Müstakimzâde Sadeddin Süleyman

Müstakimzâde Sadeddin Süleyman, türk bilgini (tstanbul 1719-ay.y.l788). Müderris Tokatlı Mehmed Emin Efendinin oğlu. Medreseye devam etti. Eserleri: Me-nakıb-ı tmam-ı Âzam (Büyük İmam Ebu Hanife’nin Hayatı); Menkaıb-ı Melâmiye-i Bayramiyye (Bayramiye Tarikatı Melâmi-lerinin Hayatları); Cedvel-i Eimme-i tsna Aş er (Oniki İmamın Listesi); Meşâyihna-me-i İslâm (İslâm Şeyhleri Kitabı); Devha-tü’l Meşayih (Şeyhlerin Ulu Ağacı [şeceresi]); Tuhfetü’l-Hattatîn (Hattatların Hediyesi); Mecelletü’n-Nisab fi’n-Neseb ve’l Kü-ney ve’l-Elkab (Nestep,” Bünye ve Lakaplar Hakkında Tayin Dergisi) [Arapça hal tercümesi kitabı]. (M) :

Yorum yazın