Romulus’un Sabinleri çağırdığı büyük bir şenlik sırasında Sabin kadınları Romalılar tarafından kaçırılırlar. Bu olay, iki toplum arasında savaşa neden olur. Bununla birlikte, kadınlar iki kent arasında bir uzlaşma sağlayarak bir tek kent halinde birleşmelerini sağlarlar.

ROMA KENTİNİN KURUCUSU

Böylece Romulus, Romalıların gözünde, Roma kentinin ve kurumlarm kurucusu olarak görülür. Romulus efsanesi, gerçek kökenleri Romalılar tarafından bilinmeyen siyasal ve dinsel uygulamaları doğrulamayı sağlar. Ayrıca, Romulus soyu sopu, doğuşu ve ölümüyle (şiddetli bir fırtına sırasında babası tanrı Mars tarafından kaçırılır) de tanrısal bir boyut kazanır ve bu, özellikle de Roma’ya kutsal bir köken kazandırır. Romulus, tanrısal biçimiyle, kentin koruyucusu olur; Romalılar ona Quirinus adıyla (Quirina-le tepesi) bir kült adamışlardır.

ROMULUS, Roma’nın, adını şehre vermiş olan kurucusu ve ilk kralı, Mars’ın oğlu, Aeneas’ın Rhea Silvia ile birleşmesinden doğduğuna (bazı söylentilere göre de Roma’nm oğludur) inanılan efsane kahramanı. Rhea, vesta rahibesi olduğundan, amcası Alba kralı Amulius, Romulus ile ikiz kardeşi Remus’u bir sepet içinde Tevere ırmağına bıraktırdı. Bir dişi kurt (Mars’a adanmış hayvan) çocukları bir yaban inciri ağacının altında bularak emzirdi. Çoban Faustulus’un yanma aldığı çocuklar, sonradan başıboş bir hayat sürdüler. Bir rastlantı sonucunda kral ailesinden olduğunu öğrenen Romulus, Amulius’u öldürdü ve tahta büyükbabası Numitor’u çıkardı. Sonra ikizler bir şehir kurmayı kararlaştırdılar: Romulus, Palatinum tepesi üzerine, şehir surlarının dikileceği çizgiyi çekti ve bu çizgiyi alay olsun diye geçen Remus’u öldürdü. Roma’ya kaçaklan ve sürgünleri yerleştirdi. Romalıların bir bayrama katılan sabinli genç kızları kaçırarak evlenmeleri savaşa yol açtı; bu savaş sonunda iki halk birleşerek kaynaştı. Bu efsaneler, Roma’nın kuruluşundan önce yedi tepe üzerine yerleşmiş köylerin tarihçesi üstüne bilgi verir. Otuz üç yıl hüküm süren Romulus, bir fırtınadan sonra esrarlı bir şekilde ortadan kayboldu. Bununla beraber, Romalıların muhafaza ettiği çeşitli kutsal eşya (yaban inciri, Romulus’un kulübesi) arasında Forum’da Romulus’un bir mezarı da bulunuyordu.

— İkonogr. Romulus ile Remus’un dişi kurt tarafından emzirilmesi, eski paraların, sikkelerin, alçak kabartmaların üzerinde tasvir edilmiştir (Roma’da, Terme müzesinde Ostia mihrabı). Ünlü Capitolium Dişi Kurdu’ndaki iki çocuk XVI. yy.dan kalmadır. Sahne Annibale Caracci, Carlo Maritti, Pietro da Cortona, Rubens, J. F. De Troy tarafından resmedilmiştir. Acro’yu Yenen ‘Romulus tablosu İngres’in eseridir (Paris, Güzel Sanatlar yüksekokulu). [L]

Yorum yazın