Rıdvan Efendi

Rıdvan Efendi

Türk kazaskeri (öl. İstanbul 1615). Hırvat asıllıdır. Küçük yaşta Akşehir âyanından Kadı Feyzullah Efendinin hizmetine girdi, öğrenimini bitirdikten sonra sadrazam Rüstem Paşanın damadı sadrazam Ahmed Paşaya hediye edildi. Yeni efendinin teşvikiyle ilmî çalışmalarına devam etti ve devrin bilginlerinden İvaz Efendiden mülâzemet aldı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Bağdat (1590 ve 1593), Üsküdar (1593), Galata (1595), Bursa (1596), Edirne (1597), Selânik (1601 ve 1603) ve İstanbul kadılıklarında bulundu (1605). İstanbul kadılığından ayrıldıktan sonra uzun yıllar kendisine bir görev verilmedi. 1615’te Anadolu kazaskerliğine getirildi. Aynı yıl hastalığı dolayısıyle görevinden alındı. (M) RIDVAN PAŞA (İsmail), türk devlet a-damı (İstanbul 1855-ay.y. 1906). Matbuat müdürü Nüzhet Efendinin oğlu. Beyazıt rüştiyesinde ve Mahreci Aklâm’da okudu; özel hocalardan ders gördü. Farsça, Arapça ve Fransızca öğrendi. Babıâli Tercüme odasînda devlet hizmetine başladı. Trablusgarp mektupçusu, Mihalıç ve İnegöl kaymakamı oldu. İlk Osmanlı meclisinde başkâtiplik yaptı (1877). Sicilli Ahval ‘komisyonu başkâtipliğine getirildi (1879). Aynı yıl Trabzon müddeiumumîliğine, oradan Bursa ve Selânik müddeiumumîliğine tayin edildi. Mabeyin kâtibi (1884), dahiliye müsteşarı (1887), İstanbul şehremini (1890) oldu. Bir yıl sonra vezir rütbesiyle paşalığa yükseldi. Ab-dülhamid II’nin güvenini kazandı, ölünceye kadar şehreminliği görevinde kaldı.

Yorum yazın