Rıza Kuli Han

Rıza Kuli Han

İranlı bilgin ve şair (Tahran 1800 – ay.y. 1871). Şair Kemal Hu-cendî’nin soyundandır. Babası Kaçar hanedanı zamanında sarayda yüksek dereceli memurlardan biriydi. Rıza, öğreniminden sonra memuriyet hayatına atıldı. Fars genel valisi tarafından korundu. Muhammed Şah, oğlu Abbas Mirza’nın yetiştirilmesiyle onu görevlendirdi (1838). Nâsırüddin Şah zamanında Hive elçisi oldu (1851). Maarif nazır yardımcısı, dârülfünun müdürü ve Muzafferüddin Şaha lalabaşı oldu. Eserleri: Mecmaü’l Fusahâ (Güzel Söz Söyleyenler Mecmuası); Bektaşnâme (Bektaş Kitabı); Fihristü’t Tevârih (Tarihlerin Fihristi); Ravzatü’s Safa-ı Nâsırî (Nâsır’m Safa Bahçesi); Riyazü’l Ârifîn (Ariflerin Bahçeleri).

Yorum yazın