Mustafa Nahhas Paşa

Mustafa Nahhas Paşa, mısırlı devlet adamı (Kahire 1876 – İskenderiye 1965). Hukuk okudu. Kahire’de hâkimlik görevine başladı, siyasete atıldı. Vefd partisinin ilerige-lenleri arasında yer aldı. Sad Zaglul Paşa ölünce Nahas Paşa bu partinin lideri oldu (1927). Ingilizlere karşı mücadeleyi sürdürdü. 1936 Seçimlerini Nahas Paşanın başmda bulunduğu Vefd partisi kazandı ve Nahas Paşa hükümeti kurmakla görevlendirildi. Onun başbakanlığı zamanında kanal bölgesi Mısır’ın burada 10 000 kişilik bir birlik bulundurması şartıyle Ingilizler tarafmdan boşaltıldı. 1937’de Montreux ant-laşmasıyle kapitülasyonlar kaldırılınca Mısır, düştüğü ticarî bunalımdan kurtuldu. Bu antlaşmadan sonra kral Faruk, Nahas Paşayı iktidardan uzaklaştırdı. Bu a-rada Vefd partisi ikiye ayrıldı. 1942’de Sırrı Paşanın başbakanlıktan ayrılması üzerine ıNTahas Paşa tekrar başbakan oldu. Mis r’da sıkıyönetim ilân etti. İkinci Dünya savaşında Ingilizlere yardım etti. Savaş bitince (1944) görevini Ahmed Mahir Paşaya biı akmak zorunda kaldı. 1950’de Vefd partisi büyük bir çoğunlukla tekrar meclise hâkim oldu. Bu devrede Nahas Paşa İn-gilizlere karşı «Kanal savaşı» denilen mücadeleyi başlattı. 1952’de mısır kuvvetleri Tel el-Kebir’deki İngiliz kuvvetlerine saldırdı. Bu olaylar sürerken Kahire’de geniş ölçüde sabotaj yapıldı, şehirde büyük yangınlar çıktı. Kral Faruk bu olayların yaratıcısı olarak Nahas Paşayı gördü ve görevden aldı. Nasır, albay, Amr ve general Necib’in yönetimindeki Hür Subaylar ihtilâliyle kral Faruk ülkeden çıkarıldı; Nahas Paşa göz hapsine alındı (1952). [M]

Yorum yazın