Özbek Mehmet Emin Efendi

Özbek Mehmet Emin Efendi Silifkeli, türk din bilgini (Silifke 1877- İstanbul 1955) ilköğrenimini Silifke’de yaptı. İstanbul’a gelerek (1891) Papasoğlu Mustafa Çelebi medresesine girdi. Süleymaniye camiinde ödemişli Mustafa Fehmi Efendiden icazet aldı. Rüus imtihanını vererek aynı camide öğretime başladı; bir yandan da Dârülfünun Edebiyat şubesine devam ederek burasını bitirdi (1901). Bir süre Beşiktaş rüştiyesinde tarih ve coğrafya muallimliği yaptı. Üsküdar ve Gelenbevî rüştiyelerinde, Bezmiâlem Valide sultanîsi ve İstanbul sultanîsinde arapça, farsça ve ulûmu diniye dersleri verdi. Dârülhilâfetil-âliye medreseleri tâli kısmında genel tarih müderrisliği yaptı. İstanbul rüusu ibtidai hariç rütbesine yükseldi (1908). Medrese-tül kuzata devam ederek bitirdi (1911). Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1921-1922). Son devirlerde yetişen önemli din bilginlerindeııdi. Uzun yıllar avukatlık da yaptı, (m)

Yorum yazın