Münif Paşa kimdir

Münif Paşa kimdir – Münif Paşa hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
MÜNİF PAŞA (Mehmed Tahir), türk bilgini ve devlet adamı (Antep 1828-İstanbul 1910). İlköğrenimini Antep Nuruosmanî medresesinde yaptı. Kavalalı İbrahim Paşanın çocuklarına Farsça öğretmek için baba-sıyle birlikte Mısır’a gitti. Kahire, Kasrıâli ve Şam Emeviye medreselerinde yükseköğrenimini yaptı; Farsça ve Arapça öğrendi. Şam Eyalet Meclisi kalemine memur oldu (1851). Sonra İstanbul’da Babıâli Tercüme odasına tayin edildi (1852); Fransızca öğrendi. Berlin sefiri olan Kemal Paşa ile elçilik ikinci kâtibi göreviyle Berlin’e gitti (1855); burada üniversiteye devam etti. Kemal Paşa ile, Karadağ sınırının tespiti için, Hersek’e gönderildi (1858). İstanbul’a dönünce önce Tercüme odasına, sonra Ticaret mahkemesi ikinci reisliğine tayin edildi (1858). Aynı zamanda, Ceride-i Havadis gazetesinde yazılar yazdı (1861). Terciiman-ı Ahvâl gazetesinin rekabeti üzerine, gündelik Ruzname-i Ceride-i Havadis’i çıkardı. Başmütercim tayin olununca, Cemiyeti llmiyei Osmanî’yi kurdu ve Mecmua-i Fünun adlı, ilmî bir dergi yayımladı (1863-1865). Zaptiye müsteşarı (1867), Temyiz başkanı (1868), Maarif meclisi başkanı (1869), Tahran elçisi (1872), ticaret nazırı (1877), maarif nazırı ve vezir (1878 -1880), sıhhiye başkanı (1881), tekrar maarif nazırı (1884-1892) oldu. Abdülhamid II tarafından, Tahran elçiliğiyle uzaklaştırıldı (1896). Kızının ölümü üzerine, izin alarak İstanbul’a döndü.

Basılmış eserleri: Destan-ı Âl-i Osman (Osmanoğulları Destanı); Telhis-i Hikmet-i Hukuk (Hukuk Felsefesi özeti); Medhal-i İlm-i Hukuk (Hukuk Bilgisine Giriş); İlm-i Servet (Ekonomi); Hikmet-i Hukuk (Hukuk Felsefesi). [M]

Yorum yazın