Nuh Peygamber

Nuh Peygamber hayatı
NUH, Tevrat’taki peygamberlerden biri, Âdem peygamberden sonra Kur’an’da adı geçen üçüncü peygamber. Bir hadise göre
dc ilk resul’dür. Nuh peygamber hakkında-ki bilgilerin çoğu Kur’an’da geçer. Özellikle Âraf, Müminun, Şuara, Kamer ve Nuh surelerinde, Nuh peygamberden ve tufandan söz edilir. Kur’aria göre, Nuh peygamberin kavmi, sapıklığa düşerek putlara tapıyordu (Nuh suresi, 23). Nuh’un onları doğru yola getirmek için yaptığı uyarmalar olumlu bir sonuç vermedi: «Ben, senin kendilerini uyarman için, onları ne zaman çağırdımsa parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ayak dirediler, büyüklük tasladılar da tasladılar. Sonra ben onları hakikaten en yüksek sesimle çağırdım, sonra da onları hem açıkça davet ettim, hem kendilerine gizli gizli söyledim» (Nuh suresi, 7-9). Kavmi ona, kendisinin de halktan herhangi bir kimse olduğunu, Allah’ın onları uyarmak için bir melek göndermesi gerektiğini ileri sürdü (Müminun suresi, 24). Nuh, kavminin iman etmesinden ümidini kesince «Ey Rabbim yeryüzünde kâfirlerden yurt tutan hiç kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar» (Nuh suresi,

26-27) diyerek Allah’a dua etti. Allah dileğini kabul etiğini, kendisinin ve ona i-nananların kurtulması iym yapılması gerekli işler olduğunu bildirdi* «Bizim nezaretimiz ve vahyimiz ile gemi vap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır» (Hud suresi, 37). [Bk. NUH’UN GEMİ Si. j Nuh, gemiyi yapmağa başlayınca önce kaiminin alaylarıyle, sonra da engellemeleriyle karşılaştı: «Nuh gemiyi yapıyordu. Kav-minden herhangi bir topluluk yanından geçtikçe onunla eğleniyorlardı. Dedi ki: Eğer bizimle eğlenirseniz biz de sizinle bu eğlendiğiniz gibi eğleneceğiz» (Hud suresi, 38). Allah Nuh’a gemisine, her canlı varlıktan birer çift almasını ve Allah’a iman edenleri ve ailesini bu gemiye bindirmesini bildirdi. Büyük bir tufan sonucu her yer su altında kaldı. Allah’a i-man etmeyenler (bunların içinde Nuh’un bir oğlu da vardı) tufan sularında boğuldular (Hud suresi, 40-43; Müminun suresi, 27). Bir süre sonra Allah’ın emriyle Tufan sona erdi, sular çekildi ve Nuh’un gemisi Cudi dağının üzerine oturdu. «Denildi ki ey Arz, suyunu yut, ey gök sen de tut. Su kesildi, iş olup bitirildi (gemi de) Cudi (dağının) üzerinde durdu» (Hud suresi, 44). Nuh’a gemiden selâmetle inmesi bildirildi. Tufandan kurtulan kimselerden yeni bir nesil yaratıldı (Ad kavmi) [Müminun suresi, 31]. Kur’an’da. Nuh peygamber hakkında verilen bilgiler, İslâm tarihçileri tarafından, Tevrat’m verdiği bilgiler de eklenerek zenginleştirildi. Kur’an, Nuh peygamberin Cudi dağından (Tevrat’ta Ararat şeklinde geçer) sonraki hayatından söz etmez. Yalnız 950 yıl yaşadığını bildirir (Ankebut suresi, 14).

— ÇEŞ. DEY. Nuh der, peygamber demez Bk. DEMEK. II Nuh nebiden kalma. Bk. NEBİ.

—Esk. ömr-i Nuh, çok uzun ömür. || Se-fine-i Nuh, Nuh’un gemisi.
— Ikonogr. Nuh hikâyesinin tamamı, Palermo’da Palatina kilisesinin mozaiklerinde, Saint-Savin’in fresklerinde, Gozzoli’nin Pisa’da Campo-Santo’daki resimlerinde, Chartres ve Auxerre’in vitraylarında, Bo-urges, Lyon, Wells ve Salisbury katedrallerinin kabartmalarındadır. Bu hikâyeden bölümler gösteren eserlerin başlıcaları şunlardır: Raffaello’nun Nuh’un Gemisinin Yapımı (Loggia, Vatikan); lacopo Bassa-no’nun Nuh’un Gemisine Biniş (Dijon, Madrid) adlı tabloları, ayrıca Tempesta (Cenevre) ve Castiglione’nin (Viyana, Dresden, Cenevre) tabloları. Nuh, Karga ile Güvercini Salarken Domitilla’nm yeraltı mezarlarında (Roma) temsil edilmiştir. Gemiden Çıkış, Della Quercia’nin heykelinde (Bologna’da San Petronio’nun cephesi), Bassano I’in (Madrid), Hieronymus Bosch’-un (Rotterdam), Raffaello’nun (Loggia) resimlerinde canlandırıldı. Nuh’un Adağı’nı P. Uccello (Floransa), Michelangelo (Sis-tina kilisesi), Raffaello (Loggia), Poussin (Madrid), S. Bourdon (Louvre) işledi. Nuh’un Sarhoşluğu konusunu işleyenler P. Uccello (Floransa), Giovanni Bellini (Be-sançon), Luini (Milano), G. Ferrari (Parma), Michelangelo (Sistina), Schiavone (Verona), Molinari (Dresden) ve A. Sacc-hi’dir (Viyana); aynı konuyu heykeltıraşlardan Ghiberti (Floransa vaftizhanesinin kapısı), Della Quercia (Bologne) ve Ban-dinelli (Floransa) ele aldılar.

Yorum yazın