Mustafa Naima kimdir

Mustafa Naima kimdir – Mustafa Naima hayatı ve eserleri
Mustafa Naima türk tarihçisi ve vakanüvisi (Halep 1655 – Patras 1716). Genç yaşta İstanbul’a gelerek 1682’de Sarayı Atik baltacılar ocağına girdi. Divanı Hümayun kâtibi oldu. Bu sırada Amcazade Hüseyin* Paçanın da teşvikiyle tarih incelemeleri yaptı. Amcazade Hüseyin Paşanın kendisine verdiği Şarihülmenarzade Ahmed* Efendinin tarih müsveddelerine dayanarak 1700’de va-kanüvis olarak kitabını yazmağa başladı. Bu kitabı Amcazade Hüseyin Paşaya ithaf etti. Edirne* vakasından sonra Damat Haşan Paşaya ve Damat Ali Paşaya kapılandı. Mora’da defter eminliği yaptığı sırada öldü. Osmanlı vakanüvisleri arasmda seçkin bir yeri olan Naima, Ravzatu’l-Huseyn fî Hülasatı Ahbân’l Hafıkeyn (Doğu ve Batının Haberlerinin özeti hakkında Hüseyn’in Bahçesi) adlı eserini 1574’ten başlattı ve 1651’e kadar getirdi. Bir süre sonra, 1591’-den başlayarak 1656’da sona eren yeni bir metin halinde yazdı. Genellikle basılı nüshalar bu metne dayanır. Eserini 17Ö3’e kadar getirmek üzere hazırlık yaptığı ve birinci cildinin başına Karlofça* antlaşmasını, ikinci cildin başına da Feyzullah* Efendi (Seyit) olayını koymak istediği anlaşılıyor. Feyzullah Efendi olayı, ayrı bir risale halinde kaldı ve İbrahim Müteferrika tarafından tarihinin sonuna eklendi. Olayların içyüzünü aydınlatan, değerli ayrıntıları kapsayan; genellikle sade, fakat, nükteli, imalı üslûbuyle büyük ün kazanan bu tarih, aynı zamanda devrin sosyal hayatını da tasvir eder. Naima tarihi 1734’te İbrahim Müteferrika tarafından iki cilt halinde ve 1863’-te altı cilt olarak İstanbul’da basıldı. (M)

Yorum yazın