Perikles Dönemi – Perikles Kimdir

Perikles Dönemi – Perikles Kimdir

Perikles Dönemi - Perikles KimdirAtinalı devlet adamı (Atina, Î.Ö. 495’e doğru-Atina, İ.Ö. 429). Tiran Hippias’ı kovduktan sonra, siyasal yaşama egemen olmuş Atinalı soylu Alkmeonidai ailesinden gelen Perikles, Mykale burnunda Pers donanmasını yenen Ksanthippos ile Atina demokrasisinin kurucusu Kleisthenes’in yeğeni Agariste’nin oğludur.

Perikles, ailesinin zenginliği sayesinde Elealı Zenon ve Anaksagoras gibi ünlü felsefecilerden ders aldı. Özellikle Anaksagoras, Perikles’e, siyasal düşüncenin yapısını öğretti. Perikles. Aeropagos’un yetküerini sınırlandırarak, oligarşinin son ayrıcalıklarına karşı çıkan Demokrat Parti önderi Ep-hialtes’in yanında devlet adamlığı öğrenimi gördü. Ephialtes, oligarşi yandaşları tarafından öldürüldü (457) ve Perikles, eşitsizlik söz konusu olduğunda, bütün yurttaşların anayasal bir başvuru hakkını elde etmeleri ve kurumla rdaki (konsey [bule] ya da halk mahkemesi [heliaia]) hizmetleri için yurttaşların ücret almalarım sağlayarak Ephialtes’in yapıtım bütünlemeye girişti. 451’de Atina yurttaşı olmak için, Atinalı ana ve babadan doğmuş olma koşulunu öngören yasayı kabul ettirdi.
Perikles, yıkımları büyük güçlüklerle onarılan tehlikeli Kıbrıs ve Mısır seferlerine Atina’yı sürükleyen strate-gos Kimon’un izlediği siyasete var gücüyle karşı koymaya başladı. Kimon, son sefer sırasında öldü, Atina’nm Ege denizindeki egemenliği güvence altına alınarak sonunda Perslerle barış sağlandı (449) ve Perikles dış siyasetini başarıyla yürütmesini büdi: Atina, deniz üstünlüğü sayesinde egemenliğini bütün Yunanistan’a kabul ettirdi. Perikles, Salamis zaferini elde eden.Atina’yı ve limanım kuşatan Uzun Surlar’ı yapan Themistokles’in izinde gitti. İleriyi gören Perikles, bu egemenliğin barış ve refah üzerine dayanması gerektiğini anladı. Persle-re karşı otuz yıl süren savaştan yorgun düşen ve Anadolu’daki yenilgiler yüzünden gücü zayıflayan Atina, İsparta’nın yol açtığı yerel savaşlara söz konusu siteyle doğrudan doğruya görüşmeler yaparak, son verdi. Kendisine bırakılmış olan Euboia (Eğriboz) ve Aigina dışında, Peloponnesos ve Megara’dan vazgeçti (446). Kaçınılmaz olarak gördüğü. İsparta’ ya karşı büyük savaşm dışında kalan on dört yıllık ateşkes dönemi içinde Perikles, Atina İmparatorluğu’nun başlıca kurucusu oldu.

454 yılında Delos savaşmdan elde edilen ganimet Akropolis’e taşmdı. Koruyucuların ve yönetimlerin tümü Atmalılardan oluşuyordu. Bundan dolayı, bayındırlık işlerinin resmi sorumlusu olan Perikles, siteyi güzelleştirmek için bu servetten yararlanabildi.

Bu durum, müttefiklerinin hoşnutsuzluğuna yol açtı ve Samos (Sisam) ayaklanmasına (440) yol açtı; bu ayaklanma Perikles’in kendi yönettiği bir seferle bastırıldı.

Bizans da başkaldırdı, ayaklanma bastırıldı ve Bizans Atina’ya bağlandı. Boğazlan denetim altına alan Perikles, Karadeniz’de (Sinop, Samsun [Amisos]), Trakya’da, Khalkidikia’da koloniler kurdu. Sicilya’da Syrakusa-i’ye (Siracusa) karşı ittifaklar oluşturdu.
Başarılarının getirdiği büyük saygınlıktan yararlanan, olağanüstü konuşma yeteneğini en iyi biçimde kullanan. Miletoslu Aspasia ile olan evlilik dış4 yaşamı konusundaki eleştirilere mey dan okuyan, kendisinin yayımladığ yasalara karşı gelme olanağını Mec lis’ten elde eden (Aspasia’dan olan oğ luna yurttaşlık hakkı verildi) Perikles hiç kuşkusuz sitenin seçimle başa gel memiş yöneticisiydi. On beş yıl boyün ca strategos oldu ve en geçerli düşün ce onun düşüncesiydi.

Perikles’in Atina’ya sağladığı güç, Kc rinthos ve Megara gibi denizdeki ra kiplerini arada sıkışıp kalmakla teh dit ediyordu. Söz konusu siteler. Ati na’mn Korkyra (Korfu) anlaşmazlığ içindeki girişiminden sonra, İsparta lıları ve Boetialıları Atina’ya karşı sa vaş ilan etmeye inandırdılar. Atina v Korkyra müttefiktiler, biri Ege deni zine, öbürü de İon denizine egemen di. Ispartalılarm son elçilerini kabu etmeyen Perikles, 431’de Peleponne-soslularm Attike’yi istila etmeleri karşısında şaşırmadı. Karada yenilmeyen Ispartalılara karşı, kara savaşına girmek istemeyen Perikles onları denizde yenmek istiyordu. Bu yüzden Attike halkını Uzun Surlar’ın koruyuculuğu içine aldı. Bu karar çok korkunç sonuçlar doğurdu. Attike yakılıp yıkıldı. Küçük mülkiyet sahibi köylüler, kalenin üstünden, mülklerinin ateşe verildiğine tanık oldular. Demokrasinin orta direği çöküyordu. Savaşmayı reddetmesi Perikles’i halk arasında sevilmez hale getirdi ve kendisine teslim edilen gizli ödeneğin hesabını vermemesinden dolayı suçlamalar başladı. Aynı yıl yeniden göreve gelmesi istendi. Kısa bir süre sonra, bütün Atina’yı saran vebadan öldü.

Sanatlara büyük önem veren ve birçok anıt yaptıran Perikles’in ölümünden sonra Atina’nın görkemli dönemi sona erdi.

Etiketler:

Yorum yazın