Numan Paşa kimdir

NUMAN PAŞA, türk devlet adamı (Girit, ? – Konya 1758). Kefe beylerbeyi oldu (1732). Vezirlikle Azak ve Bender kaleleri muhafızı, tnebahtı muhafızı (1735), Bender seraskeri (1738) ve Anadolu valisi oldu. Aynı yıl içinde vezirliği geri alındı, Sakız’a sürüldü. 1739’da vezirliği geri verilerek Kefe valiliği ve seraskerliğine tayin edildi. 1741’-de Anadolu valisi oldu. Bundan sonra Belgrad (1746), özi (1747), Tırhala (1748), Hotin (1752) muhafızlıklarında, Maraş, Konya (1757) valiliklerinde bulundu. (M)

NUMAN PAŞA, türk devlet adamı (XIX. yy.). Selânik âyanından Seyid Ahmed Ağanın oğlu. Mahmud II zamanında imrahor ve kapıcılar kethüdası oldu (1835). 1845’te Zübeyde Sultan ile evlendi. Bundan sonra Selânik, İnebahtı, Hotin (1847), Vidin (1848), Belgrad (1849) ve ikinci defa Selânik valisi (1850) oldu. 1852’de eşi Zübeyde Sultan öldü. Sonra, Adana valisi ve bir süre sonra da vezir oldu. Say-da, Trabzon, Van, Erzurum ve Çıldır valiliklerinde bulundu; Gürcistan ve Şam seraskeri oldu. 1871’de Rumeli valisi olduysa da, bir süre sonra yaşlılığı sebebiyle azledildi. (M)

NUMAN PAŞA (Süleyman), türk hekimi (İstanbul 1868-ay.y. 1925). Askerî tıbbiyeyi bitirdi. Burada muallim muaviniyken dört arkadaşıyle birlikte Berlin’e gönderildi. Berlin’de iç hastalıkları ihtisasını tamamladı. Türkiye’ye dönünce Askerî tıbbıyede müderris oldu. Ordu sıhhiye reisliği yaptığı Birinci Dünya savaşı sonunda lngilizler tarafından Malta’ya sürüldü. Son görevi Guraba hastahanesi başhekimliğidir (1923 -1924). [M]

Yorum yazın