Pierre Naville

Pierre Naville , fransız sosyoloğu (Paris 1904). İş sosyolojisi, özellikle meslekî eğitim meseleleri ve otomatikleşmenin sosyal etkileri üstünde çalıştı. Başlıca eserleri: La Révolution et les intellectuels, Mi-eux et Moins Bien (Devrim ve Aydınlar, İyi ve Daha Az İyi) [1927]; La Psychologie, Science du Comportement, le Béhaviorisme de Watson (Psikoloji, Davranış Bilimi, Watson Behaviorizmi) [1942]; Théorie de l’Orientation Professionnelle (Meslekî Yönelim Teorisi) [1945]; Psychologie, Marxisme, Matérialisme, Essais Critiques (Psikoloji, Marksizm, Maddecilik, Tenkit Denemeleri) [1946]; La Formation Professionelle et I École (Meslekî Eğitim ve O-kul) [1948]; La Chine Future (Geleceğin Çin’i) [1952]; La Vie de Travail et Ses Problèmes (Çalışma Hayatı ve Meseleleri) [1954]; Essai sur la Qualification du Travail (Çalışmanın Nitelendirilmesi Üstüne Deneme) [1956]; L’Automation et le Travail Humain (Otomatikleşme ve İnsan E-meği) [1961]; Traité de Sociologie du Travail (İş Sosyolojisi Elkitabı) [Friedmann ile birlikte, 1962, 2 c.]; Vers Y Automatisme Social (Sosyal Otomatizme Doğru) [1963J; Le Nouveau Léviathan; de VAliénation à la Jouissance, la Genèse de la Sociologie du Travail chez Marx et Engels (Yeni Leviathan, Yabancılaşmadan Yararlanmağa Kadar, Marx ile Engels’te İş Sosyolojisinin Doğuşu) [1967]. [L]

Yorum yazın