Neccarzade Rıza

Neccarzade Rıza

Türk şair ve mutasavvıfı (İstanbul, ? – Beşiktaş, İstanbul 1746). Küçük yaşta tasavvufla ilgilendi. Celvetiye tarikatı şeyhlerinden Fenaî Mustafa Efendiden el aldı. Edirne’ye giderek nakşibendî tarikatı ulularından Arabzadc Mehmed İlmî Efendiye kapılandı; ondan icazet alarak nakşıbendî tarikatına girdi. İstanbul’a dönünce nakşıbendî tekkesine postnişin oldu. Edebiyat ve musiki alanlarında çalıştı. Şiirlerinin çoğu din konularını işler. Seyyid Mehmed Ensârî Üsküdarî’nin Muh-tasarü’l-Velâyet (Ermişliğin özeti) adlı eserini Türkçeye çevirdi. Bütün şiirlerinin toplandığı bir Divan’ı vardır. İçindeki şiirlerin çoğu naat türündendir.

Yorum yazın