Naili Abdullah Paşa

NAİLİ ABDULLAH PAŞA, türk sadrazamı (öl. Mekke 1757). Divan kaleminden yetişti. Beylikçi kesedarı, beylikçi, teşrifatçı, reisülküttap (1747), başdefterdar (1753-1755), Hekimoğlu Ali Paşanın azlinden sonra da sadrazam oldu (1754); üç ay sonra görevinden alındı. Kandiye valiliğine gönderildi. Daha sonra Selânik ve Cidde valiliklerinde bulundu. (M)

Yorum yazın