Muzaffer Esat Güçhan Kimdir

Muzaffer Esat Güçhan Kimdir

Muzaffer Esat Güçhan , türk hekimi (Kerak, Ürdün 1902-istanbul 1963). Sivas mektupçusu Mehmed Esad Beyin oğlu. İlk öğrenimini Burdur ve Malatya’da yaptı. Liseyi Şam’da (1917), Tıp fakültesini İstanbul’da bitirdi (1922). Şişli Etfal hastahane- sinde asistanlık yaparak iç hastalıkları mütehassısı oldu (1924), Kavak Tahaffuzhanesi baştabip muavinliği ve Galatasaray lisesi tabipliği görevlerinde bulundu. Dârülfünun Dişçi mektebine muallim muavini, Haydarpaşa Tıp fakültesi I. Dahiliye seririyatı müderris muavini oldu (1924). İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi doçentliği (1933), I. iç Hastalıkları kliniği profesörlüğüne yükseldi (1937). Londra’ya giderek Thomas Le- wis’in yanında elektrokardiyografi ve aritmileri çalışması yaptı. Türkiye’ye dönüşünden sonra türk tıbbmda kardiyoloji kolunun gelişmesini sağlayan çalışmalarda bulundu. Ordinaryüs oldu (1950). Çeşitli tıp kuruluşlarında görev aldı. Eserleri: Serirî Elektrokardiyografi (Neşet Ömer irdelp ile, 1934); İç ifraz Guddeleri (M. Sadi Anadolu- Irmak ile, 1935); Mide ve Duodenum Hastalıkları Notları (1942); Köle sistitlerin Etyoloji ve Patojenden (1943).

Yorum yazın